Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Qian]

姚倩﹐清末民初人﹐女﹐字倩君﹐又名姚鴻倩﹐虞山人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《蘿香室詩詞集》《南湘室詩草》。清閨秀藝文略﹐晚晴簃詩匯有著錄。有朱紈﹐林鵾翔題辭。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Qian

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 姚倩 Yao Qian ]
南湘室詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(姚倩、姚茞撰)。1915年日本排印本。
Nan xiang shi shi cao: 1 juan; shi yu, 1 juan (by Yao Qian, Yao Chai)
- (All texts in this collection authored by 姚倩 Yao Qian )
[ Correspondence, etc. ]
寄倩君姉 Ji Qianjun zi  作者﹕姚茝 Yao Chai
庚戌新正九日為倩君姉吉期爰賦四章以申賀意 Geng xu xin zheng jiu ri wei Qianjun zi ji qi yuan fu si zhang yi shen he yi  作者﹕姚茝 Yao Chai
步月感懷寄倩姉 Bu yue gan huai ji Qian zi  作者﹕姚茝 Yao Chai
一斛珠 Yi hu zhu  作者﹕姚茝 Yao Chai
前調[一斛珠] Qian diao [Yi hu zhu]  作者﹕姚茝 Yao Chai
前調[菩薩蠻] Qian diao [Pu sa man]  作者﹕姚茝 Yao Chai
滿江紅 Man jiang hong  作者﹕姚茝 Yao Chai
燭影搖紅 Zhu ying yao hong  作者﹕姚茝 Yao Chai
鬢雲鬆令 Bin yun song ling  作者﹕姚茝 Yao Chai
燭影搖紅 Zhu ying yao hong  作者﹕姚茝 Yao Chai
前調[減字木蘭花] Qian diao [Jian zi mu lan hua]  作者﹕姚茝 Yao Chai
百字令 Bai zi ling  作者﹕姚茝 Yao Chai

[show texts (103 texts)]

( Back )