Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Caiping]

江采蘋(713-741)﹐女﹐字江妃﹐又名梅妃﹐興化人(今福建莆田)。古今女史﹐歷朝名媛詩詞﹐蘭閨寶錄﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Caiping

[show details]

[hide texts]
Writings of 江采蘋 Jiang Caiping﹕
In 歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本 Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty)
詩 shi: 謝賜珍珠: Xie ci zhen zhu 4.18b
In 古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本 Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
詩 shi: 謝賜珍珠: Xie ci zhen zhu 5.3b
文﹕賦 Wen: Fu: 樓東賦: Lou dong fu 1.25a
In 名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。 Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
詩 shi: 謝賜珍珠: Xie ci zhen zhu 7.3b
In 名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本 Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
詩 shi: 謝賜珍珠: Xie ci zhen zhu 10.10a
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
文﹕賦 Wen: Fu: 樓東賦: Lou dong fu 1.13b
文﹕賦 Wen: Fu: 謝賜珍珠: Xie ci zhen zhu 23.2a
7 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )