Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
袁杼(1727-1776)﹐女﹐字靜宜﹐又名綺文﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《樓居小草一卷》。清史稿藝文志﹐杭州府志﹐國朝閨秀正始集﹐三妹合稿﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有袁枚撰墓誌銘﹐嚴長明題辭。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁杼 ﹕
In 樓居小草﹕一卷(清袁杼撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。 Lou ju xiao cao: 1 juan (by Yuan Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 迎春: Ying chun 1a
詩 shi: 春燕: Chun yan 1a
詩 shi: 荷花: He hua 1b
詩 shi: 咏雪: Yong xue 1b
詩 shi: 題揚州四妹催妝冊子: Ti Yangzhou si mei cui zhuang ce zi 1b
詩 shi: 夏雨: Xia yu 2a
詩 shi: 春日偶成: Chun ri ou cheng 2a
詩 shi: 秋齋閒詠: Qiu zhai xian yong 2b
詩 shi: 春日和王表姪: Chun ri he Wang biao zhi 3a
詩 shi: 詠懷: Yong huai 3a
詩 shi: 秋日偶成: Qiu ri ou cheng 3b
詩 shi: 哭兒﹕兒名執玉九歲能詩十二歲入學十五歲秋試畢病病危目且瞑矣忽強視問唐詩舉頭望明月下句若何余曰低頭思故鄉曰是也一笑而逝﹙二首﹚: Ku er: Er ming Zhiyu jiu sui neng shi shi er sui ru xue shi wu sui qiu shi bi bing bing wei mu qie ming yi hu qiang shi wen tang shi ju tou wang ming yue xia ju ruo he yu yue di tou si gu xiang yue shi ye yi xiao er shi 3b
詩 shi: 詠懷: Yong huai 4a
詩 shi: 悼亡: Dao wang 4a
詩 shi: 詠懷: Yong huai 4b
詩 shi: 遊雞鳴寺﹙二首﹚: Yong Ji ming si 4b
詩 shi: 聞鴈: Wen yan 4b
詩 shi: 秋園踏月: Qiu yuan ta yue 5a
詩 shi: 寄懷簡齋大兄: Ji huai Jianzhai da xiong 5a
詩 shi: 不寐: Bu mei 5b
詩 shi: 寄懷大姊: Ji huai da zi 5b
詩 shi: 贈鵬女: Zeng Peng nü 6a
詩 shi: 哭扶雲妹﹙二首﹚: Ku Fuyun mei 6a
詩 shi: 贈鵬女: Zeng Peng nü 6b
詩 shi: 夢先夫子言別: Meng xian fu zi yan bie 6b
詩 shi: 元旦: Yuan dan 6b
詩 shi: 挽阿兄侍者方姬﹙二首﹚: Wan a xiong shi zhe Fang ji 7a
詩 shi: 悼老僕: Dao lao pu 7a
詩 shi: 磨鏡: Mo jing 7b
詩 shi: 對雪有感: Dui xue you gan 7b
詩 shi: 遊園: You yuan 8a
詩 shi: 再寄大姊: Zai ji da zi 8a
詩 shi: 寄懷杭州仲夫人: Ji huai Hangzhou Zhong fu ren 8a
詩 shi: 香亭弟到園喜賦: Xiangting di dao yuan xi fu 8b
詩 shi: 送章姪壻之鳳陽: Song Zhang zhi xu zhi Fengyang 8b
詩 shi: 哭三姊: Ku san zi 9a
詩 shi: 秋懷: Qiu huai 9a
詩 shi: 老母生日病中口占: Lao mu sheng ri bing zhong kou zhan 9b
55 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )