Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Ruizhi]

張瑞芝﹐清人﹐女﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 《瑞芝閣遗草》﹐《三芝軒詩存》。安徽通志﹐國朝閨秀正始集﹐安徽才媛紀略﹐小黛軒論詩詩有著錄。有張鵠序。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Ruizhi

[show details]

[hide texts]
Writings of 張瑞芝 Zhang Ruizhi﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 示兒: Shi er 15.15b
詩 shi: 冬夜: Dong ye 15.16a
詩 shi: 芭蕉: Ba jiao 15.16a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )