Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
黃蘭雪﹐清人﹐女﹐字香冰﹐荊溪人(今江蘇宜興)。Related Materials: 著有 《月珠樓吟稿》《月珠樓詞》。正始集﹐毘陵伍氏家集﹐小檀欒室閨秀詞鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 黃蘭雪 ]
月珠樓吟稿:一卷(清黃蘭雪撰)。清嘉慶十一年(1806)刻本
Yue zhu lou yin gao: 1 juan (by Huang Lanxue, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 黃蘭雪 )
[ anthologies in this database containing works by 黃蘭雪 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 黃蘭雪 )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 黃蘭雪 )
[ remarks and biographies on 黃蘭雪 ]
《歷代婦女著作考》 P. 668 著錄 作者: 胡文楷
黃蘭雪[略傳] Huang Lanxue [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論黃蘭雪詩 Lun Huang Lanxue shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
黃蘭雪[略傳] Huang Lanxue [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論黃蘭雪呂淑伍蕴芬伍湘君 Lun Huang Lanxue Lü Shu Wu Yunfen Wu Xiangjun  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論黃蘭雪 Lun Huang Lanxue  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (73 texts)]

( Back )