Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Qingxiong]

陳慶熊﹐清人﹐女﹐字牧祥﹐號拈花﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《牧祥學草》《拈花小稿》。杭州府志﹐海寧州志稿﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Qingxiong

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 陳慶熊 Chen Qingxiong ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陳慶熊 Chen Qingxiong )
[ remarks and biographies on 陳慶熊 Chen Qingxiong ]
《歷代婦女著作考》 P. 600 著錄 作者: 胡文楷
論陳慶熊詩 Lun Chen Qingxiong shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
陳慶熊[略傳] Chen Qingxiong [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論陳慶熊 Lun Chen Qingxiong  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (2 texts)]

( Back )