Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Ruizhi]

張瑞芝﹐清人﹐女﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 《瑞芝閣遗草》﹐《三芝軒詩存》。安徽通志﹐國朝閨秀正始集﹐安徽才媛紀略﹐小黛軒論詩詩有著錄。有張鵠序。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Ruizhi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 張瑞芝 Zhang Ruizhi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張瑞芝 Zhang Ruizhi )
[ remarks and biographies on 張瑞芝 Zhang Ruizhi ]
《歷代婦女著作考》 P. 524 著錄 作者: 胡文楷
論張瑞芝詩 Lun Zhang Ruizhi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
張瑞芝[略傳] Zhang Ruizhi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
送别大姊 Song bie da zi  作者﹕張愛芝 Zhang Aizhi

[show texts (3 texts)]

( Back )