Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Guo Lin]

郭麐(1767-1831)﹐男﹐字祥伯﹐號頻迦﹐又名蒙庵,白眉生﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 《靈芬館詞》﹐《詞話》、《詞品》。《清人詩文集總目提要》1027頁有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Guo Lin

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 郭麐 Guo Lin ]
隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本
Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本
Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本
Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
琴韻樓詩:二卷(清胡緣撰)。嘉慶十三年(1808)刻本
Qin yun lou shi: 2 juan (by Hu Yuan, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。
Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
問花樓詩鈔:七卷,洞簫樓詞鈔:一卷(清王倩撰)。清嘉慶刊本
Wen hua lou shi chao:1 juan, Dong xiao lou ci chao:1 juan(by Wang Qian, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本
Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
喬影:一卷(清吳藻撰)。清(1820-1911)刻本
Qiao ying: 1 juan (by Wu Zao, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
翦愁吟: 一卷(清姚棲霞撰)。清刻本
Jian chou yin:1 Juan (by Yao Qixia, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
增註隨園女弟子詩選:六卷(民國謝璿增註)。民國十二(1923)年付印,民國十五(1926)年再版
Zeng zhu Sui yuan nü di zi shi xuan, 6 juan (annotated by Xie Rui, Minguo era)
- (All texts in this collection authored by 郭麐 Guo Lin )
[ Correspondence, etc. ]
十二時 Shi er shi  作者﹕孫雲鳳 Sun Yunfeng
浪淘沙 Lang tao sha  作者﹕孫雲鳳 Sun Yunfeng
酬郭頻伽文學見題近稿 Chou Guo Pinjia wen xue jian ti jin gao  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
郭文學寄惠梅花盒子係前明萬歷年葆素製賦謝一律 Guo wen xue ji hui mei hua he zi xi qian Ming Wanli nian Baosu zhi fu xie yi lü  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
郭文學以蕉葉硯夸示外子兼屬製匣質美工良洵堪珍賞欲倩外子乞之先之以詩 Guo wen xue yi jiao ye yan kua shi wai zi jian shu zhi xia zhi mei gong liang xun kan zhen shang yu qian wai zi qi zhi xian zhi yi shi  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
郭文學惠浮睂樓螺丸墨賦謝 Guo wen xue hui Fu mei lou luo wan mo fu xie  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
長歌行留別韻篁羅雲夫婦兼呈錫山諸先生即用頻伽茂才韻 Chang ge xing liu bie Yunhuang Luoyun fu fu jian cheng Xishan zhu xian sheng ji yong Pinjia mao cai yun  作者﹕王倩 Wang Qian
題季青夫弟乃椿叢桂招隱圖和郭頻伽韻(二首) Ti Ji qing fu di Naichun Cong gui zhao yin tu he Guo Pinjia yun (er shou)  作者﹕胡相端 Hu Xiangduan

[show texts (17 texts)]

( Back )