Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Shufang]

袁淑芳﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字麗卿﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 拾香樓稿。蘇州府志﹐黎里續志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Shufang

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 袁淑芳 Yuan Shufang ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁淑芳 Yuan Shufang )
寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本
Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁淑芳 Yuan Shufang )
瑤華仙館詩鈔勝稾:一卷(清王蕙芳撰)。宣統元年(1909)刻本
Qiong hua xian guan shi chao sheng gao:1 juan (by Wang Huifang, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 袁淑芳 Yuan Shufang )
[ remarks and biographies on 袁淑芳 Yuan Shufang ]
《歷代婦女著作考》 P. 491 著錄 作者: 胡文楷
論袁淑芳詩 Lun Yuan Shufang shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
袁淑芳[略傳] Yuan Shufang [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
前調[菩薩蠻] Qian diao [Pu sa man]  作者﹕王倩 Wang Qian
同袁麗卿夫人作 Tong Yuan Liqing fu ren zuo  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
題江南春卷子同麗卿作﹙二首﹚ Ti Jiang nan chun juan zi tong Liqing zuo  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
題江南春卷子同麗卿作(二首) Ti jiang nan chun juan zi tong Liqing zuo (er shou)  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
春日同袁麗卿女士作 Chun ri tong Yuan Liqing nü shi zuo  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
隨園先生枉過紫藤花館出十三女弟子湖樓請業圖命題同麗卿作(三首) Suiyuan xian sheng wang guo Zi teng hua guan chu shi san nü di zi hu lou qing ye tu ming ti tong Liqing zuo (san shou)  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
久不晤麗卿詩以招之 Jiu bu wu Liqing shi yi zhao zhi  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
春日同袁麗卿女士作 Chun ri tong Yuan Liqing nü shi zuo  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
題頻伽寒壚買醉圖次范素君夫人韻同麗卿作(二首) Ti Pinjia Han lu mai zui tu ci Fan Sujun fu ren yun tong Liqing zuo (er shou)  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
和麗卿小姑作 He Liqing xiao gu zuo  作者﹕王蕙芳 Wang Huifang

[show texts (4 texts)]

( Back )