Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
戴蘭英﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字瑤珍﹐嘉興人(今浙江嘉興)。Related Materials: 著有 瑤珍吟草。兩浙輶軒續錄﹐國朝閨秀正始集﹐隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 戴蘭英 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 戴蘭英 )
隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本
Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 戴蘭英 )
增註隨園女弟子詩選:六卷(民國謝璿增註)。民國十二(1923)年付印,民國十五(1926)年再版
Zeng zhu Sui yuan nü di zi shi xuan, 6 juan (annotated by Xie Rui, Minguo era)
- (All texts in this collection authored by 戴蘭英 )
[ remarks and biographies on 戴蘭英 ]
《歷代婦女著作考》 P. 783 著錄 作者: 胡文楷
論戴蘭英詩 Lun Dai Lanying shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論戴蘭英詩 Lun Dai Lanying shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
戴蘭英[略傳] Dai Lanying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
題戴蘭英夫人秋燈課子圖(二首) Ti Dai Lanying fu ren Qiu deng ke zi tu  作者﹕歸懋儀 Gui Maoyi

[show texts (43 texts)]

( Back )