Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Lunying]

張綸英(1798-after 1868)﹐女﹐字婉紃﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《綠槐書屋集》。清史稿藝文志﹐宛隣書屋叢書殘存﹐張氏四女集﹐武進陽湖縣志﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始續集﹐閨秀詞話有著錄。有徐士穀﹐馮桂芬序﹐張曜孫序﹐張若綺﹐王臣弼﹐王采蘋﹐王采蘩﹐姪女祥珍題詞﹐林壽圖﹐呂雋孫題詞﹐楊全監書後。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Lunying

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 張綸英 Zhang Lunying ]
綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本
Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張綸英 Zhang Lunying )
[ anthologies in this database containing works by 張綸英 Zhang Lunying ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張綸英 Zhang Lunying )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張綸英 Zhang Lunying )
澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。
Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張綸英 Zhang Lunying )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 張綸英 Zhang Lunying )
[ remarks and biographies on 張綸英 Zhang Lunying ]
《歷代婦女著作考》 P. 525 著錄 作者: 胡文楷
張綸英[略傳] Zhang Lunying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論張綸英詞 Lun Zhang Lunying ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論張綸英詞 Lun Zhang Lunying ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
張綸英[略傳] Zhang Lunying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論張綸英 Lun Zhanglunying  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
張綸英 Zhang Lunying  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
水調歌頭 Shui diao ge tou  作者﹕張䌌英 Zhang Xiying
沁園春 Qin yuan chun  作者﹕徐比玉 Xu Biyu
水調歌頭 Shui diao ge tou  作者﹕張䌌英 Zhang Xiying
題婉紃從母師綠槐書屋詩稿 Ti Wanxun cong mu shi Lü huai shu wu shi gao  作者﹕王采蘋 Wang Caiping
題婉紃從母師綠槐書屋肄書圖 Ti Wanxun cong my shi Lü huai shu wu yi shu tu  作者﹕王采蘋 Wang Caiping
秋日泛舟同婉紃姊仲遠弟作(二首) Qiu ri fan zhou tong Wanxun zi Zhongyuan di zuo (er shou)  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
雨霽和婉紃姊 Yu ji he Wanxun zi  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
詠江村月步婉紃姊韻 Yong jiang cun yue bu Wanxun zi yun  作者﹕張紈英 Zhang Wanying
阻風遣悶寄婉紃姊仲遠弟 Zu feng qian men ji Wanxun zi Zhongyuan di  作者﹕張紈英 Zhang Wanying

[show texts (127 texts)]

( Back )