Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Wanhuai]

劉琬懷﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字韞如﹐號撰芳﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《補欄詞一卷》﹐《問月樓集》。小檀欒室彙刻閨秀詞﹐無錫金匱縣志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有劉琬懷自序。

Search the China Biographical Database for further information on Liu Wanhuai

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 劉琬懷 Liu Wanhuai ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 劉琬懷 Liu Wanhuai )
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    補欄詞﹕一卷 Bu lan ci: 1 juan - (All texts in this collection authored by 劉琬懷 Liu Wanhuai )
樹蕙軒詩鈔: 三卷(清虞友蘭撰)。晚清(1850-1911)重刊本
Shu hui xuan shi chao: 3 juan (by Yu Youlan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 劉琬懷 Liu Wanhuai )
[ remarks and biographies on 劉琬懷 Liu Wanhuai ]
《歷代婦女著作考》 P. 718 著錄 作者: 胡文楷
論劉琬懷詩 Lun Liu Wanhuai shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
劉琬懷[略傳] Liu Wanhuai [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論劉琬懷虞友蘭 Lun Liu Wanhuai Yu Youlan  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
[ Correspondence, etc. ]
白蓮和女琬懷韻(四首) Bai lian he nü Wanhuai yun (si shou)  作者﹕虞友蘭 Yu Youlan
楊花用女琬懷原韻(四首) Yang hua yong nü Wanhuai yuan yun (si shou)  作者﹕虞友蘭 Yu Youlan
除夕恭和慈親原韻 Chu xi gong he ci qin yuan yun  作者﹕虞叶蘩 Yu Yefan

[show texts (101 texts)]

( Back )