Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Fengshu]

楊鳳姝﹐清人﹐女﹐字蘋香﹐號茸城女史﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《鴻寶樓詩鈔》。蘇州府志﹐擷芳集﹐崑山徐氏書目﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有楊大琛。

Search the China Biographical Database for further information on Yang Fengshu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 楊鳳姝 Yang Fengshu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊鳳姝 Yang Fengshu )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    鴻寶樓詩鈔﹕一卷 Hong bin lou shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 楊鳳姝 Yang Fengshu )
[ remarks and biographies on 楊鳳姝 Yang Fengshu ]
《歷代婦女著作考》 P. 677 著錄 作者: 胡文楷
楊鳳姝[略傳] Yang Fengshu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論楊鳳姝詩 Lun Yang Fengshu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
楊鳳姝[略傳] Yang Fengshu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (11 texts)]

( Back )