Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Peilan]

胡佩蘭﹐清人﹐女﹐字畹芳﹐號國香﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《園香樓詩鈔》。擷芳集﹐國朝閨秀正始續集有著錄。有吳鈞序。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Peilan

[show details]

[hide texts]
Writings of 胡佩蘭 Hu Peilan﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 山齋夜坐: Shan zhai ye zuo 5.5a
詩 shi: 寄主人: Ji zhu ren 5.5a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )