Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Dai Lanying]

戴蘭英﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字瑤珍﹐嘉興人(今浙江嘉興)。Related Materials: 著有 瑤珍吟草。兩浙輶軒續錄﹐國朝閨秀正始集﹐隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Dai Lanying

[show details]

[hide texts]
Writings of 戴蘭英 Dai Lanying﹕
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 西湖即事: Xi hu ji shi 5.18a
詩 shi: 春日偶成: Chun ri ou cheng 5.18a
詩 shi: 閨中即事: Gui zhong ji shi 5.18a
詩 shi: 賦詩: Fu shi 5.18a
詩 shi: 春日偶成: Chun ri ou cheng 5.18b
詩 shi: 鳳仙: Feng xian 5.18b
詩 shi: 簾: Lian 5.18b
詩 shi: 鐙: Deng 5.18b
詩 shi: 春日雜興﹙二首﹚: Chun ri za xing 5.19a
詩 shi: 次女痘殤回煞之期又生一女: Ci nü dou shang hui sha zhi qi you sheng yi nü 5.19a
詩 shi: 鳳仙: Feng xian 5.19a
詩 shi: 哭硯珍大兄: Ku Yanzhen da xiong 5.19b
詩 shi: 八角亭: Ba jiao ting 5.19b
詩 shi: 春日雜興﹙二首﹚: Chun ri za xing 5.19b
詩 shi: 春晴: Chun qing 5.19b
詩 shi: 撿篋得先夫子手札淒然有作: Jian qie de xian fu zi shou zha qi ran you zuo 5.20a
詩 shi: 悼亾﹙三首﹚: Dao wang 5.20a
詩 shi: 哭硯珍大兄: Ku Yanzhen da xiong 5.20a
詩 shi: 深柳讀書堂為右之二甥題照: Shen liu du shu tang wei Youzhi er sheng ti zhao 5.20b
詩 shi: 秋暮: Qiu mu 5.20b
詩 shi: 祝隨園夫子八十壽即步原韻﹙四首﹚: Zhu Suiyuan fu zi ba shi shou ji bu yuan yun 5.20b
詩 shi: 撿篋得先夫子手札淒然有作: Jian qie de xian fu zi shou zha qi ran you zuo 5.20b
詩 shi: 祝隨園夫子八十壽即步原韻﹙四首﹚: Zhu Suiyuan fu zi ba shi shou ji bu yuan yun 5.21a
詩 shi: 祝隨園夫子壽和孫小姐韻﹙二首﹚: Zhu Suiyuan fu zi shou he Sun xiao jie yun 5.21a
詩 shi: 隨園夫子惠題秋鐙課子圖誌謝: Suiyuan fu zi hui ti Qiu deng ke zi tu zhi xie 5.21b
詩 shi: 祝隨園夫子壽和孫小姐韻﹙二首﹚: Zhu Suiyuan fu zi shou he Sun xiao jie yun 5.21b
詩 shi: 隨園夫子惠題秋鐙課子圖誌謝: Suiyuan fu zi hui ti Qiu deng ke zi tu zhi xie 5.22a
詩 shi: 題湖樓請業圖: Ti Hu lou qing ye tu 5.22a
詩 shi: 隨園女弟子詩選卷六: Suiyuan nü di zi shi xuan juan liu 6.1a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 子才叔翁寄題秋燈課子圖詩賦此志謝: Zicai shu weng ji ti Qiu deng ke zi tu shi fu ci zhi xie 13.17a
詩 shi: 春日雜興: Chun ri za xing 13.17b
In 增註隨園女弟子詩選:六卷(民國謝璿增註)。民國十二(1923)年付印,民國十五(1926)年再版 Zeng zhu Sui yuan nü di zi shi xuan, 6 juan (annotated by Xie Rui, Minguo era)
詩 shi: 西湖即事 : Xi hu ji shi 卷五.12b
詩 shi: 賦詩: Fu shi 卷五.12b
詩 shi: 閨中即事 : Gui zhong ji shi 卷五.12b
詩 shi: 春日偶成 : Chun ri ou cheng 卷五.12b
詩 shi: 鐙 : Deng 卷五.13a
詩 shi: 簾 : Lian 卷五.13a
詩 shi: 鳳仙 : Feng xian 卷五.13a
詩 shi: 次女痘殤回煞之期又生一女 : Ci nü dou shang hui sha zhi qi you sheng yi nü 卷五.13a
詩 shi: 春日雜興(二首): Chun ri za xing (er shou) 卷五.13b
詩 shi: 八角亭 : Ba jiao ting 卷五.13b
詩 shi: 春晴 : Chun qing 卷五.13b
詩 shi: 哭硯珍大兄 : Ku Yanzhen da xiong 卷五.14a
詩 shi: 悼亡(三首) : Dao wang (san shou) 卷五.14a
詩 shi: 撿篋得先夫子手札淒然有作 : Jian qie de xian fu zi shou zha qi ran you zuo 卷五.14a
詩 shi: 深柳讀書堂為右之二甥題照 : Shen liu du shu tang wei Youzhi er sheng ti zhao 卷五.14a
43 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )