Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Qionghua]

楊瓊華(1750-1832)﹐女﹐字瑞芝﹐漢軍人(今遼寧遼陽)。Related Materials: 著有 綠窗吟草一卷。販書偶記﹐閨籍經眼錄﹐國朝閨秀正始集有著錄。有袁枚序﹐蔣士銓﹐李元叔﹐吳逢聖﹐汪中﹐姚素玉題辭﹐姚德豫後記。

Search the China Biographical Database for further information on Yang Qionghua

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 楊瓊華 Yang Qionghua ]
綠窗吟草: 一卷(清楊瓊華撰)。道光十二年壬辰(1832)刊本
Lü chuang yin cao: 1 juan (by Yang Qionghua, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊瓊華 Yang Qionghua )
[ anthologies in this database containing works by 楊瓊華 Yang Qionghua ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊瓊華 Yang Qionghua )
[ remarks and biographies on 楊瓊華 Yang Qionghua ]
《歷代婦女著作考》 P. 678 著錄 作者: 胡文楷
楊瓊華[略傳] Yang Qionghua [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論楊瓊華 Lun Yang Quinghua  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (77 texts)]

( Back )