Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Qingxiong]

陳慶熊﹐清人﹐女﹐字牧祥﹐號拈花﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《牧祥學草》《拈花小稿》。杭州府志﹐海寧州志稿﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Qingxiong

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳慶熊 Chen Qingxiong﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 晚牕: Wan chuang 10.8b
詩 shi: 春日: Chun ri 10.8b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )