Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Peilan]

胡佩蘭﹐清人﹐女﹐字畹芳﹐號國香﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《園香樓詩鈔》。擷芳集﹐國朝閨秀正始續集有著錄。有吳鈞序。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Peilan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 胡佩蘭 Hu Peilan ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 胡佩蘭 Hu Peilan )
[ remarks and biographies on 胡佩蘭 Hu Peilan ]
《歷代婦女著作考》 P. 440 著錄 作者: 胡文楷
胡佩蘭[略傳] Hu Peilan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (2 texts)]

( Back )