Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Jingfan]

許景樊(1563-1589)﹐女﹐朝鮮族﹐字蘭雪﹐又名翠娥, Hŏ Nansŏrhŏn﹐朝鮮人。Related Materials: 著有 聚沙元倡。然脂集﹐名媛詩歸﹐古今女史﹐宮閨氏籍藝文考略﹐國朝閨秀正始集﹐蘭閨寶錄﹐女世說﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。有沈無非序。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Jingfan

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 許景樊 Xu Jingfan ]
蘭雪軒詩(Nansŏrhŏn si) (朝鮮許蘭雪撰)。朝鮮(1608?)刻本。
Lan xue xuan shi (Nansŏrhŏn si) (by Xu Lanxue, Korea)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
[ anthologies in this database containing works by 許景樊 Xu Jingfan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。
Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本
Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許景樊 Xu Jingfan )
[ remarks and biographies on 許景樊 Xu Jingfan ]
《歷代婦女著作考》 P. 165 著錄 作者: 胡文楷
許景樊[略傳] Xu Jingfan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
許景樊[略傳] Xu Jingfan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 趙世杰 Zhao Shijie
許蘭雪 Xu Lanxue  作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
許景樊[略傳] Xu Jingfan [lüe zhuan]   作者/Author﹕ 鍾惺 Zhong Xing
蘭雪齋詩集小引 Lan xue zhai shi ji xiao yin  作者/Author﹕ 朱之蕃 Zhu Zhifan
蘭雪軒集題辭 Lan xue xuan ji ti ci  作者/Author﹕ 梁有䄹 Liang Younian
許筠跋 Xu Yun ba  作者/Author﹕ 許筠 Xu Yun
許景樊[略傳] Xu Jingfan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu

[show texts (201 texts)]

( Back )