Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Hui]

王慧(b. 1638-ca.1708)﹐女﹐字蘭韞﹐又名韞蘭﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《凝翠樓集四卷》。蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨閣詩鈔﹐本朝名媛詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有唐孫華﹐王吉武。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Hui

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 王慧 Wang Hui ]
凝翠樓集:四卷(清王慧撰)。康熙四十七年戊子(1708)朱氏銀槎閣精刊本
Ning cui lou ji: 4 juan (by Wang Hui, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王慧 Wang Hui )
[ anthologies in this database containing works by 王慧 Wang Hui ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王慧 Wang Hui )
本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本
Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王慧 Wang Hui )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    凝翠樓詩集﹕一卷 Ning cui lou shi ji: 1 juan - (All texts in this collection authored by 王慧 Wang Hui )
[ remarks and biographies on 王慧 Wang Hui ]
《歷代婦女著作考》 P. 252 著錄 作者: 胡文楷
王慧略傳 Wang Hui [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論王慧詩 Lun Wang Hui shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
王慧[略傳] Wang Hui [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
王慧 Wang Hui   作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
論王慧 Lun Wang Hui  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (222 texts)]

( Back )