Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liang Zhangju]

梁章鉅(1775-1849)﹐男﹐字閎中﹐又名茝林,退庵﹐長樂人(今福建長樂)。Related Materials: 著有 《文選旁證》、《製義叢話》、《楹聯叢話》、《浪跡叢談》、《稱謂錄》、《歸田瑣記》、《藤花吟館詩鈔》。長樂縣志有著錄。有梁韻書序。

Search the China Biographical Database for further information on Liang Zhangju

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 梁章鉅 Liang Zhangju ]
閩川閨秀詩話﹕四卷(清梁章鉅撰)。光緖元年(1875)清刻本
Min chuan gui xiu shi hua: 4 juan (by Liang Zhangju, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 梁章鉅 Liang Zhangju )
[ anthologies in this database containing works by 梁章鉅 Liang Zhangju ]
榕風樓詩存:二卷(清楊渼皋撰)。清光緒十年(1884)刻本
Rong feng lou shi cun:2 juan (by Yang Meigao, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 梁章鉅 Liang Zhangju )
[ Correspondence, etc. ]
東園落成敬步舅大人元韻:藤花吟館 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Teng hua yin guan  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:榕風樓 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Rong feng lou  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:百一峯閣 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bai yi feng ge  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:荔香齋 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Li xiang zhai  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:寶蘭堂 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bao lan tang  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:曼華精舍 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Man hua jing she  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:瀟碧廊 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Xiao bi lang  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:般若臺 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bo re tai  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:賓月堂 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bin yue tang  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:澹囦沼 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun:Dan yuan zhao  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:小滄浪亭 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Xiao cang lang ting  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
東園落成敬步舅大人元韻:浴佛泉 Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Yu fo quan  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
游五詠堂敬和翁大人韻(二首) You wu yong tang jing he weng da ren yun (er shou)  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
舅大人以五詠堂作坡公生日詩見示敬和元韻(二首) Jiu da ren yi Wu yong tang zuo Pogong sheng ri shi jian shi jing he yuan yun (er shou)  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
商爵歌敬步舅大人韻 Shang jue ge jing bu jiu da ren yun  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
敬步舅大人喜得落水蘭亭元韻(四首) Jing bu jiu da ren xi de luo shui lan ting yuan yun (si shou)  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
舅大人賜玉盌謹賦謝 Jiu da ren ci yu wan jin fu xie  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
舅大人以陽朔舟中詩寄示敬賦答 Jiu da ren yi Yangshuo zhou zhong shi ji shi jing fu da  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
敬步舅大人于役梧州四律元韻(四首) Jing bu jiu da ren yu yi Wuzhou si lü yuan yun (si shou)  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
寄呈舅大人 Ji cheng jiu da ren  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
舅大人駐節上洋倏已月餘謹賦四律寄請慈安 Jiu da ren zhu jie Shangyang shu yi yue yue jin fu si lü ji qing ci an  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
舅大人寄賜詩序敬賦謝 Jiu da ren ji ci shi xu jing fu xie  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
恭和翁大人中秋飲於來青亭元韻 Gong he weng da ren zhong qiu yin yu lai Qing ting yuan yun  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
看牡丹花謹呈翁大人 Kan mu dan hua jin cheng weng da ren  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
恭和翁大人七十自壽元韻(四首) Gong he weng da ren qi shi zi shou yuan yun (si shou)  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
敬步翁大人喜雨原韻(二首) Jing bu weng da ren xi yu yuan yun (er shou)  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
敬和翁大人感懐元韻卽分離諸姑 Jing he weng da ren gan huai yuan yun ji fen li zhu gu  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao
侍翁大人戲綵亭看月敬和元韻 Shi weng da ren Xicai ting kan yue jing he yuan yun  作者﹕楊渼皋 Yang Meigao

[show texts (102 texts)]

( Back )