Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Wanhuai]

劉琬懷﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字韞如﹐號撰芳﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《補欄詞一卷》﹐《問月樓集》。小檀欒室彙刻閨秀詞﹐無錫金匱縣志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有劉琬懷自序。

Search the China Biographical Database for further information on Liu Wanhuai

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉琬懷 Liu Wanhuai﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 夜坐與弟論詩即赠: Ye zuo yu di lun shi ji zen 15.6b
詩 shi: 春陰曲: Chun ying qu 15.6b
詩 shi: 過露筋祠: Guo Lujin ci 15.7a
詩 shi: 重九寄诸兄弟(二首): Chong jiu ji zhu xiong di (er shou) 15.7b
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 浣溪沙﹕看花 Huan xi sha﹕Kan hua 補欄詞.1a
詞 ci: 前調[浣溪沙]﹕聽雨 Qian diao[Huan xi sha]﹕Ting yu 補欄詞.1a
詞 ci: 前調[浣溪沙]﹕大尌園季來以半賃與它姓存三十餘間池館花木尚足遊玩每當春秋佳日合家聚集之處諸昆仲常吟咏其中各成一闋 Qian diao [Huan xi sha]﹕Da shu yuan ji lai yi ban lin yu ta xing cun san shi yu jian chi guan hua mu shang zu you wan mei dang chun qiu jia ri he jia ju ji zhi chu zhu kun zhong chang yin yong qi zhong ge cheng yi que 補欄詞.2b
詞 ci: 前調[浣溪沙]﹕池上釣魚同人分作 Qian diao [Huan xi sha]﹕Chi shang diao yu tong ren fen zuo 補欄詞.3a
詞 ci: 前調[浣溪沙]﹕同諸嫂鬬馬弔戲作 Qian diao [Huan xi sha]﹕Tong zhu sao dou ma diao xi zuo 補欄詞.3b
詞 ci: 臨江僊﹕咏蕉扇 Lin jiang xian﹕Yong jiao shan 補欄詞.3b
詞 ci: 前調[臨江僊]: Qian diao[Lin jiang xian] 補欄詞.4a
詞 ci: 浣溪沙﹕聞畫眉作 Huan xi sha﹕Wen hua mei zuo 補欄詞.4a
詞 ci: 虞美人﹕秋夜同舜音姉作 Yu mei ren﹕Qiu ye tong Shunyin zi zuo 補欄詞.4b
詞 ci: 前調[虞美人]﹕舟行即目 Qian diao[Yu mei ren]﹕Zhou xing ji mu 補欄詞.4b
詞 ci: 金縷曲﹕菊影 Jin lü qu﹕Ju ying 補欄詞.5a
詞 ci: 前調[金縷曲]﹕竹影 Qian diao[Jin lü qu]﹕Zhu ying 補欄詞.5a
詞 ci: 前調[金縷曲]﹕見新鷰作 Qian diao[Jin lü qu]﹕Jian xin yan zuo 補欄詞.5b
詞 ci: 前調[金縷曲]﹕題嬸汪玉英拈花倚鹿小照并輓之 Qian diao[Jin lü qu]﹕Ti shen Wang Yuying nian hua yi lu xiao zhao bing wan zhi 補欄詞.6a
詞 ci: 前調[金縷曲]﹕春日感作 Qian diao[Jin lü qu]﹕Chun ri gan zuo 補欄詞.6a
詞 ci: 前調[金縷曲]: Qian diao[Jin lü qu] 補欄詞.6b
詞 ci: 天香﹕秋日憩鄒氏園 Tian xiang﹕Qiu ri qi Zou shi yuan 補欄詞.7a
詞 ci: 臨江僊﹕余幼旹好吹簫購得前朝人所遺一枝音韻龢平甚寶之錫其名曰紫雲每當針黹之餘納涼庭院必案一二曲為事後于歸金沙所居廔高廣張南周比之中也竊思音律本非閨閣所宜豈可鄰舍傳聞即將紫雲盛... Lin jiang xian﹕Yu you shi hao chui xiao gou de qian chao ren suo yi yi zhi yin yun he ping zhen bao zhi xi qi ming yue zi yun mei dang zhen zhi zhi yu na liang ting yuan bi an yi er qu wei shi hou yu gui Jinsha suo ju lou gao guang zhang nan zhou bi zhi zhong ye ... 補欄詞.7a
詞 ci: 望江南﹕雜詠 Wang jiang nan﹕Za yong 補欄詞.8a
詞 ci: 沁園春﹕鴉 Qin yuan chun﹕Ya 補欄詞.10b
詞 ci: 前調[沁園春]﹕中秋後一日夜坐感作 Qian diao[Qin yuan chun]﹕Zhong qiu hou yi ri ye zuo gan zuo 補欄詞.11a
詞 ci: 前調[沁園春]﹕悼槑 Qian diao[Qin yuan chun]﹕Dao mei 補欄詞.11b
詞 ci: 前調[沁園春]﹕咏水僊花 Qian diao[Qin yuan chun]﹕Yong shui xian hua 補欄詞.12a
詞 ci: 滿江紅﹕題赤壁圖 Man jiang hong﹕Ti Chibi tu 補欄詞.12a
詞 ci: 前調[滿江紅]﹕冬窗感作 Qian diao[Man jiang hong]﹕Dong chuang gan zuo 補欄詞.12b
詞 ci: 沁園春﹕聞玉如大姑揚州訃輓作 Qin yuan chun﹕Wen Yuru da gu Yangzhou fu wan zuo 補欄詞.13a
詞 ci: 前調[沁園春]: Qian diao[Qin yuan chun] 補欄詞.13a
101 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )