Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Shulian]

張淑蓮﹐清乾隆道光間人﹐女﹐字品香﹐上虞人(今浙江上虞)。Related Materials: 著有 澄輝阁吟草。兩浙輶軒續錄﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Shulian

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 張淑蓮 Zhang Shulian ]
張淑蓮詩稿:一卷(清張淑蓮撰)。清抄本
Zhang Shulian wen gao:1 juan (by Zhang Shulian, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張淑蓮 Zhang Shulian )
[ anthologies in this database containing works by 張淑蓮 Zhang Shulian ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張淑蓮 Zhang Shulian )
[ remarks and biographies on 張淑蓮 Zhang Shulian ]
《歷代婦女著作考》 P. 520 著錄 作者: 胡文楷
論張淑蓮詩 Lun Zhang Shulian shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
張淑蓮[略傳] Zhang Shulian [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論張淑蓮 Lun Zhang Shulian  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (15 texts)]

( Back )