Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Jingfan]

許景樊(1563-1589)﹐女﹐朝鮮族﹐字蘭雪﹐又名翠娥, Hŏ Nansŏrhŏn﹐朝鮮人。Related Materials: 著有 聚沙元倡。然脂集﹐名媛詩歸﹐古今女史﹐宮閨氏籍藝文考略﹐國朝閨秀正始集﹐蘭閨寶錄﹐女世說﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。有沈無非序。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Jingfan

[show details]

[hide texts]
Writings of 許景樊 Xu Jingfan﹕
In 古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本 Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
詩 shi: 山嵐: Shan lan 3.24a
詩 shi: 湘絃謠: Xiang xian yao 3.24b
詩 shi: 洞仙謠: Dong xian yao 3.24b
詩 shi: 雜詩(三首): Za shi 4.16b
詩 shi: 登樓: Deng lou 6.31a
詩 shi: 遊仙詞(十二首) : You xian ci 6.31b
詩 shi: 塞下曲: Sai xia qu 6.33b
詩 shi: 宮詞(四首) : Gong ci 6.33b
詩 shi: 閨情: Gui qing 6.34a
詩 shi: 暎月樓: Ying yue lou 6.34b
詩 shi: 竹枝詞: Zhu zhi ci 6.34b
詩 shi: 秋恨: Qiu hen 6.34b
詩 shi: 效李義山體: Xiao Li Yishan ti 7.18a
詩 shi: 效沈亞之體: Xiao Shen Yazhi ti 7.18a
詩 shi: 次仲氏高原望高臺韻: Ci Zhong shi gao yuan wang gao tai yun 8.36a
詩 shi: 皇帝有事天壇: Huang di you shi tian tan 8.36a
詩 shi: 次仲氏篈: Ci Zhong shi Feng 8.36a
詩 shi: 次仲氏見星菴韻: Ci Zhong shi Jian xing an yun 8.36b
詩 shi: 送宮人入道: Song gong ren ru dao 8.36b
詩 shi: 次仲氏高原望高臺韻: Ci Zhong shi gao yuan wang gao tai yun 8.36b
詩 shi: 又次仲氏高原望高臺韻: You ci Zhong shi gao yuan wang gao tai yun 8.37a
詩 shi: 次仲氏見星菴韻: Ci Zhong shi Jian xing an yun 8.37a
文 wen: 廣寒殿白玉樓上梁文: Guang han dian bai yu lou shang liang wen 2.1a
詩 shi: 有所思: You suo si 2.26a
詩 shi: 望仙謠: Wang xian yao 2.26a
詩 shi: 古別離: Gu bie li 2.26b
詩 shi: 寄仲氏篈: Ji Zhong shi Feng 2.26b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 古別離: Gu bie li 附錄.22a
詩 shi: 感遇: Gan yu 附錄.22b
詩 shi: 湘絃曲: Xiang xuan qu 附錄.22b
詩 shi: 次伯兄高原望高臺韻: Ci bo xiong gao yuan wang gao tai yun 附錄.23a
詩 shi: 宮詞(二首): Gong ci 附錄.23a
In 名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。 Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
詩 shi: 有所思: You suo si 3.14b
詩 shi: 望仙謠: Wang xian yao 3.15a
201 poem(s) (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search

( Back )