Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Qionghua]

楊瓊華(1750-1832)﹐女﹐字瑞芝﹐漢軍人(今遼寧遼陽)。Related Materials: 著有 綠窗吟草一卷。販書偶記﹐閨籍經眼錄﹐國朝閨秀正始集有著錄。有袁枚序﹐蔣士銓﹐李元叔﹐吳逢聖﹐汪中﹐姚素玉題辭﹐姚德豫後記。

Search the China Biographical Database for further information on Yang Qionghua

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊瓊華 Yang Qionghua﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 聞長齡弟蒙恩释獄: Wen Changling di meng en shi yu 15.4b
詩 shi: 戊申七月缅甸送家嚴還朝蒙恩垂奨有駕蘇武而上之諭恭記: Wu shen qi yue Miandian song jia yan huan chao meng en zhi chui jiang you jia Su Wu er shang zhi yu gong ji 15.4b
In 綠窗吟草: 一卷(清楊瓊華撰)。道光十二年壬辰(1832)刊本 Lü chuang yin cao: 1 juan (by Yang Qionghua, Qing dynasty)
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:竹深處: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu:Zhu shen chu 綠窗吟草1a
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:來爽亭: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Lai shaung ting 綠窗吟草1a
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:抱石軒 : Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu:Bao shi xuan 綠窗吟草1b
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:梅花塢 : Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Mei hua wu 綠窗吟草1b
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:釣魚臺: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Diao yu tai 綠窗吟草2a
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:最高亭: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Zui gao ting 綠窗吟草2a
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:小蓬萊: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Xiao Penglai 綠窗吟草2b
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:石牀 : Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Shi chuang 綠窗吟草2b
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:山水間 : Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Shan shui jian 綠窗吟草2b
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:桂花嶺 : Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Gui hua ling 綠窗吟草3a
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:板橋: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Ban qiao 綠窗吟草3a
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:平臺: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Ping tai 綠窗吟草3b
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:芍藥欄: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Shao yao lan 綠窗吟草3b
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:一覽樓: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Yi lan lou 綠窗吟草4a
詩 shi: 瞻園十五詠 園在金陵藩屬:老樹齋: Zhan yuan shi wu yong yuan zai Jinling fan shu: Lao shu zhai 綠窗吟草4a
詩 shi: 春日雨後閒眺: Chun ri yu hou xian tiao 綠窗吟草4b
詩 shi: 初夏晚晴閒步: Chu xia wan qing xian bu 綠窗吟草5a
詩 shi: 題明妃出塞圖: Ti Ming fei chu sai tu 綠窗吟草5a
詩 shi: 月夜憶舊居: Yue ye yi jiu ju 綠窗吟草5b
詩 shi: 白牡丹: Bai mu dan 綠窗吟草5b
詩 shi: 秋燕: Qiu yan 綠窗吟草6a
詩 shi: 寄鶴圃舍弟二十四韻(二十四首): Ji Hepu she di er shi si yun(er shi si shou) 綠窗吟草6b
詩 shi: 偶作: Ou zuo 綠窗吟草7b
詩 shi: 初夏幽居: Chu xia you ju 綠窗吟草8a
詩 shi: 雨後見月: Yu hou jian yue 綠窗吟草8a
詩 shi: 秋雲 : Qiu yun 綠窗吟草8b
詩 shi: 夜窗聽雨: Ye chuang ting yu 綠窗吟草8b
詩 shi: 秋柳: Qiu liu 綠窗吟草8b
詩 shi: 月下聞笛: Yue xia wen di 綠窗吟草9a
詩 shi: 寄三妹(三首): Ji san mei (san shou) 綠窗吟草9a
詩 shi: 新月: Xin yue 綠窗吟草9b
詩 shi: 大兄聘定之日詩以賀之: Da xiong pin ding zhi ri shi yi he zhi 綠窗吟草10a
詩 shi: 遷居日作: Qian ju ri zuo 綠窗吟草10a
詩 shi: 偶占: Ou zhan 綠窗吟草10a
詩 shi: 歲暮感懷: Sui mu gan huai 綠窗吟草10b
77 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )