Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Qian]

姚倩﹐清末民初人﹐女﹐字倩君﹐又名姚鴻倩﹐虞山人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 《蘿香室詩詞集》《南湘室詩草》。清閨秀藝文略﹐晚晴簃詩匯有著錄。有朱紈﹐林鵾翔題辭。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Qian

[show details]

[hide texts]
Writings of 姚倩 Yao Qian﹕
In 南湘室詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(姚倩、姚茞撰)。1915年日本排印本。 Nan xiang shi shi cao: 1 juan; shi yu, 1 juan (by Yao Qian, Yao Chai)
詩 shi: 春暮遣懷: Chun mu qian huai 1
詩 shi: 子夜歌: Zi ye ge 2
詩 shi: 歲暮感懷: Sui mu gan huai 2
詩 shi: 探梅: Tan mei 3
詩 shi: 畫梅: Hua mei 4
詩 shi: 游春三絕句: You chun san jue ju 4
詩 shi: 催妝(二首): Cui zhuang 5
詩 shi: 新柳: Xin liu 5
詩 shi: 前題 [暮春](四首): Qian ti (Mu chun) 8
詩 shi: 偶成: Ou cheng 9
詩 shi: 秋夜口占: Qiu ye kou zhan 10
詩 shi: 寄蕙儂姊: Ji Huinong zi 10
詩 shi: 茝妹歸後頗無意緒漏已三下猶不成寐恍惚間至一處粉牆圍竹樓閣層層茉莉滿庭含苞欲吐月明如水螢火爭飛正徘徊玩賞時忽為晨雞驚寤追思夢境宛然在目詩以誌之: Chai mei gui hou po wu yi xu lou yi san xia you bu cheng mei huang hu jian zhi yi chu fen qiang wei zhu lou ge ceng ceng mo li man ting han bao yu tu yue ming ru shui ying huo zheng fei zheng pai huai wan shang shi hu wei chen ji jing wu zhui si meng jing wan ran zai mu shi yi zhi zhi 10
詩 shi: 月夜感懷: Yue ye gan huai 11
詩 shi: 即事: Ji shi 11
詩 shi: 七夕: Qi xi 11
詩 shi: 秋夜寄茝妹: Qiu ye ji Chai mei 12
詩 shi: 疊前韻: Die qian yun 15
詩 shi: 閨中雜咏(三首): Gui zhong za yong 16
詩 shi: 春日即景(二首): Chun ri ji jing 17
詩 shi: 柳絮: Liu xu 18
詩 shi: 花影: Hua ying 19
詩 shi: 春夜感懷寄茝妹(二首): Chun ye gan huai ji Chai mei 19
詩 shi: 春閨花落詞聯句: Chun gui hua luo ci lian ju 20
詩 shi: 贈閨友: Zeng gui you 21
詩 shi: 新秋: Xin qiu 22
詩 shi: 七夕偶成(三首): Qi xi ou cheng 22
詩 shi: 同女伴納涼口占(二首): Tong nü ban na liang kou zhan 25
詩 shi: 病中自遣: Bing zhong zi qian 26
詩 shi: 咏秋海棠: Yong qiu hai tang 26
詩 shi: 秋夕感懷(二首): Qiu xi gan huai 26
詩 shi: 雨窗感賦: Yu chuang gan fu 27
詩 shi: 冬夜: Dong ye 28
詩 shi: 筱娟姉以鍋韻詩見示次韻二章班門弄斧不值方家一哂(二首): Xiaojuan zi yi "guo" yun shi jian shi ci yun er zhang ban men nong fu bu zhi fang jia yi shen 30
詩 shi: 庚戌春隨外赴吉閨中諸姉妹以詩送行驪唱在門匆匆不及作答長春旅次寢不成寐率賦五章即寄: Geng xu chun sui wai fu Ji gui zhong zhu zi mei yi shi song xing li chang zai men cong cong bu ji zuo da chang chun lü ci qin bu cheng mei shuai fu wu zhang ji ji 31
103 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )