Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Zhu]

袁杼(1727-1776)﹐女﹐字靜宜﹐又名綺文﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《樓居小草一卷》。清史稿藝文志﹐杭州府志﹐國朝閨秀正始集﹐三妹合稿﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有袁枚撰墓誌銘﹐嚴長明題辭。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Zhu

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 袁杼 Yuan Zhu ]
樓居小草﹕一卷(清袁杼撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。
Lou ju xiao cao: 1 juan (by Yuan Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁杼 Yuan Zhu )
[ anthologies in this database containing works by 袁杼 Yuan Zhu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁杼 Yuan Zhu )
[ remarks and biographies on 袁杼 Yuan Zhu ]
《歷代婦女著作考》 P. 490 著錄 作者: 胡文楷
論袁杼詩 Lun Yuan Zhu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
袁杼[略傳] Yuan Zhu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
袁杼 Yuan Zhu   作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng

[show texts (55 texts)]

( Back )