Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Caiping]

江采蘋(713-741)﹐女﹐字江妃﹐又名梅妃﹐興化人(今福建莆田)。古今女史﹐歷朝名媛詩詞﹐蘭閨寶錄﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Caiping

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 江采蘋 Jiang Caiping ]
歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本
Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 江采蘋 Jiang Caiping )
古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 江采蘋 Jiang Caiping )
名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。
Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 江采蘋 Jiang Caiping )
名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 江采蘋 Jiang Caiping )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 江采蘋 Jiang Caiping )
[ remarks and biographies on 江采蘋 Jiang Caiping ]
江采蘋[略傳] Jian Caiping [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 陸昶 Lu Chang
元宗妃江梅 Yuan zong fei Jiang Mei  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
江采蘋[略傳] Jiang Caiping [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 趙世杰 Zhao Shijie
江采蘋[略傳] Jiang Caiping [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 鍾惺 Zhong Xing
[ Correspondence, etc. ]
減字木蘭花 Jian zi mu lan hua  作者﹕吳山 Wu Shan
題美人冊子江采蘋 Ti mei ren ce zi Jiang Caiping  作者﹕席佩蘭 Xi Peilan
梅妃怨 Mei fei yuan  作者﹕黃婉璚 Huang Wanqiong
梅妃 Mei fei  作者﹕萬夢丹 Wan Mengdan
題美人冊子﹕江采蘋 Ti mei ren ce zi: Jiang Caiping  作者﹕席佩蘭 Xi Peilan
錢塘馬秋藥太常抵掌八十一吟凡二十題兼少陵咏古堯賓遊仙而作此詩家遊戲神通也偶得此冊於陔華堂因加推廣以待和者亦二十首﹕江采蘋殉祿山之難留題樓東壁上 Qiantang Ma Qiuyao tai chang di zhang ba shi yi yin fan er shi ti jian shao ling yong gu yao bin you xian er zuo ci shi jia you xi shen tong ye ou de ci ce yu Gai hua tang yin jia tui guang yi dai he zhe yi er shi shou: Jiang Caiping xun Lushan zhi nan liu ti lou dong bi shang  作者﹕汪端 Wang Duan

[show texts (7 texts)]

( Back )