Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Hui]

王慧(b. 1638-ca.1708)﹐女﹐字蘭韞﹐又名韞蘭﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《凝翠樓集四卷》。蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨閣詩鈔﹐本朝名媛詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有唐孫華﹐王吉武。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Hui

[show details]

[hide texts]
Writings of 王慧 Wang Hui﹕
In 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本 Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
詩 shi: 夜寐聞鵩有感: Ye mei wen fu you gan 1.5a
詩 shi: 蚤蝨: Zao shi 1.6a
詩 shi: 海上觀潮及出日: Hai shang guan chao ji chu ri 1.6b
詩 shi: 春日過韞玉妹: Chun ri guo Yunyu mei 1.7b
詩 shi: 中秋羽卿齋頭賞桂: Zhong qiu Yuqing zhai tou shang gui 2.5a
詩 shi: 夏日題所居: Xia ri ti suo ju 3.3b
詩 shi: 冷泉亭: Leng quan ting 3.4a
詩 shi: 放舟: Fang zhou 4.4b
詩 shi: 初春感懷: Chu chun gan huai 4.4b
詩 shi: 聞羽卿病探之已愈喜作: Wen Yuqing bing tan zhi yi yu xi zuo 4.5a
詩 shi: 新秋對月感懷: Xin qiu dui yue gan huai 4.5a
詩 shi: 登虞山齊女墳: Deng Yu Shan Qi nü fen 6.4b
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 山陰道中三首: Shanyin dao zhong san shou 1.32a
詩 shi: 花下讌集: Hua xia yan ji 1.32b
詩 shi: 冷泉亭: Leng quan ting 1.33b
詩 shi: 夏日題所居: Xia ri ti suo ju 1.33b
詩 shi: 禹陵: Yu ling 1.34a
詩 shi: 移居茜里舊宅: Yi ju Xili jiu zhai 1.34b
詩 shi: 鄰女幼歸夫家因壻無藉淪于塞下聞而有感: Lin nü you gui fu jia yin xu wu ji lun yu sai xia wen er you gan 1.35a
詩 shi: 閨詞: Gui ci 1.35b
詩 shi: 宿田家偶見粘窗破紙乃韓偓香奩詩惜而有賦: Su tian jia ou jian zhan chuang po zhi nai Han Wo xiang lian shi xi er you fu 1.35b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 山陰道中(兩首): Shan yin dao zhong (liang shou) 2.10a
詩 shi: 夜寐聞鵩有感: Ye mei wen fu you gan 2.10b
詩 shi: 蚤蝨: Zao shi 2.11a
詩 shi: 冷泉亭: Leng quan ting 2.11b
詩 shi: 秋夜夢同先慈賦詩得天上桃花之句覺後因足之: Qiu ye meng tong xian ci fu shi de tian shang tao hua zhi ju jue hou yin zu zhi 2.12a
詩 shi: 鄰女因壻無籍淪於塞下聞而有感: Lin nü yin xu wu ji lun yu sai xia wen er you gan 2.12a
詩 shi: 移居茜里舊宅: Yi ju Qianli jiu zhai 2.12b
222 poem(s) (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search

( Back )