Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Fengshu]

楊鳳姝﹐清人﹐女﹐字蘋香﹐號茸城女史﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《鴻寶樓詩鈔》。蘇州府志﹐擷芳集﹐崑山徐氏書目﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有楊大琛。

Search the China Biographical Database for further information on Yang Fengshu

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊鳳姝 Yang Fengshu﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 鳴鳥行: Ming niao xing 3.43a
詩 shi: 月夜: Yue ye 3.43b
詩 shi: 讀古四首: Du gu si shou 3.43b
詩 shi: 望衡嶽不得到: Wang Heng Yue bu de dao 3.44b
詩 shi: 登岳陽樓: Deng Yue yang lou 3.46a
詩 shi: 遊靈巖: You Lingyan 3.46a
詩 shi: 月夜舟行: Yue ye zhou xing 3.46b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 11.8b
詩 shi: 讀古(四首): Du gu (si shou) 11.9a
詩 shi: 望衡嶽不得到因賦: Wang Heng Yue bu de dao yin fu 11.10a
詩 shi: 遊靈巖: You Lingyan 11.11a
11 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )