Titles in the Ming Qing Women's Writings digital archive and database
  業主 作品種類 著作 主要作者
 
1.哈佛燕京圖書館彈詞(Hui tu long feng pei) Zai sheng yuan: 8 juan, 74 hui (by Chen Duansheng, Liang Desheng, Qing dynasty) (繪圖龍鳳配)再生緣﹕八卷﹐七十四回(清陳端生撰,梁德繩續)。民國初刻本。陳端生 Chen Duansheng
梁德繩 Liang Desheng

2.中國國家圖書館合刻An fu lou xian yin:1 juan(by Feng shi, Qing Dynasty), Zhen tao xuan za yong:1 juan (by Zhang shi, Qing Dynasty) 安福樓閑吟:一卷(清馮氏撰), 枕濤軒雜詠:一卷(清章氏撰)。同治六年丁卯(1867)刊本馮氏(陳景田妻) Feng shi (Chen Jingtian qi)
章氏(陳匯妻) Zhang shi (Chen Hui qi)

3.中山大學圖書館別集Bai hua cao tang shi: 6 juan, Yu chi lou shi: 1 juan(by Zhang Zhaohan, Qing dynasty) 白華草堂詩:六卷,玉尺樓詩:一卷(清張昭漢撰)。民國二十三年(1934)刊本張昭漢 Zhang Zhaohan

4.中國國家圖書館別集Bai yun dong tian shi gao:1 juan (by Shen Jue, Qing Dynasty) 白雲洞天詩藁:一卷(清沈瑴撰)。咸豐元年(1851)刻本沈瑴 Shen Jue

5.中國國家圖書館別集Bao qin ge shi chao: 1 juan (by Shen Wenzhuang, Qing dynasty) 寶琴閣詩鈔:一卷(清沈文莊撰)。民國間(1912-1949)刻本沈文莊 Shen Wenzhuang

6.中國國家圖書館別集Bei tang shi lu:1 juan (by Zuo shi, Qing Dynasty) 北堂詩錄:一卷(清左氏撰)。嘉慶十九年(1814)左氏 Zuo shi

7.哈佛燕京圖書館總集Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty) 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本胡孝思 Hu Xiaosi
朱珖 Zhu Guang

8.中山大學圖書館別集Bi hua guan yin cao:yi juan (Qing Yin Rulin zhuan) 碧華館吟草:一卷 (清殷如琳撰)。1932年排印本殷如琳 Yin Rulin

9.中山大學圖書館別集Bi tao hua guan shi chao:1 juan, Xiu yu ge shi cao:1 juan (Shi Jinxiu, Qing dynasty) 碧桃花館詩鈔:一卷, 繡餘閣詩草:一卷(清石錦繡撰)。同治五年(1866)刻本石錦繡 Shi Jinxiu

10.中山大學圖書館別集Bi wu xuan shi cao: 1 juan (by Xu Tong, Qing Dynasty) 碧梧軒詩草:一卷(清許桐撰)。民國二十六年(1927)鉛印本許桐 Xu Tong

11.中國國家圖書館別集Bi yun lou yin gao: 1 juan (by Yang Qingcai, Qing dynasty) 碧筠樓吟稿:一卷(清楊清材撰)。清咸豐間(1851-1861)刻本楊清材 Yang Qingcai

12.香港中文大學圖書館總集Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles) 碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印

13.中山大學圖書館別集Bu zhi yin xu ke: bu fen juan, Bu zhi yin wei ke gao: bu fen juan (by Pan Suxin, Qing Dynasty) 不櫛吟續刻: 不分卷,不櫛吟未刻稿: 不分卷(清潘素心撰)。晚清(1843-1911)抄本潘素心 Pan Suxin

14.中國國家圖書館別集Bu zhi yin:3 juan, Xu ke:1 juan(by Pan Suxin, Qing Dynasty) 不櫛吟:三卷,續刻:一卷(清潘素心撰) 。清刻本 潘素心 Pan Suxin

15.中國國家圖書館別集Cai xiu ge shi cao: 2 juan (by Wu Tansu, Qing dynasty) 采秀閣詩草:二卷(清吳曇素撰)。清康熙五十六年(1717)浣花軒刻本吳曇素 Wu Tansu

16.中山大學圖書館別集Can ju xuan shi cao:1 juan (by Wu Danru, Qing dynasty) 餐菊軒詩草: 一卷(清伍淡如撰)。光緒十四年戊子(1888)重刊本伍淡如 Wu Danru

17.香港中文大學圖書館別集Cang hai gui lai ji: shi 11 juan, ci 1 juan, xu ji 1 juan, yu juan 2 juan, Xiao chou yin 2 juan, wen 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty) 滄海歸來集:詩十一卷,詞一卷,續集一卷,餘卷二卷,消愁吟二卷,文一卷(清姚倚雲撰)。民國三十三年(1944)或其後排印本姚倚雲 Yao Yiyun

18.哈佛燕京圖書館別集Cha xiang ge yi cao: 2 juan (by Huang Wanqiong, Qing dynasty) 茶香閣遺草﹕二卷(清黃婉璚撰)。清道光十年(1830)刻本。黃婉璚 Huang Wanqiong

19.中國國家圖書館別集Chai xiang ge shi chao:2 juan (by Zhan Ruizhi, Qing Dynasty) 茝香閣詩鈔:二卷(清詹瑞芝撰)。咸豐元年(1851)刻本詹瑞芝 Zhan Ruizhi

20.哈佛燕京圖書館別集Chang li ge ji: 1 juan (by Wang Caiwei, Qing dynasty) 長離閣集﹕一卷(清王釆薇撰)。清嘉慶二十三年(1818)刻本。王采薇 Wang Caiwei

21.中國國家圖書館別集Chang xi zhai lun hua shi:1 juan (by Gong Yunshan, Qing Dynasty) 長喜齋論畫詩:一卷(清龔韻珊撰) 。民國26年(1937)鉛印本龔韻珊 Gong Yunshan

22.哈佛燕京圖書館別集Chang zhen ge ji: 7 juan (by Xi Peilan, Qing dynasty) 長真閣集﹕七卷(清席佩蘭撰)。光緖十七年(1891)强氏南皋草廬刻本。席佩蘭 Xi Peilan

23.哈佛燕京圖書館別集Chang zhen ge ji: 7 juan, shi yu 1 juan (by Xi Peilan, Qing dynasty) 長真閣集﹕七卷﹐詩餘﹕一卷(清席佩蘭撰)。民國九年(1920)掃葉山房石印本。席佩蘭 Xi Peilan

24.哈佛燕京圖書館別集Chen xiao nü yi ji: 2 juan; Xiao dai xuan lun shi shi: 2 juan (by Chen Yun, Qing dynasty) 陳孝女遺集﹕二卷﹔小黛軒論詩詩﹕二卷(清陳芸撰)。宣統三年(1911)刻本陳芸 Chen Yun

25.中國國家圖書館別集Chong ding mei hua xuan yi gao: 2 juan (by Zhang Qu, Qing dynasty) 重訂梅花軒遺稿:二卷(清張取撰)。退思堂清光緒十四至十五年(1888-89)刻本張取 Zhang Qu
張宿煌 Zhang Suhuang

26.中國國家圖書館別集Chong ke Jin yue ting shi gao:4 juan, Fu Shi san ming yuan shi cao:1 juan (by Ji Qiwen, Qing Dynasty) 重刻近月亭詩稿:四卷,附十三名媛詩草:一卷(清紀玘文撰)。嘉慶十九年(1814)刻本紀玘文 Ji Qiwen

27.中國國家圖書館別集Chu fan yi gao: 1 juan (Gao Yunzhen, Qing dynasty) 出凡遺稿:一卷(清高韞珍著)。清抄本高韞珍 Gao Yunzhen

28.哈佛燕京圖書館別集Chu wan ge ji: 12 juan (by Ji Lanyun, Qing dynasty) 楚畹閣集﹕十二卷(清季蘭韻撰)。清道光二十七年(1847)刻本季蘭韻 Ji Lanyun

29.哈佛燕京圖書館別集Chun yu lou gao (by Shen Cai, Qing dynasty) 春雨樓稾(清沈彩撰)。民國十三年(1924)影印手稿本沈彩 Shen Cai

30.哈佛燕京圖書館別集Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty) 慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰)。清光緖元年(1875)據咸豐四年(1854)武林沈氏刋本補刋阮恩灤 Ruan Enluan

31.中國國家圖書館別集Ci yun ge shi cun:1 juan (by Zhu Kui, Qing Dynasty) 慈雲閣詩存:一卷(清朱逵撰)。清乾隆三十年(1765)刻本朱逵 Zhu Kui

32.哈佛燕京圖書館別集Cong bi xuan yi gao: 3 juan (by Sun Caifu, Qing dynasty) 叢筆軒遺藁﹕三卷(清孫采芙撰)。清光緖丁亥(1887)世澤樓木活字印本。孫采芙 Sun Caifu

33.哈佛燕京圖書館別集Cuan yu yin: 2 juan (by Tu Jingxin, Qing dynasty) 爨餘吟﹕二卷(清屠鏡心撰)。清同治九年(1870)刻本屠鏡心 Tu Jingxin

34.哈佛燕京圖書館別集Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty) 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。凌祉媛 Ling Zhiyuan

35.中國國家圖書館別集Cui wei xian guan yi gao: 1 juan (by Sun Yingpei, Qing dynasty) 翠薇仙館遺稿:一卷(清孫瑩培撰)。清吳中光緒二十七年(1901)刻本孫瑩培 Sun Yingpei

36.中國國家圖書館別集Dai lü cao tang yi shi: 1 juan (by Han shi, Qing dynasty) 帶綠草堂遺詩:一卷(清韓氏撰)。清嘉慶二年(1797)刻本韓氏(和順妻) Han shi (Heshun qi)

37.哈佛燕京圖書館別集Dai yun lou shi wen ji (by Xue Shaohui, Qing dynasty) 黛韻樓詩文集(清薛紹徽撰)。宣統三年(1911)刻本。薛紹徽 Xue Shaohui

38.哈佛燕京圖書館別集Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty) 澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。張䌌英 Zhang Xiying

39.哈佛燕京圖書館合刻Dan xiang ge shi chao: 1 juan wai 4 zhong (by Li Xingchi etc., Qing dynasty) 澹香閣詩鈔:一卷外四種(清李星池等撰)。清光緖四年(1878)刻本。李星池 Li Xingchi
楊書蘭 Yang Shulan
周傳鏡 Zhou Chuanjing
劉德儀 Liu Deyi

40.中國國家圖書館別集Dan xiang lou shi cao: 2 juan, Dan xiang lou ci cao: 1 juan (by Ge Xiuying, Qing dynasty) 澹香樓詩草:二卷, 澹香樓詞草:一卷(清葛秀英撰)。梁溪秦鏊清乾隆五十七年(1792)刻本葛秀英 Ge Xiuying

41.中國國家圖書館別集Dan xiang yin guan shi zhai chao: 1 juan (by Yan Songxuan, Qing dynasty) 澹香吟館詩摘鈔:一卷(清嚴頌蘐撰)。民國間(1911-1949)抄本嚴頌蘐 Yan Songxuan

42.中國國家圖書館別集Danxian fu chao: 1 juan (by Xiong Lian, Qing Dynasty) 澹仙賦鈔:一卷(清熊璉撰)。嘉慶年間(1796-1820)刻本熊璉 Xiong Lian

43.中國國家圖書館詩話Danxian shi hua: 2 juan (by Xiong Lian, Qing dynasty) 澹仙詩話:二卷(清熊璉撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本熊璉 Xiong Lian

44.中國國家圖書館別集Danyi shu wu shi cao:2 juan (by Gao Fenglou, Qing Dynasty) 澹宜書屋詩草:二卷(清高鳳樓撰)。道光二十七年(1847)刊本高鳳樓 Gao Fenglou

45.北京大學圖書館別集Dao an shi za wen: 1 juan, Xiao xian tang yi shi: 1 juan, Dai hua ping an shi ci: 1 juan, Ping an shi za ji: 1 juan (by Xiao Daoguan, Qing dynasty) 道安室雜文﹕一卷﹐蕭閒堂遺詩﹕一卷﹐戴花平安室詞﹕一卷﹐平安室雜記﹕ 一卷(清蕭道管撰)。石遺室叢書光緒三十四年(1908)刊本蕭道管 Xiao Daoguan

46.哈佛燕京圖書館別集De feng ting chu ji: 13 juan (by Wang Zhenyi, Qing dynasty) 德風亭初集﹕十三卷(清王貞儀撰)。民國五年(1916)蔣氏[國榜]愼脩書屋校印本。王貞儀 Wang Zhenyi

47.中山大學圖書館總集Di hua guan shi ke: 12 juan (by Zhang Jinli, Qing Dynasty) 棣華館詩課:十二卷(清張晉禮輯)。清道光三十年(1850)武昌官署棣華館刻本張晉禮 Zhang Jinli

48.哈佛燕京圖書館別集Dong hai yu ge : 4 juan, bu yi 1 juan (by Gu Chun, Qing dynasty) 東海漁歌:四卷, 補遺:一卷(清顧春撰)。西泠印社甲寅(1914) 年排印本顧太清 Gu Taiqing

49.中國國家圖書館別集Du liang xiang ge shi ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing Dynasty) 都梁香閣詩詞集:一卷(清鄭蘭孫撰)。宣統3年刻本鄭蘭孫 Zheng Lansun

50.華東師範大學圖書館別集Du qing ge shi ci cao: 4 juan, shi yu fu: 1 juan(by Jiang Shuze, Qing Dynasty) 獨清閣詩詞鈔:四卷,詩餘賦:一卷(清江淑則撰)。江淑則 Jiang Shuze

51.北京大學圖書館別集Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty) 讀史管見﹕三卷(清李晚芳撰)。日本安政三年(1856)浪華書林群玉堂翻刻本李晚芳 Li Wanfang

52.中山大學圖書館別集Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty) 讀史管見:三卷(清李晚芳撰)。清乾隆五十二年(1787)梁煒刻嘉慶印本李晚芳 Li Wanfang

53.中山大學圖書館別集Du xuan lou shi gao: 10 juan (by Wang Caiping, Qing dynasty) 讀選樓詩稿: 十卷(清王采蘋撰)。光緒甲午年(1894)吳縣朱氏槐盧翻刻本王采蘋 Wang Caiping

54.中國國家圖書館別集E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty) 莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本 楊令茀 Yang Lingfu

55.中國國家圖書館別集Fang sun shu wu cun gao: 4 juan (by Wu Ying, Qing dynasty) 芳蓀書屋存稿:四卷(清吳瑛撰)。清乾隆十八年(1753) 刻本吳瑛 Wu Ying

56.中山大學圖書館別集Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan) 飛素閣遺詩:一卷(清梁靄撰)。光緒二十六年庚子(1900)刊本梁靄 Liang Ai

57.中國國家圖書館別集Feng chi xian guan shi cun:1 juan (by Guo Peifang, Qing Dynasty) 鳳池仙館詩存:一卷,鳳池仙館詩餘:一卷(清郭佩芳撰)。道光二十年(1840)刻本郭佩芳 Guo Peifang

58.哈佛燕京圖書館別集Fu lu yuan yang ge yi gao: 1 juan (by Mao Jun, Qing dynasty) 福祿鴛鴦閣遺稿﹕一卷(清冒俊撰)。淸光緖十年(1884)刻本。冒俊 Mao Jun

59.中山大學圖書館別集Fu rong guan yi gao: yi juan (Qing Shi Yinyu zhuan) 芙蓉館遺稿:一卷(清史印玉撰)。同治十三年甲戌(1874)刊本史印玉 Shi Yinyu

60.中國國家圖書館別集Fu xiang ju shi cao:1 juan, Fu xiang ju ti hua shi ci fu:1 juan (by Jin Menglan, Qing Dynasty) 淨香居詩草:一卷,淨香居題畫詩詞附:一卷(清金夢蘭撰)。金夢蘭 Jin Menglan

61.中國國家圖書館別集Gao cai nü yi shi: 1 juan, Wen lian fu ke: 1 juan (by Gao Shuyi, Qing dynasty) 高才女遺詩:一卷,文聯附刻:一卷(清高淑宜撰)。清光緒十四年(1888)刻本高淑宜 Gao Shuyi

62.哈佛燕京圖書館總集Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang) 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕周壽昌 Zhou Shouchang

63.哈佛燕京圖書館別集Gu chun xuan shi chao: 2 juan (by Liang Desheng, Qing dynasty) 古春軒詩鈔﹕二卷(清梁德繩撰)。清道光二十九年(1849)刻本。梁德繩 Liang Desheng

64.哈佛燕京圖書館別集Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty) 古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。曾懿 Zeng Yi

65.哈佛燕京圖書館別集Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty) 古歡室詩集:三卷﹐詞集﹕一卷(清曾懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。曾懿 Zeng Yi

66.哈佛燕京圖書館總集Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty) 古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本趙世杰 Zhao Shijie

67.中山大學圖書館別集Gu xiang ge quan ji:si juan (by Ye Bihua, Qing Dynasty) 古香閣全集:四卷(清葉璧華撰)。清光緒二十九年(1903)嘉應刻本葉璧華 Ye Bihua

68.中國國家圖書館別集Gu xiang ge yin cao:1 juan (by Chen shi, Qing Dynasty) 古香閣吟草:一卷(清陳氏撰)。光緒元年(1875)刻本陳氏(孫樹南妻) Chen shi (Sun Shunan qi)

69.中國國家圖書館別集Gu xiang shi gao: 2 juan (by Zhang Shengxiu, Qing dynasty) 古香室稿:二卷(清張聲琇撰)。清(1644-1911)抄本張聲琇 Zhang Shengxiu

70.中山大學圖書館別集Gu xue shi chao:1 juan, xu chao:1 juan, shi yu: 1 juan(Yang Jiduan,Qing dynasty) 古雪詩鈔:一卷, 續鈔: 一卷, 詩餘:一卷(清楊繼端撰)。清嘉慶十四年(1809)刻本楊繼端 Yang Jiduan

71.中國國家圖書館別集Gu yu xiang ge ji: 1 juan (by Mu Changgui, Qing dynasty) 古餘薌閣集:一卷(清慕昌溎撰)。南皮張氏代興堂, 民國十八年(1929)刻本慕昌溎 Mu Changgui

72.中國國家圖書館別集Gu yu xiang ge shi cun: 2 juan (by Mu Changgui, Qing dynasty) 古餘薌閣詩存:二卷(清慕昌溎撰)。清光緒二十年(1894)刻本慕昌溎 Mu Changgui

73.中國國家圖書館別集Guan xiang cao tang shi chu gao:1 juan (by Wu Lanwan, Qing Dynasty) 灌香草堂詩初稿:一卷(清吳蘭畹撰)。同治五年(1866)刻本吳蘭畹 Wu Lanwan

74.中國國家圖書館別集Gui shi yin: 7 juan (by Qian Shusheng, Qing dynasty) 桂室吟:七卷(清錢淑生撰)。清光緒二十七年(1901)江陵刻本錢淑生 Qian Shusheng

75.哈佛燕京圖書館總集Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty) 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。徐乃昌 Xu Naichang

76.哈佛燕京圖書館詩話Gui xiu ci hua: 4 juan (edited by Lei Jin, Lei Jian) 閨秀詞話﹕四卷(雷瑨、雷瑊輯)。民國五年(1916)掃葉山房石印本雷瑨 Lei Jin
雷瑊 Lei Jian

77.哈佛燕京圖書館詩話Gui xiu shi hua: 4 juan (edited by Tiaoxisheng) 閨秀詩話﹕四卷(苕溪生輯)。民國丙寅(1926)鉛印本。

78.哈佛燕京圖書館總集Gui xiu zheng shi zai xu ji 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本單士釐 Shan Shili

79.哈佛燕京圖書館總集Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty) 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。蔡殿齊 Cai Dianqi
潘曾瑩 Pan Zengying

80.哈佛燕京圖書館總集Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty) 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。惲珠 Yun Zhu

81.哈佛燕京圖書館總集Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty) 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。惲珠 Yun Zhu

82.中國國家圖書館別集Hai ou ji: 2 juan(by Zhang Ruzhao, Qing Dynasty) 海漚集:二卷(清張汝釗撰)。民國23年(1934)四明印局鉛印本 張汝釗 Zhang Ruzhao

83.私人收藏別集Hai tang chun xiao lou yin cao (by Wu Shuyi, Qing dynasty) 海棠春曉樓吟草(清武淑儀撰)。清光緒二十三年(1897)刻本武淑儀 Wu Shuyi

84.哈佛燕京圖書館別集Hai tang ju shi ji (by Yao Shu, Qing dynasty) 海棠居詩集(清姚淑撰)。民國十一年(1922)南林劉氏印本姚淑 Yao Shu

85.中國國家圖書館別集Han bi lou shi gao chu ke: 2 juan (by Huang Yunxiang, Qing Dynasty) 涵碧樓詩稿初刻:二卷(清黃雲湘撰)。清光緒二十一年(1895)朱格抄本黃雲湘 Huang Yunxiang

86.中國國家圖書館別集Han fang guan shi cao: 1 juan (by Yan Chenghua, Qing Dynasty) 含芳館詩草:一卷(清嚴澂華撰)。清末(1874年後)刻本嚴澂華 Yan Chenghua

87.華東師範大學圖書館別集Han qing ge shi cao:3 juan,Shi yu:1 juan(by Qu Huixiang, Qing Dynasty) 含青閣詩草:三卷,詩餘:一卷(清屈蕙纕撰)。清光緒間(1875-1908)刊本屈蕙纕 Qu Huixiang

88.中國國家圖書館別集Han yan ge shi:1 juan,Han yan ge ci:1 juan (by Du Xia, Qing Dynasty) 含烟閣詩:一卷,含烟閣詞:一卷(清堵霞撰)。堵霞 Du Xia

89.中國國家圖書館別集Han zhang ge shi chao:1 juan (by Yao shi, Qing Dynasty) 含章閣詩鈔:一卷(清姚氏撰)。姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)

90.中國國家圖書館別集He cun shi chao:3 juan (by Gong Danting and Sibai, Qing Dynasty) 合存詩抄:三卷(清宮淡亭,思栢撰) 。清乾隆間(1736-1795)刻本 宮淡亭 Gong Danting
思柏 Sibai

91.中國國家圖書館別集Hong he shan zhuang shi jin ti shi: 2 juan; Hong he shan zhuang er ji: 1 juan; Hong he ci: 1 juan (by Hu Shenrong, Qing dynasty) 紅鶴山莊近體詩:二卷; 紅鶴山莊二集:一卷; 紅鶴詞:一卷(清胡慎容撰)。清嘉慶三年(1798)刻本胡慎容 Hu Shenrong

92.中國國家圖書館別集Hong lou meng ti ci: 1 juan (by Zhou Qi, Qing Dynasty) 紅樓夢題詞:一卷(清周綺撰)。清宣統年間(1909-1911)香豔叢書排印版周綺 Zhou Qi

93.中國國家圖書館別集Hong qiang yin guan shi gao: 1 juan (by Suo Ruizhi, Qing dynasty) 紅薔吟館詩稿:一卷(清鎖瑞芝撰)。清光緒六年(1880)刻本鎖瑞芝 Suo Ruizhi

94.中國國家圖書館別集Hong wei yin guan yi cao: 1 juan (by Guo Binghui) 紅薇吟館遺草:一卷(清郭秉慧撰)。道光十九年(1839)刊本郭秉慧 Guo Binghui

95.中國國家圖書館別集Hong xiang guan shi cao:1 juan, Hong Xiang guan shi yu:1 juan (by Yun Zhu, Qing Dynasty) 紅香館詩草:一卷,紅香館詩餘:一卷(清惲珠撰)。咸豐十一年(1861)刻本惲珠 Yun Zhu

96.中國國家圖書館別集Hong xiang ke xiao cao: 2 juan (by He Peizhu, Qing Dynasty) 紅香窠小草:二卷(清何珮珠撰)。何佩珠 He Peizhu

97.華東師範大學圖書館別集Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty) 鴻雪樓詩選初集:四卷,鴻雪樓外集:一卷(清沈善寶撰)。沈善寶 Shen Shanbao

98.中山大學圖書館別集Hong yu zhou shi yin cao:3 juan(by Li Duanlin, Qing dynasty) 紅餘籀室唫草:三卷(清李端臨撰)。光緒十三年丁亥(1887)刊本李端臨 Li Duanlin

99.中國國家圖書館別集Hong yun ge yi gao: 1 juan (by Kan Shoukun, Qing dynasty) 紅韻閣遺稿:一卷(清闞壽坤撰)。清光緒五年(1879)刻本闞壽坤 Kan Shoukun

100.中山大學圖書館別集Hua di yin cao: 1 juan (by Ma Yawen, Qing Dynasty) 畫荻吟草:一卷(清馬雅文撰)。民國二十五年(1936)廣州鉛印本馬雅文 Ma Yawen

101.中國國家圖書館別集Hua nan yin xie yi cao: 1 juan (by Ye Lingyi, Qing dynasty) 花南吟榭遺草:一卷(清葉令儀撰)。清嘉慶二十二年丁丑(1817)刊本葉令儀 Ye Lingyi

102.中國國家圖書館別集Hua rui lou yi gao: 1 juan (by Xu Xizhen, Qing dynasty) 華蕊樓遺稿:一卷(清徐熙珍撰)。烏程周慶雲夢坡室民國五年(1916)刻本徐熙珍 Xu Xizhen

103.中國國家圖書館別集Hua sha shi yin gao:1 juan (by Fu Ying, Qing Dynasty) 畫紗室吟稿:一卷(清符瑩撰) 。清道光18年(1838)刻本符瑩 Fu Ying

104.中山大學圖書館合刻Hua ying chui sheng ci yi juan:1 juan (by Li Shenrong, QIng Dynasty) 花影吹笙室詞: 一卷(清李慎溶撰)。民國九年(1920)鉛印本李慎溶 Li Shenrong

105.中山大學圖書館別集Hua yu lou shi cao:3 juan (by Yan Zhongzhen, Qing dynasty) 話雨樓詩草: 三卷(清言忠貞撰)。光緒元年乙亥(1875)刊本言忠貞 Yan Zhongzhen

106.中國國家圖書館別集Huan cui ge shi xuan: 1 juan (by Ji Fang, Qing dynasty) 環翠閣詩選:一卷(清季芳撰)。清嘉慶十二年(1807)刻本季芳 Ji Fang

107.中國國家圖書館別集Huan cui tang shi cao: 1 juan shi yu 1 juan (by Jiang Chongshen, Qing dynasty) 環翠堂詩草:詩一卷附詩餘(清蔣重申撰)。清光緒間(1875-1908)刻本蔣重申 Jiang Chongshen

108.中國國家圖書館別集Huan fang ge yin gao: 1 juan (by Pan Huanji, Qing dynasty) 浣芳閣吟稿:一卷(清潘煥吉撰)。清咸豐間(1851-1861)刻本潘煥吉 Pan Huanji

109.中國國家圖書館別集Huan tong ge shi xuan: 1 juan (by Wang Nairong, Qing dynasty) 浣桐閣詩選:一卷(清王迺容撰)。嘉慶十二年(1807)刻本王迺容 Wang Nairong

110.中國國家圖書館別集Huan xian shi cao: 1 juan (by Fan Wei, Qing dynasty) 浣仙詩草:一卷(清范薇撰)。清光緒十八年(1892)刻本范薇 Fan Wei

111.中國國家圖書館別集Huan xiang ge yi gao: 1 juan (by Xu Zhaohua, Qing dynasty) 浣香閣遺稿:一卷(清徐昭華撰)。清道光二十七年(1847)楓溪省三書屋刻本徐昭華 Xu Zhaohua

112.中國國家圖書館別集Huan xiang shi chao:1 juan (by Ye Lingzhao, Qing Dynasty) 浣香詩鈔: 一卷(清葉令昭撰)。道光七年(1827)刻本葉令昭 Ye Lingzhao

113.中國國家圖書館別集Huan yu ji shi chao:1 juan, Huan yu ji ci chao:1 juan (by Zhou Peisun, Qing Dynasty) 浣餘集詩鈔:一卷,浣餘集詞鈔:一卷(清周佩蓀撰)。咸豐十一年(1861)周佩蓀 Zhou Peisun

114.中山大學圖書館別集Huan yue lou yi shi:2 juan (by Li Mei, Qing dynasty) 浣月樓遺詩:二卷(清李楣撰)。清光緒九年(1883)後刻本李楣 Li Mei

115.中山大學圖書館別集Hui fu lou xing cao: yi juan (Qing Yu Xiusun zhuan) 慧福樓幸草: 一卷(清俞繡孫撰)。光緒九年癸未(1883)蘇州刊本俞繡孫 Yu Xiusun

116.中山大學圖書館彈詞Hui tu Bi sheng hua: 16 juan 32 hui (by Qiu Xinru, Qing Dynasty) 繪圖筆生花: 十六卷三十二回(清邱心如撰)。清光緒二十六年(1900)上海書局石印本邱心如 Qiu Xinru

117.中山大學圖書館彈詞Hui tu Xu Zai sheng yuan: 16 juan 16 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty) 繪圖續再生緣: 十六卷十六回(清侯芝改訂)。上海錦章圖書局石印侯芝 Hou Zhi

118.中國國家圖書館別集Ji sheng lou gu jin ti shi: 2 juan (by Guo Zhongnian, Qing dynasty) 繼聲樓古今體詩:二卷(清郭仲年撰)。清光緒四年-民國二十七年(1878-1938)刻本郭仲年 Guo Zhongnian

119.中國國家圖書館別集Jian chou yin:1 Juan (by Yao Qixia, Qing Dynasty) 翦愁吟: 一卷(清姚棲霞撰)。清刻本姚棲霞 Yao Qixia

120.中國國家圖書館別集Jian wo yi shi: 3 juan (by Zhang Yin, Qing dynasty) 繭窩遺詩:三卷(清張印撰)。民國三年(1914) 利福公司鉛印本張印 Zhang Yin

121.哈佛燕京圖書館別集Jiang zhu ge xiu yu cao: 1 juan; shi yu: 1 juan (by Wu Xiuzhu, Qing dynasty) 絳珠閣繡餘草﹕一卷﹔詩餘﹕一卷(清吳秀珠撰)。清道光八年(1828)刻本。吳秀珠 Wu Xiuzhu

122.中國國家圖書館別集Jiao wei ge yi gao:1 juan (by Lu Deyi, Qing Dynasty) 焦尾閣遺稁:一卷(清盧德儀撰)。清光緒年間(1875-1907)刻本盧德儀 Lu Deyi

123.中山大學圖書館別集Jiao yu xuan gao: 1 juan (by Long Jinxiang, Qing Dynasty) 蕉雨軒稿:一卷(清龍唫薌撰)。清光緒三十四年(1908)刻本龍唫薌 Long Jinxiang

124.中山大學圖書館別集Jin xia ge shi ji:5 juan, Ci ji:yi juan (by Bao Lanying, Qing dynasty) 錦霞閣詩集:五卷,詞集:一卷(清包蘭瑛撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本包蘭瑛 Bao Lanying

125.中國國家圖書館別集Jin yu shi gao: 1 juan (by Xu Qinghua, Qing dynasty) 燼餘詩稿:一卷(清徐清華撰)。清同治十三年(1874)刻本徐清華 Xu Qinghua

126.中國國家圖書館別集Jing hui shi shi cun: 1 juan (by Yi Fan, Qing dynasty) 景惠室詩存:一卷(清易蘩撰)。民國十二年(1923)鉛印本易蘩 Yi Fan

127.哈佛燕京圖書館別集Jing xiang ge shi cun (by Li Chunxi, Qing dynasty) 靜香閣詩存(清黎春熙撰)。清光緒二十四年(1898)刻本。黎春熙 Li Chunxi

128.哈佛燕京圖書館合刻Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty) 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。戴燮元 Dai Xieyuan

129.中國國家圖書館別集Ju chuang shi yu:1 juan(by Liu Chunyi, Ming Dynasty) 菊窗詩餘:一卷(明劉春儀撰)。清嘉慶七年(1802)刻本劉春儀 Liu Chunyi

130.中國國家圖書館別集Juan xian lou yi gao: 1 juan (by Zhang Yunqing, Qing dynasty) 眷仙樓遺稿:一卷(清章韻清撰)。清光緒間(1875-1908)刻本章韻清 Zhang Yunqing

131.中國國家圖書館別集Juan xiu yin cao: 1 juan, Juan xiu shi yu: 1 juan (by Miao Baojuan, Qing dynasty) 倦繡吟草:一卷, 倦繡詩餘:一卷(清繆寶娟撰)。清光緒四年(1878) 鉛印本繆寶娟 Miao Baojuan

132.中國國家圖書館別集Ke cui ji: 1 juan (by Zhang Yunqing, Qing dynasty) 刻翠集:一卷(清章韻清撰)。清光緒己亥仲秋刻本(1899)章韻清 Zhang Yunqing

133.中國國家圖書館別集Ku fu mu shi: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty) 哭父母詩:一卷(清佟佳氏著)。清抄本佟佳氏 Tongjia shi

134.哈佛燕京圖書館Lan gui bao lu: 6 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty) 蘭閨寶錄﹕六卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。惲珠 Yun Zhu

135.中國國家圖書館別集Lan ju yin cao: 1 juan (Chen Yuying, Qing dynasty) 蘭居吟草:一卷(清陳玉瑛撰)。清初(1662-1722)刻本陳玉瑛 Chen Yuying

136.中國國家圖書館別集Lan pu yi gao: 1 juan (by Xing Shunde, Qing dynasty) 蘭圃遺稿:一卷(清邢順德撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本邢順德 Xing Shunde

137.中國國家圖書館別集Lan xuan wei di nagao: chu ji 1 juan, er ji 1 juan (by Dou Lanxuan, Qing dynasty) 蘭軒未訂稿: 初集一卷,二集一卷(清竇蘭軒撰)。清道光辛卯 (1831)平濼王氏刻本竇蘭軒 Dou Lanxuan

138.哈佛燕京圖書館別集Lan xue xuan shi (Nansŏrhŏn si) (by Xu Lanxue, Korea) 蘭雪軒詩(Nansŏrhŏn si) (朝鮮許蘭雪撰)。朝鮮(1608?)刻本。許景樊 Xu Jingfan

139.哈佛燕京圖書館別集Leng hong xuan shi ji: 2 juan, fu ci (by Baibao Youlan, Qing dynasty) 冷紅軒詩集﹕二卷﹐附詞(清百保友蘭撰)。清光緒元年(1875)刻本。百保 Bai Bao

140.哈佛燕京圖書館別集Leng hong xuan shi ji: 2 juan, fu ci (by Baibao Youlan, Qing dynasty) 冷紅軒詩集﹕二卷﹐附詞(清百保友蘭撰)。清光緒八年(1882)刻本。百保 Bai Bao

141.哈佛燕京圖書館別集Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan (by Zuo Xijia, Qing dynasty) 冷吟仙舘詩稿﹕八卷﹐詩餘一卷﹐文存一卷(淸左錫嘉撰)。淸光緖辛卯(1891)刻本。左錫嘉 Zuo Xijia

142.哈佛燕京圖書館總集Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty) 歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本陸昶 Lu Chang

143.香港中文大學圖書館總集Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period) 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版王秀琴 Wang Xiuqin
胡文楷 Hu Wenkai

144.香港中文大學圖書館總集Li dai fu nü shu xin: 1 juan (Compiled by Cheng Yuzhai, Republican period) 歷代婦女書信:一卷(民國程餘齋編注)。上海長風書店出版, 中華華民國三十六年九月初版程餘齋 Cheng Yuzhai

145.香港中文大學圖書館總集Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period) 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版王秀琴 Wang Xiuqin
胡文楷 Hu Wenkai

146.中國國家圖書館別集Li fo xuan shi chao:1 juan(by Zhai Baizhou, Qing Dynasty) 禮佛軒詩鈔:一卷(清翟柏舟撰) 。清光緒18年(1892)刻本 翟柏舟 Zhai Baizhou

147.中國國家圖書館別集Li ting yin gao: 1 juan (by He shi, Qing dynasty) 曆亭吟稿:一卷(清何氏撰)。清光緒間(1875-1908)刻本何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)

148.中山大學圖書館總集Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty) 奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本范端昂 Fan Duanang

149.中國國家圖書館別集Lian xi shi ji: 1 juan (by Qing dynasty, Dou Lianxi) 蓮溪詩集:一卷(清竇蓮溪撰)。清道光間(1821-1850)刻本竇氏(蓮溪居士) Dou shi (Lianxi jushi)

150.中山大學圖書館別集Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty) 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本張喬 Zhang Qiao

151.哈佛燕京圖書館別集Lian yin shi shi ji: 2 juan, ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing dynasty) 蓮因室詩集﹕二卷﹐詞集﹕一卷(清鄭蘭孫撰)。清光緒元年(1875)刻本鄭蘭孫 Zheng Lansun

152.中山大學圖書館Lie nü zhuan jiao du ben: 8 juan (Annotated by Liang Duan, Qing Dynasty) 列女傳校讀本:八卷(清梁端校注) 。上海會文堂粹記出版劉向 Liu Xiang

153.哈佛燕京圖書館合刻Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty) 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。冒俊 Mao Jun

154.中國國家圖書館別集Lin yun you yue zhi ju shi chu gao:4 juan (by Zhang Wanying, Qing Dynasty) 鄰雲友月之居詩初稿:四卷(清張紈英撰)。道光二十九年(1849)刻本張紈英 Zhang Wanying

155.中國國家圖書館別集Liu chun ge yi cao: 1 juan (by Huang Wanling, Qing dynasty) 留春閣遺草:一卷(清黃婉琳撰)。清光緒十七年(1891)長沙刻本黃婉琳 Huang Wanlin

156.中國國家圖書館別集Liu xiang ji:2 juan (by Zhang Qian, Qing Dynasty) 留香集:二卷(清張倩撰)。道光十二年(1832)刻本張倩 Zhang Qian

157.中國國家圖書館別集Lou bing ci:1 juan (by Xi Huiwen, Qing Dyansty) 鏤冰詞:一卷(清席慧文撰)。席慧文 Xi Huiwen

158.哈佛燕京圖書館別集Lou ju xiao cao: 1 juan (by Yuan Zhu, Qing dynasty) 樓居小草﹕一卷(清袁杼撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。袁杼 Yuan Zhu

159.香港中文大學圖書館別集Lü Bicheng ji: 5 juan (by Lü Bicheng, Republican period) 呂碧城集:五卷(民國呂碧城撰)。中華書局出版,民國十八年(1929)九月印刷發行

160.中國國家圖書館別集Lü chuang shi cao chu ji: 1 juan; xu ji: 1 juan (by Bai shi, Qing dynasty) 綠窗詩草初集:一卷; 續集:一卷(清白氏撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本白氏(王棻妻) Bai shi (Wang Fen qi)

161.中國國家圖書館別集Lü chuang shi cao: 1 juan (by Wang shi, Qing dynasty) 綠窗詩草:一卷(清王氏撰)。清嘉慶年間(1796-1820)刻本王氏(宋契學妻) Wang shi (Song Qixue qi)

162.中國國家圖書館別集Lü chuang shi cun: 1 juan (by Chen Guo, Qing dynasty) 綠窗詩存:一卷(清陳果撰)。清光緒八年(1882)刻本陳果 Chen Guo

163.中國國家圖書館別集Lü chuang xiao yong: 1 juan; shi yu: 1 juan (by Xi Zhongtian, Qing dynasty) 綠窗小詠:一卷; 詩餘:一卷(清席仲田撰)。海虞屈煥發, 清乾隆三十八年(1773)刻本席仲田 Xi Zhongtian

164.中山大學圖書館別集Lü chuang yin cao: 1 juan (by Yang Qionghua, Qing dynasty) 綠窗吟草: 一卷(清楊瓊華撰)。道光十二年壬辰(1832)刊本楊瓊華 Yang Qionghua

165.中山大學圖書館別集Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty) 綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本張綸英 Zhang Lunying

166.中國國家圖書館別集Lü jing xuan xu ji: 1 juan (by Xu Deyin, Qing dynasty) 綠靜軒續集:一卷(清徐德音撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本徐德音 Xu Deyin

167.香港中文大學圖書館別集Lü mei ying lou shi ci cun: 2 juan (by Gu Ling, Qing dynasty) 綠梅影樓詩詞存:二卷(清顧翎撰)。光緒十四年(1888)刻本顧翎 Gu Ling

168.中山大學圖書館別集Lü qi ge shi shao:1 juan (Li Peizhen,Qing dynasty) 綠綺閣詩鈔:一卷(清李佩珍撰)。清光緒二十六年(1900)刊本李佩珍 Li Peizhen

169.中國國家圖書館別集Lü tian an shi ji: 2 juan (by Wang Yunxian, Qing dynasty) 綠天盦詩集:二卷(清王筠僊撰)。民國三十六年(1947) 刻本王筠僊 Wang Yunxian

170.中國國家圖書館別集Lü tian yi shi ci ji:2 juan(by Zhang Ruzhao, Qing Dynasty) 綠天簃詩詞集:二卷(清張汝釗撰) 。民國鉛印本 張汝釗 Zhang Ruzhao

171.中國國家圖書館別集Lü yun ge shi chao: 9 juan (by He Peifen, Qing dynasty) 綠筠閣詩鈔:九卷(清何佩芬撰)。道光二十一年(1841)刻本何佩芬 He Peifen

172.中國國家圖書館別集Lü yun guan yin cao: 1 juan (by Cheng Futing, Qing Dynasty) 綠雲館吟草:一卷(清程芙亭撰)。清道光二十六年(1846)瀟湘吟館刻本程芙亭 Cheng Futing

173.中山大學圖書館別集Lü yun shan fang shi cao: 2 juan (by Lao Rongjun, Qing dynasty) 綠雲山房詩草:二卷(清勞蓉君撰)。光緒四年戊寅(1878)刊本勞蓉君 Lao Rongjun

174.中國國家圖書館別集Luo yue xuan shi ji: 8 juan (by Shi Yun, Qing Dynasty) 蘿月軒詩集:八卷(清史筠撰)。清道光十五年(1835)抄本史筠 Shi Yun

175.中國國家圖書館別集Ma xiao nü yi ji:6 juan (by Ma Yanshu, Qing Dynasty) 馬孝女遺集:六卷(清馬延淑撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本馬延淑 Ma Yanshu

176.中國國家圖書館別集Mei bian di pu: 1 juan (by Jiang Suoxian, Qing dynasty) 梅邊笛譜:一卷(清蔣左賢撰)。清光緒十五年(1889)刻本蔣左賢 Jiang Zuoxian

177.哈佛燕京圖書館別集Mei hua ge yi shi: 1 juan (by Qian Hengsheng, Qing dynasty) 梅花閣遺詩﹕一卷(清錢蘅生撰)。清同治十年(1871)平湖張氏刻本。錢蘅生 Qian Hengsheng

178.中國國家圖書館別集Mei hua guan shi ji: 1 juan, fu shi yu (by Wang Yunmei, Qing dynasty) 梅花館詩集:一卷;附詩餘(清汪韻梅撰)。清光緒三十四年(1908)排印本汪韻梅 Wang Yunmei

179.中國國家圖書館別集Mei xiu guan shi cun: 1 juan (by Lu Yunshan, Qing dynasty) 梅修館詩存:一卷(清陸韻珊撰)。清光緒年間(約1875-1888前)刻本陸韻珊 Lu Yunshan

180.中國國家圖書館別集Meng hua ge shi gao:1 juan (by Xiangcen, Qing Dynasty) 夢花閣詩稿:一卷(清湘岑撰)。清末鉛印本湘岑 Xiangcen

181.中國國家圖書館別集Meng liu ge shi chao:1 juan (by Kang Huilan, Qing Dynasty) 留夢閣詩鈔:一卷(清康蕙蘭撰)。嘉慶三年(1798)刊本康蕙蘭 Kang Huilan

182.香港中文大學圖書館別集Meng xian shi gao: 1 juan, xu ji: 1 juan (by Sun Yun, Qing dynasty) 夢僊詩稿:一卷, 續集: 一卷(清孫雲著)。民國十三年(1924)排印本孫雲 Sun Yun

183.哈佛燕京圖書館合刻Meng xiang lou shi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan; jian xiang guan yin cao: 1 juan, xiu yu ci cao: 1 juan (by Zong Wan, Qing dynasty) 夢湘樓詩稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹔繭香館吟艸﹕一卷﹐繡餘詞草﹕一卷(清宗婉等撰)。清光緒六年(1880)常熟宗氏刻本

184.中國國家圖書館別集Miao xiang ge yi gao: 5 juan; fu Miao xiang ge nü tu shi (by Liu Yunjie, Qing Dynasty) 妙香閣遺稿:五卷;附妙香閣女徒詩(清劉芸階撰) 。光緒三十一年(1905)華新書局鉛印本劉芸階 Liu Yunjie

185.中國國家圖書館別集Miao xiang ge: 1 juan; fu shi yu (by Peng Ruomei, Qing dynasty) 妙香閣:一卷;附詩餘(清彭若梅撰)。清光緒三十三年(1907避垢廬)刻本彭若梅 Peng Ruomei

186.哈佛燕京圖書館詩話Min chuan gui xiu shi hua xu bian: 4 juan (edited by Ding Yun, Qing dynasty) 閩川閨秀詩話續編﹕四卷(清丁芸輯)。民國三年(1914)刻本。丁芸 Ding Yun

187.哈佛燕京圖書館詩話Min chuan gui xiu shi hua: 4 juan (by Liang Zhangju, Qing dynasty) 閩川閨秀詩話﹕四卷(清梁章鉅撰)。光緖元年(1875)清刻本梁章鉅 Liang Zhangju

188.中國國家圖書館別集Ming hua bai yong:1 juan(by Wang Sujin, Qing Dynasty) 名花百詠:一卷(清王素襟撰) 。清嘉慶13年(1808)刻本 王素襟 Wang Sujin

189.香港中文大學圖書館別集Ming qiu guan ji: shi 1 juan, ci 1 juan (by Qiu Lingxian, Qing dynasty) 明秋館集:詩一卷, 詞一卷(清裘凌仙撰)。民國排印本裘凌仙 Qiu Lingxian

190.中國國家圖書館別集Ming xiang shi shi lue:1 juan (by Li Ruhui, Qing Dynasty) 茗香室詩略:一卷(清李如蕙撰)。道光十五年乙未(1835)刊本李如蕙 Li Ruhui

191.哈佛燕京圖書館總集Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty) 名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本靜寄東軒 Jingjidongxuan

192.哈佛燕京圖書館總集Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty) 名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。鄭文昂 Zheng Wenang

193.哈佛燕京圖書館總集Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty) 名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本鍾惺 Zhong Xing

194.中山大學圖書館詩話Ming yuan shi hua shi er juan xu ji san juan: 15 juan (by Shen Shanbao, Qing Dynasty) 名媛詩話十二卷續集三卷: 十五卷(清沈善寶撰)。清光緒五年(1879)鴻雪樓刻巾箱本沈善寶 Shen Shanbao

195.哈佛燕京圖書館總集Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty) 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本王端淑 Wang Duanshu

196.哈佛燕京圖書館別集Ming yun xuan yi shi: 1 juan (by Wang Shengzhi, Qing dynasty) 茗韻軒遺詩﹕一卷(清王甥植撰)。清同治四年(1865)紫琅寓館刻本。王甥植 Wang Shengzhi

197.中國國家圖書館別集Mo zhuang shi chao:2 juan, Wen chao:1 juan, Ci yu:1 juan (by Ling Yining, Qing Dynasty) 墨莊詩鈔:二卷,文鈔:一卷,詞餘:一卷(清林以寧撰)。清康熙三十六年(1697)刻本林以寧 Lin Yining

198.中國國家圖書館別集Nan lou yin gao:2 juan, fu ai ci (by Xu Yingyu, Qing dynasty) 南樓吟稿:二卷, 附哀詞(清徐映玉撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本徐映玉 Xu Yingyu

199.中國國家圖書館別集Nan xiang shi chao:1 juan(by Hu Yuan, Qing Dynasty) 南香詩鈔: 一卷(清胡淵撰) 。安吳胡氏民國29年(1940)鉛印本 胡淵 Hu Yuan

200.哈佛燕京圖書館別集Nan xiang shi shi cao: 1 juan; shi yu, 1 juan (by Yao Qian, Yao Chai) 南湘室詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(姚倩、姚茞撰)。1915年日本排印本。姚倩 Yao Qian
姚茝 Yao Chai

201.哈佛燕京圖書館別集Nen xiang an can gao (by Yan Heng, Qing dynasty) 嫩想盦殘稿(清嚴蘅撰)。民國十一年(1921)上海聚珍倣宋印書局鉛印線裝倣宋本。嚴蘅 Yan Heng

202.中山大學圖書館別集Ning cui lou ji: 4 juan (by Wang Hui, Qing dynasty) 凝翠樓集:四卷(清王慧撰)。康熙四十七年戊子(1708)朱氏銀槎閣精刊本王慧 Wang Hui

203.中國國家圖書館別集Ning hui zhai shi cun:1 juan(by Yao shi, Qing Dynasty) 凝暉齋詩存:一卷(清姚氏撰)。清道光16年(1836) 可久處齋刻本 姚氏(馬方思妻) Yao shi(Ma Fangsi qi)

204.中國國家圖書館別集Ning xiang ge shi chao:1 juan (by Huang Zhitai, Qing Dynasty) 凝香閣詩鈔:一卷(清黃芝臺撰)。同治三年(1864)黃芝臺 Huang Zhitai

205.哈佛燕京圖書館別集Nü shi shuo (by Yan Heng, Qing dynasty) 女世說(清嚴蘅撰)。1921年上海聚珍倣宋印書局印本。嚴蘅 Yan Heng

206.北京大學圖書館別集Nü xue yan xing zhuan: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty) 女學言行纂﹕三卷(清李晚芳撰)。乾隆五十二年丁未(1787)謐園藏版李晚芳 Li Wanfang

207.中國國家圖書館別集Pei lan xuan xiu yu cao:1 juan (by Aixinjueluo Wenhuang, Qing Dynasty) 佩蘭軒繡餘草:一卷(清愛新覺羅 文篁撰)。清光緒九年(1883)刻本愛新覺羅 文篁 Aixinjuluo Wenhuang

208.中國國家圖書館別集Pei qiong shi cao:1 juan (by Xia Mingxiu, Qing Dynasty) 佩瓊詩草:一卷(清夏明琇撰)。清光緒至民國間(1875-1949)抄本夏明琇 Xia Mingxiu

209.哈佛燕京圖書館別集Pei qiu ge yi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan, wen gao: 1 juan (by Wu Chai, Qing dynasty) 佩秋閣遺稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹐文稿﹕一卷(清吳茝撰)。清光緒十四年(1888)刻本。吳茝 Wu Chai

210.中山大學圖書館別集Pei shan shan shi shi cun:1 jun (Wang Renpei, Qing dynasty) 佩珊珊室詩存:一卷(清王紉佩撰)。光緒十九年(1893)刊本王紉佩 Wang Renpei

211.中國國家圖書館別集Pei yuan tang shi ji: 4 juan (by Zhang Zao, Qing dynasty) 培遠堂詩集:四卷(清張藻撰)。清乾隆間(1736-1795) 刻本張藻 Zhang Zao

212.哈佛燕京圖書館別集Peng shi ou yin: 1 juan (by Tang Yaoqing, Qing dynasty) 蓬室偶吟﹕一卷(清湯瑤卿撰)。清光緒十七年(1891)宛鄰書屋刻本 。湯瑤卿 Tang Yaoqing

213.中國國家圖書館別集Piao xiang shi wen shi yi gao: 1 juan (by Luo Shuying, Qing dynasty) 飄香室文詩遺稿:一卷(清駱樹英撰)。清光緒間(1875-1908)鉛印本駱樹英 Luo Shuying

214.中國國家圖書館別集Ping shan tang shi ji: 5 juan (by Fang Yunqing, Qing dynasty) 屏山堂詩集:五卷(清方雲卿撰)。清刻本(1808?)方雲卿 Fang Yunqing

215.中國國家圖書館別集Ping xiang yi shi: 1 juan (by Liu Yueshou, Qing dynasty) 蘋香遺詩:一卷(清劉岳壽撰)。清光緒二十七年(1901)木活字本劉岳壽 Liu Yueshou

216.中國國家圖書館別集Po chou yin:1 juan(by Su Ruohui, Qing Dynasty) 破愁吟:一卷(清蘇若蕙撰)。清(道光間)抄本 蘇若蕙 Su Ruohui

217.中國國家圖書館別集Pu lu shi chao:1 juan (by Wang Huaxi, Qing Dynasty) 璞廬詩草:一卷(清汪華熙撰) 。民國11年(1922)文楷齋刻本汪華熙 Wang Huaxi

218.中國國家圖書館別集Qi xiu xuan shi chao:2 juan (by Liu Zhilai, Qing Dynasty) 啟秀軒詩鈔:二卷(清劉之萊撰)。光緒二十四年(1898)大興朱氏刻本劉之萊 Liu Zhilai

219.中國國家圖書館別集Qi yu shi yin cao: 1 juan (by Chen Baozhen, Qing dynasty) 綺餘室吟草:一卷(清陳葆貞撰)。清同治十三年(1874)嫏嬛別館刻本陳葆貞 Chen Baozhen

220.中國國家圖書館別集Qi yu shu shi shi gao:1 juan (by Chen Baozhen, Qing Dynasty) 綺餘書室詩稿:一卷(清陳葆貞撰)。清道光咸豐年間(1821-1861)抄本陳葆貞 Chen Baozhen

221.中國國家圖書館別集Qi zhai shi xuan: 1 juan (by Li Changxia, Qing dynasty) 錡齋詩選:一卷(清李長霞撰)。清同治間(1862-1874)刻本李長霞 Li Changxia

222.中國國家圖書館別集Qian li luo shi cao: shi 1 juan fu shi yu (by Zhou Weide, Qing dynasty) 千里樓詩草:詩一卷附詩餘(清周維德撰)。清光緒二年(1876)刻本周維德 Zhou Weide

223.中國國家圖書館別集Qian mei yi yi gao:1 juan (by Dai Xiaoyu, Qing Dynasty) 倩梅簃遺稿:一卷(清戴小玉撰)。道光十一年(1831)寫刻本戴小玉 Dai Xiaoyu

224.中國國家圖書館別集Qian ying lou shi gao:1 juan;Qian ying lou ci gao:1 juan (by Lu Qian, Qing Dynasty) 倩影樓詩稿:一卷;倩影樓詞稿:一卷(清陸蒨撰)。同治二年(1863)皖南洪氏重刊本陸蒨 Lu Qian

225.中國國家圖書館別集Qiao ying: 1 juan (by Wu Zao, Qing dynasty) 喬影:一卷(清吳藻撰)。清(1820-1911)刻本吳藻 Wu Zao

226.中國國家圖書館別集Qie cun shi gao: 3 juan (by Ni Ruixuan, Qing dynasty) 篋存詩稿:三卷(清倪瑞璿撰)。清道光十一年(1831)宿遷曹嘉刻本倪瑞璿 Ni Ruixuan

227.中國國家圖書館別集Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty) 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本王嶽蓮 Wang Yuelian

228.中國國家圖書館別集Qin yun lou shi: 2 juan (by Hu Yuan, Qing Dynasty) 琴韻樓詩:二卷(清胡緣撰)。嘉慶十三年(1808)刻本胡緣 Hu Yuan

229.中國國家圖書館別集Qing an shi ci: 2 juan (by Zhang Qingyang, Qing dynasty) 清安室詞:二卷(清張清揚撰)。民國十年(1921)福州刻本張清揚 Zhang Qingyang

230.中國國家圖書館別集Qing an shi shi bu yi: 1 juan (by Zhang Qingyang, Qing dynasty) 清安室詩補遺:一卷(清張清揚撰)。民國間(1912-1949)鉛印本張清揚 Zhang Qingyang

231.中國國家圖書館別集Qing fen ge yi gao:1 juan (by Xu Ying, Qing Dynasty) 清芬閣吟稿:一卷(清許英撰)。道光二十一年(1841)刊本許英 Xu Ying

232.中國國家圖書館別集Qing lian hua guan shi cao: 1 juan (by Wang Tan, Qing dynasty) 青蓮華館詩草:一卷(清王曇撰)。清光緒十九年(1893)刻本王曇 Wang Tan

233.哈佛燕京圖書館詩話Qing lou shi hua: 2 juan (edited by Lei Jin) 青樓詩話﹕二卷(雷瑨輯)。民國五年(1916)掃葉山房石印本。雷瑨 Lei Jin

234.中山大學圖書館別集Qing xiang lou shi xuan: 1 juan (Qing Ling Xingfeng zhuan) 清湘樓詩選:一卷 (清凌興鳳撰)。清光緒六年(1880)快閣師石山房抄本凌興鳳 Ling Xingfeng

235.私人收藏別集Qing yin zhai yi shi (by Zhuang Qikun, Qing dynasty) 清吟齋遺詩(清莊其坤撰)。清光緒二十四年(1898)壽愷堂藏板莊其坤 Zhuang Qikun

236.哈佛燕京圖書館別集Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty) 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本鮑之蕙 Bao Zhihui

237.中山大學圖書館別集Qing zu ju ji: 1 juan, Jiao chuang ci: 1 juan (by Deng Yu, Qing dynasty) 清足居集:一卷, 蕉窗詞:一卷(清鄧瑜撰)。光緒二十一年乙未(1895)泉唐諸氏家刻本鄧瑜 Deng Yu

238.中國國家圖書館別集Qiong hua xian guan shi chao sheng gao:1 juan (by Wang Huifang, Qing Dynasty) 瑤華仙館詩鈔勝稾:一卷(清王蕙芳撰)。宣統元年(1909)刻本王蕙芳 Wang Huifang

239.中山大學圖書館別集Qiong lou yin gao: 1 juan (by Tao Shan, Qing Dynasty) 瓊樓吟稿:一卷(清陶善撰)。清光緒九年(1883)刻本陶善 Tao Shan

240.中國國家圖書館別集Qiu bai yi gao:2 juan(by Sun Jingxie, Qing Dynasty) 秋白遺稿:二卷(清孫景謝撰) 。民國20年(1931)鉛印本 孫景謝 Sun Jingxie

241.中國國家圖書館別集Qiu fu ju shi chao: 1 juan fu shi yu (by Wang Qing, Qing dynasty) 求福居詩鈔:一卷附詩餘(清汪清撰)。清光緒二十九年(1903)刻本汪清 Wang Qing

242.中國國家圖書館別集Qiu qu ge sheng cao:1 juan (by Chen Tai, Qing Dynasty) 秋蕖閣剩草:一卷(清陳泰撰)。嘉慶二十三年(1818)刻本陳泰 Chen Tai

243.中國國家圖書館別集Qiu shui fu rong ji shi: er juan (by Nie Youyi, Qing dynasty) 秋水芙蓉集詩:二卷(清聶有儀撰)。清光緒五年(1879)長沙刻本聶有儀 Nie Youyi

244.中山大學圖書館詩話Ran zhi yu yun: 6 juan (by Wang Yunzhang, Qing dynasty) 然脂餘韻: 六卷(清王蘊章撰)。民國九年(1920)上海商務印書館鉛印本王蘊章 Wang Yunzhang

245.哈佛燕京圖書館別集Ren lan shi shi chao: 3 juan (by Yan Yonghua, Qing dynasty) 紉蘭室詩鈔﹕三卷(清嚴永華撰)。清光緒十七年(1891)刻本。嚴永華 Yan Yonghua

246.中國國家圖書館別集Ren yu man cao:1 juan (by Wang Huizeng, Qing Dynasty) 紉餘漫草:一卷(清王慧增撰)。清乾隆間(1740-1750)抄本王慧增 Wang Huizeng

247.中國國家圖書館別集Rong feng lou shi cun:2 juan (by Yang Meigao, Qing Dynasty) 榕風樓詩存:二卷(清楊渼皋撰)。清光緒十年(1884)刻本楊渼皋 Yang Meigao

248.中山大學圖書館別集Rong Han nü shi shi chao:1 juan (by Han Qiru, Qing dynasty) 容韓女士詩鈔:一卷(清韓綺如撰)。一九二七年排印本韓綺如 Han Qiru

249.中國國家圖書館別集Ru nie xian fang shi cun: 1 juan(by Chen Qin, Qing Dynasty) 茹蘖閑房詩存:一卷(清陳勤撰)。道光十八年(1838)刻本陳勤 Chen Qin

250.中國國家圖書館別集Ru xue lou shi ci cao: 1 juan (by Shen Ruiying, Qing dynasty) 茹雪樓詩詞草:一卷(清沈瑞英撰)。清光緒二十四年(1898)石印本沈瑞英 Shen Ruiying

251.中國國家圖書館別集San shi liu guan fu rong shi cun:1 juan, Meng ying ci:1 juan (by Guan Ying, Qing Dyansty) 三十六芙蓉詩存:一卷, 夢影詞:一卷(清關鍈撰)。咸豐七年(1857)刻本關鍈 Guan Ying

252.中國國家圖書館別集San xing lou sheng gao: 1 juan (by Zhang Wan, Qing Dynasty) 三省樓剩稿:一卷(清張婉撰)。清光緒三十三年(1907)刻本張婉 Zhang Wan

253.中國國家圖書館別集Shan zhou ren lan ji: 2 juan (by Chen Jing, Qing dynasty) 山舟紉蘭集:二卷(清陳敬撰)。婁邑周氏, 清乾隆十八年(1753)刻本陳敬 Chen Jing

254.中國國家圖書館別集She chen lian cun ji: wu juan (by Wang Yuan, annotated by Cheng Shu, Qing dynasty) 麝塵蓮寸集:五卷(清汪淵撰; 程淑注)。清光緒十六年(1890)庚寅染翰齋刻本汪淵 Wang Yuan

255.中國國家圖書館別集Shi wu lu shi cun: 2 juan (by Lu Zhanyun, Qing dynasty) 適吾廬詩存:二卷(清陸瞻雲撰)。嘉慶二十四年(1819)刻本陸瞻雲 Lu Zhanyun

256.中國國家圖書館別集Shou chun xian guan shi sheng:1 juan (by Lu Lanxian, Qing Dynasty) 廋春仙館詩勝:一卷(清魯蘭仙撰)。民國八年(1919)刻本魯蘭僊 Lu Lanxian

257.中國國家圖書館別集Shou hong yin cao: 2 juan (by Wu Peiyao, Qing dynasty) 瘦紅吟草:二卷(清吳珮瑤撰)。民國(1912-1949)木活字本吳珮瑤 Wu Peiyao

258.中國國家圖書館別集Shou yun yi shi cao: 2 juan (by Chen Lifang, Qing dynasty) 壽筠簃詩稿:一卷(清陳麗芳撰)。民國十四年(1925)刻本陳麗芳 Chen Lifang

259.中國國家圖書館別集Shu fang ting shi cao:1 juan (by Yuan shi, Qing Dynasty) 漱芳亭詩草:一卷(清袁氏撰)。清光緒(1875-1908)刻本袁氏(谷暄妻) Yuan shi (Gu Xuan qi)

260.中山大學圖書館別集Shu hui xuan shi chao: 3 juan (by Yu Youlan, Qing dynasty) 樹蕙軒詩鈔: 三卷(清虞友蘭撰)。晚清(1850-1911)重刊本虞友蘭 Yu Youlan

261.中國國家圖書館別集Shu quan yi cao: 2 juan (by Gao Yuyun, Qing dynasty) 淑泉遺草:二卷(清高毓澐撰)。清末民初(1851-1921)抄本高毓澐 Gao Yuyun

262.中國國家圖書館別集Shu xuan bei yi shi: 1 juan (by Zheng Shuzhao, Qing dynasty) 樹萱背遺詩:一卷(清鄭淑昭撰)。京師:遵義鄭氏, 清光緒二十年(1894)刻本鄭淑昭 Zheng Shuzhao

263.中國國家圖書館別集Shu ying lou gao: 1 juan (by Xu Chen, Qing dynasty) 疏影樓稿:一卷(清許琛撰)。清抄本許琛 Xu Chen

264.中國國家圖書館別集Shu ying lou ming shu bai yong: 1 juan, Shu ying lou yin cao: 1 juan (by Li Shuyi, Qing dynasty) 疏影樓名姝百詠:一卷;疏影樓吟草:一卷(清李淑儀撰)。清道光十三年(1833)刻本李淑儀 Li Shuyi

265.中國國家圖書館別集Shuang xing guan ji:1 juan(by Zhu Rouying, Ming Dynasty) 雙星館集:一卷(明朱柔英撰) 。清雍正刻本朱柔英 Zhu Rouying

266.中國國家圖書館別集Song jie tang shi cao: 2 juan (by Liu Jingyi, Qing dynasty) 松節堂詩草:二卷(清劉靜宜撰)。清宣統元年(1909)刻本劉靜宜 Liu Jingyi

267.中國國家圖書館別集Song yun xiao cao: 7 juan (by Hou Cheng'en, Qing dynasty) 松筠小草:七卷(清侯承恩撰)。清康熙六十一年[1722]刻本侯承恩 Hou Cheng'en

268.中國國家圖書館別集Su xin ge shi cao: 2 juan (by Zheng Hui, Qing dynasty) 素心閣詩草:二卷(清鄭蕙撰)。清光緒九年(1883)刻本鄭蕙 Zheng Hui

269.中國國家圖書館別集Su xin ge yi gao: 3 juan (by Zheng Daofu, Qing Dynasty) 素心閣遺稿:三卷(清鄭道馥撰)。民國21年(1932)文嵐簃古宋印書局鉛印本 鄭道馥 Zheng Daofu

270.中國國家圖書館別集Sui han yin:2 juan, fu Shi yu(by Peng Ruomei, Qing Dynasty) 歲寒吟:二卷,附詩餘(清彭若梅撰)。清光緒27年(1901)江右述經樓刻本 彭若梅 Peng Ruomei

271.中國國家圖書館別集Sui wei lei cao: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty) 穗惟淚草:一卷(清佟佳氏撰)。清(1770-1911)刻本佟佳氏 Tongjia shi

272.哈佛燕京圖書館總集Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty) 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本袁枚 Yuan Mei

273.哈佛燕京圖書館別集Sun fu ren ji: 1 juan (by Yang Wenli, Ming dynasty) 孫夫人集﹕一卷(明楊文儷撰)。清光緒二十三年(1897)嘉惠堂丁氏刊本。楊文儷 Yang Wenli

274.哈佛燕京圖書館別集Suwen nü zi yi gao (by Yuan Ji, Qing dynasty) 素文女子遺稿(清袁機撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。袁機 Yuan Ji

275.中山大學圖書館別集Tai chuang shi gao: 1 juan (Wu Yonghe, Qing dynasty) 苔牕拾藁:一卷(清吳永和撰)。雍正三年(1725)寫刻精刊本吳永和 Wu Yonghe

276.哈佛燕京圖書館合刻Taizhou Zhong shi gui xiu ji he ke: 7 zhong (by Zhong Lianqing, Qing dynasty) 泰州仲氏閨秀集合刻﹕七種(清仲蓮慶等撰)。清嘉慶十二年(1807)刻本。

277.哈佛燕京圖書館別集Tan hua ge shi chao: 3 ji (by Liu Huijuan, Qing dynasty) 曇花閣詩鈔﹕三集(清劉慧娟撰)。清光緒十六年(1890)刻本。劉慧娟 Liu Huijuan

278.中國國家圖書館別集Teng hua ge shi cao: 1 juan (by Yu Yefan, Qing dynasty) 藤花閣詩草:一卷(清虞叶蘩撰)。清道光六年(1826)丙戍刻本虞叶蘩 Yu Yefan

279.哈佛燕京圖書館別集Ti xian ge yu ke: 1 juan (by Lu Fengchi, Qing dynasty) 梯仙閣餘課﹕一卷(清陸鳳池撰)。清乾隆十三年(1748)曹氏家刊本陸鳳池 Lu Fengchi

280.中國國家圖書館別集Tian feng pei yun xuan cao: 2 juan, fu Tian feng pei yun xuan shi yu: 1 juan (by Xu Jiayi, Qing dynasty) 天風佩韻軒草:二卷, 附天風佩韻軒詩餘(清許嘉儀撰)。清光緒十三年(1887) 木活字本許嘉儀 Xu Jiayi

281.中國國家圖書館別集Tian qiu yi gao: 1 juan (By Zhu Qiu, Qing dynasty) 天球遺稿:一卷(清朱球撰)。清光緒間(1875-1908)刻本朱球 Zhu Qiu

282.哈佛燕京圖書館別集Tian you ge ji: 5 juan, shi bu: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty) 天游閣集﹕五卷﹐詩補﹕一卷(清顧太清撰)。宣統二年(1910)順德鄧氏刊本。顧太清 Gu Taiqing
冒廣生 Mao Guangsheng

283.哈佛燕京圖書館別集Tian you ge shi ji: 2 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty) 天游閣詩集﹕二卷(清顧太清撰)。清宣統元年(1909)刻本。顧太清 Gu Taiqing

284.香港中文大學圖書館彈詞Tian yu hua: 30 hui (by Tao Zhenhuai, Qing dynasty) 天雨花:三十回(清陶貞懷撰)。清道光辛丑年(1841)刻本

285.私人收藏別集Ting huang ge cun cao (by Hong Huitang, Qing dynasty) 聽簧閣存草(清洪暉堂撰)。光緒十三年(1887) 隨意軒刻本洪暉堂 Hong Huitang

286.香港中文大學圖書館別集Ting qiu guan shi chao: 6 juan fu lu 1 juan (by Xu Xishen, Qing dynasty) 亭秋館詩鈔:六卷附錄一卷(清許禧身撰)。許禧身 Xu Xishen

287.哈佛燕京圖書館別集Ting qiu xuan shi ji: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty) 聽秋軒詩集﹕三卷(清駱綺蘭撰)。清乾隆六十年(1795)金陵龔氏刻本。駱綺蘭 Luo Qilan

288.中山大學圖書館別集Ting qiu xuan shi ji: 6 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty) 聽秋軒詩集:六卷(清駱綺蘭撰)。清嘉慶金陵龔氏刻本駱綺蘭 Luo Qilan

289.中國國家圖書館總集Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty) 聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本駱綺蘭 Luo Qilan

290.中山大學圖書館別集Ting song lou yi gao: 4 juan (by Chen Ershi, Qing dynasty) 聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本陳爾士 Chen Ershi

291.中國國家圖書館別集Ting yue lou shi cao:1 juan(by Zhu Wenjuan, Qing Dynasty) 聽月樓詩草:一卷(清朱文娟撰) 。清嘉慶八年(1803)刻本朱文娟 Zhu Wenjuan

292.中國國家圖書館別集Tong fen shi wen:1 juan, Tong fen shi bi ji:1 juan(by Xu Xinhua, Qing Dynasty) 彤芬室文:一卷;彤芬室筆記:一卷(清徐新華撰)。民國3年(1914)杭縣徐氏徐新華 Xu Xinhua

293.中國國家圖書館別集Tong hua ge shi cun: 1 juan (by Jiang Feng, Qing dynasty) 桐花閣詩存:一卷(清蔣鳳撰)。清光緒間(1875-1908)刻本蔣鳳 Jiang Feng

294.私人收藏別集Tong hua ge shi ji: shi cao 1 juan, shi yu 1 juan (by Qing Fenghui, Qing dynasty) 桐華閣詩集:詩草三卷,詩餘一卷(清慶鳳暉撰)。民國初年(1912)刊本慶鳳暉 Qing Fenghui

295.中山大學圖書館別集Tong hua yin guan shi:er juan (Qing Wang Peiheng zhuan) 桐華吟館詩稿:一卷(清汪佩珩撰)。清光緒二十一年乙未(1895)石印本汪佩珩 Wang Peiheng

296.哈佛燕京圖書館別集Tong xin zhi zi tu xu bian: 1 juan (by Ying Ying, Qing dynasty) 同心梔子圖續編﹕一卷(清應瑩撰)。清光緒元年(1875)雲鶴仙館刻本。吳宗愛 Wu Zongai
應瑩 Ying Ying

297.中國國家圖書館別集Tong yun shi shan:1 juan(by Pan Benwen,Qing dynasty) 桐韻詩刪:一卷(清潘本溫撰)。清乾隆(1736-1795)刻本潘本溫 Pan Benwen

298.中山大學圖書館別集Tuo rong yu cao:1 juan (Wu Xiaogu, Qing dynasty) 唾絨餘草:一卷(清吴小姑撰)。同治(1862-1874)刻本吳小姑 Wu Xiaogu

299.中國國家圖書館別集Wan xiang ge shi chao: 2 juan fu shi yu (by Zhu Qingyuan, Qing dynasty) 晚香閣詩鈔:二卷附詩餘(清朱清遠撰)。清光緒四年(1878)刻本朱清遠 Zhu Qingyuan

300.中國國家圖書館別集Wan xiang guan yi gao: 1 juan (by Chen Juzhen, Qing dynasty) 晚香館遺稿:一卷(清陳菊貞撰)。民國間(1912-1949)抄本陳菊貞 Chen Juzhen

301.香港中文大學圖書館合刻Wan xiang ji: shi 3 juan, ci 1 juan, ge 1 juan (by Zhou Zengyong, Wang Nancheng, and Zhou Yunyu, Qing Dynasty) 晚香集:詩三卷,詞一卷,歌一卷(清周曾镛, 王南城, 周韞玉撰)。民國十七年(1928)排印本王南城 Wang Nancheng
周曾鏞 Zhou Zengyong
周韞玉 Zhou Yunyu

302.哈佛燕京圖書館別集Wan xiang lou shi ji: 2 juan (by Liang Lanyi, Qing dynasty) 畹香樓詩集﹕二卷(清梁蘭漪撰)。清光緒二十一年(1895)飛鴻閣書林石印本。梁蘭漪 Liang Lanyi

303.哈佛燕京圖書館別集Wan xiang shi chao (by Zhang Shu, Qing dynasty) 畹香詩鈔(清張淑撰)。清嘉慶十三年(1808)潛江熊氏刻本。張淑 Zhang Shu

304.中國國家圖書館別集Wang tai fu ren yi gao: 3 juan (by Wang Shuzhao, Qing dynasty) 王太夫人遺稿:三卷(清王淑昭撰)。清嘉慶十三年(1806)刻本王淑昭 Wang Shuzhao

305.香港中文大學圖書館別集Wang yue xuan shi ci ji gao: 2 juan (By Shen Ying, Qing dynasty) 望月軒詩詞集稿:二卷(清沈英撰)。廣東省城龍藏街萃經堂刊本沈英 Shen Ying

306.中國國家圖書館別集Wang yun shi chao: 1 juan (by Xu Yunhui, Qing dynasty) 望雲詩鈔:一卷(清許韞輝撰)。清嘉慶十一年(1806)丙寅刻本許韞輝 Xu Yunhui

307.哈佛燕京圖書館別集Weiqing yi gao: 1 juan (by Zhang Guanying, Qing dynasty) 緯青遺稿﹕一卷(清張(糸冊)英)。光緖十五年(1889)江隂金氏校刊本。張(糸冊)英 Zhang Guanying

308.中國國家圖書館別集Wen ge shi xuan: 1 juan (by Chen Shunying, Qing dynasty) 文閣詩選:一卷(清陳舜英撰)。清(1644-1911)刻本陳舜英 Chen Shunying

309.中國國家圖書館別集Wen hua lou shi chao:1 juan, Dong xiao lou ci chao:1 juan(by Wang Qian, Qing Dynasty) 問花樓詩鈔:七卷,洞簫樓詞鈔:一卷(清王倩撰)。清嘉慶刊本王倩 Wang Qian

310.中山大學圖書館別集Wen miao xiang shi ci:yi juan(Qing Lu Shan zhuan) 聞妙香室詞:一卷(清陸珊撰)。清同治二年(1863)刻本陸珊 Lu Shan

311.哈佛燕京圖書館別集Wo yue xuan gao: 3 juan (by Gu Ruopu, Qing dynasty) 臥月軒稿﹕三卷(清顧若璞撰)。光緒嘉惠堂丁氏刻本。顧若璞 Gu Ruopu

312.香港中文大學圖書館彈詞Wu shi er hui feng shuang fei quan zhuan: 52 juan (by Cheng Huiying, Qing dynasty) 五十二回鳳雙飛全傳:五十二卷(清程蕙英撰)。民國癸亥(1923)仲春江左書林順記印

313.中國國家圖書館別集Wu si cun cao: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty) 烏私存草:一卷(清佟佳氏撰)。清乾隆四十一年(1776)刻本佟佳氏 Tongjia shi

314.哈佛燕京圖書館別集Wu zhen ge yin gao (by Qian Huizun, Qing dynasty) 五眞閣吟稿(清錢惠尊撰)。清光緖四年(1878)合肥學社刊本。錢惠尊 Qian Huizun

315.哈佛燕京圖書館合刻Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty) 吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本任兆麟 Ren Zhaolin
張允滋 Zhang Yunzi

316.中山大學圖書館總集Wujiang Shen shi shi ji: 12 juan (by Shen Zuyu, Qing dynasty 吳江沈氏詩集:十二卷(清沈祖禹輯)。乾隆五年(1740)沈氏刻本沈祖禹 Shen Zuyu

317.中山大學圖書館別集Wuyang nu shi shi:1 juan (by Hua zhou Chen Yushan's wife Li shi, Qing dynasty) 吳陽女士詩:一卷(清化州陳玉山妻李氏撰)。清末(1851-1911)抄本李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)

318.中山大學圖書館別集Xi cun shi yin gao chu ji yi juan xu ji yi juan: 2 juan (by Hang Wenru, Qing Dynasty) 息存室吟稿初集一卷續集一卷:二卷(清杭溫如撰)。清嘉慶十三年戊辰(1808)原刻續集嘉慶二十二年丁丑(1817)刻光緒三十四年(1908)重梓杭温如 Hang Wenru

319.中國國家圖書館別集Xi jiao yin guan shi ci chao: 2 juan (by Dai Qing, Qing dynasty) 洗蕉吟館詩詞鈔:二卷(清戴青撰)。清宣統二年(1910)石印本戴青 Dai Qing

320.中國國家圖書館別集Xiang yun ge can gao:3 juan (by Gu Dezhen, Qing Dynasty) 湘雲閣殘稿:三卷(清顧德貞撰)。道光二十一年(1841)刻本顧德貞 Gu Dezhen

321.中國國家圖書館別集Xiang yun guan shi chao: 1 juan (by Xue Zhiwen, Qing dynasty) 緗芸館詩鈔:一卷(清許之雯撰)。清光緒二十五年(1899)刻本許之雯 Xu Zhiwen

322.中國國家圖書館別集Xiao chou ji: er juan (by Jiang Ying, Qing dynasty) 消愁集:二卷(清蔣英撰)。清光緒三十四年(1908)刻本蔣英 Jiang Ying

323.中國國家圖書館別集Xiao lang huan yin gao:1 juan (by Wang Qian, Qing Dynasty) 小嫏嬛吟稿:一卷(清王倩撰)。道光刊本王倩 Wang Qian

324.中國國家圖書館別集Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty) 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本朱璵 Zhu Yu

325.中國國家圖書館別集Xiao lou yin gao: 2 juan (by Xie Fangduan, Qing dynasty) 小樓吟稿:二卷(清謝方端撰)。清光緒二十六年(1900)劉任真堂刻本謝方端 Xie Fangduan

326.哈佛燕京圖書館合刻Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty) 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。徐乃昌 Xu Naichang

327.中國國家圖書館別集Xiao xue an ti yong er ji:1juan, Shi yu:1 juan (by Wu Xiao, Qing Dynasty 嘯雪庵題詠二集:一卷,詩餘:一卷(清吳綃撰)。清初(1644-1722)抄本吳綃 Wu Xiao

328.中國國家圖書館別集Xie yuan yin cao: 5 juan (by Xu Xishen, Qing dynasty) 偕園吟草:五卷(清許禧身撰)。清宣統元年(1909)己酉鉛印本許禧身 Xu Xishen

329.中國國家圖書館別集Xie yun lou shi cao; 1 junan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty) 寫韻樓詩草:一卷(清吳瓊仙撰)。清中後期(1800-1911)抄本吳瓊仙 Wu Qiongxian

330.中國國家圖書館別集Xie yun lou shi chao:1 juan (by Wang Yaofen, Qing Dynasty) 寫韻樓詩鈔:一卷(清王瑤芬撰)。同治十年京江榷署重刊本王瑤芬 Wang Yaofen

331.中山大學圖書館別集Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty) 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本吳瓊仙 Wu Qiongxian

332.中國國家圖書館別集Xie yun lou yin cao: 1 juan, Xie yun lou ci cao: 1 juan (by Wu Qinghui, Qing dynasty) 寫韻樓吟草:一卷, 寫韻樓詞草:一卷(清吳清蕙撰)。清光緒十七年(1891)刻本吳清蕙 Wu Qinghui

333.哈佛燕京圖書館別集Xie yun xuan xiao gao: 2 juan, xu zeng juan (by Cao Zhenxiu, Qing dynasty) 寫韻軒小藁﹕二卷續增卷(清曹貞秀撰)。清嘉慶二十年(1815)增刋本。曹貞秀 Cao Zhenxiu

334.哈佛燕京圖書館別集Xin fang ge shi cao: 5 juan (by Chen Yunlian, Qing dynasty) 信芳閣詩草﹕五卷(清陳蘊蓮撰)。清咸豐九年(1859)刻本。陳蘊蓮 Chen Yunlian

335.中國國家圖書館合刻Xin xian guan xiao cao:1 juan(by Qu Ning, Qing Dynasty); Song feng ge shi:1 juan (by Qu Min, Qing Dynasty) 心閑館小草:一卷(清屈凝撰);松風閣詩:一卷(清屈敏撰)。清道光10年(1830)刻本屈凝 Qu Ning
屈敏 Qu Min

336.中國國家圖書館別集Xing duan ji: 1 juan (By Gao Fangyun, Qing dynasty) 形短集:一卷(清高芳雲撰)。廣州府署清光緒三年(1877)丁丑刻本高芳雲 Gao Fangyun

337.中國國家圖書館別集Xing lou yin cao: 1 juan, Xing lou shi yu: 1 juan (by Wang Ling, Qing dynasty) 杏樓吟草:一卷, 杏樓詩餘: 一卷(清王玲撰)。民國年間(1934-1949)油印本王玲 Wang Ling

338.哈佛燕京圖書館別集Xiu fo lou shi gao: 2 juan (by Qian Shoupu, Qing dynasty) 繡佛樓詩稿﹕二卷(清錢守璞撰)。清同治八年(1869)刻本。錢守璞 Qian Shoupu

339.香港中文大學圖書館別集Xiu yu cao: 1 Juan (by Tao Xianwan, Qing dynasty) 繡餘草:一卷(清陶先畹撰)。民國十七年(1928)上海商務印書館排印本陶先畹 Tao Xianwan

340.中國國家圖書館別集Xiu yu cao:1 juan (by Zhao Yulou, Qing Dynasty) 繡餘草:一卷(清趙玉樓撰)。趙玉樓 Zhao Yulou

341.中國國家圖書館別集Xiu yu shi gao: 1 juan (by Nalan shi, Qing dynasty) 繡餘詩稿:一卷(清納蘭氏撰)。 清(1644-1911)抄本納蘭氏 Nalan shi

342.哈佛燕京圖書館別集Xiu yu xu cao: 5 juan (by Gui Maoyi, Qing dynasty) 繡餘續草﹕五卷(清歸懋儀撰)。清道光十二年 (1832)刻本歸懋儀 Gui Maoyi

343.中國國家圖書館別集Xiu yu yin cao: 1 juan (by Xu Nanping, Qing dynasty) 繡餘吟草:一卷(清徐南蘋撰)。民國二十三年(1934)鉛印本徐南蘋 Xu Nanping

344.哈佛燕京圖書館別集Xiu yu yin gao: 1 juan (by Yuan Tang, Qing dynasty) 繡餘吟稿﹕一卷(清袁棠撰)。清刻《隨園三十種》本袁棠 Yuan Tang

345.哈佛燕京圖書館別集Xiu yu yin: 6 juan, fu shi yu 1 juan (by Feng Sihui, Qing dynasty) 繡餘吟﹕六卷﹐附詩餘一卷(清馮思慧撰)。清乾隆二十九年(1764)刻本馮思慧 Feng Sihui

346.哈佛燕京圖書館別集Xu chuang ya ke : 2 ji (by Tongjia shi, Qing dynasty) 虛窻雅課﹕二集(清佟佳氏撰)。清嘉慶十年(1805)刻本佟佳氏 Tongjia shi

347.中國國家圖書館別集Xu chun xie shi cun: 1 juan (by Dai Xuansi, Qing dynasty) 絮春榭詩存:一卷(清戴烜姒撰)。清光緒三十一年(1905)石印本戴烜姒 Dai Xuansi

348.哈佛燕京圖書館別集Xu lie fu shi chao: 2 juan, fu Wu Jiangxue nian pu:1 juan (by Wu Zongai, Qing dynasty) 徐烈婦詩鈔﹕二卷﹐附吳絳雪年譜﹕一卷(清吳宗愛撰)。清光緒元年(1875)雲鶴仙館刻本。吳宗愛 Wu Zongai
王崇炳 Wang Chongbing

349.中山大學圖書館別集Xu xiang yin guan xiao cao:1 juan (Kuyale Lingwen,Qing dynasty) 絮香吟館小草:一卷(清庫雅勒齡文撰)。光緒十二年(1886)刊本庫雅勒 齡文 Kuyale Lingwen

350.中國國家圖書館別集Xuan lü zhai shi chao: 3 juan, shiyu 1 juan (by Han Deyu, Qing dynasty) 選綠齋詩鈔:三卷,詩餘一卷(清韓德玉撰)。清光緒三十四年(1908)唐縣刻本韓德玉 Han Deyu

351.中國國家圖書館別集Xue jing xuan yi shi:1 juan (by Kong Shucheng, Qing Dynasty) 學靜軒遺詩:一卷(清孔淑成撰)。孔淑成 Kong Shucheng

352.北京大學圖書館別集Ya an shu wu wen ji: 2 juan (by Wang Ying , Qing dynasty) 雅安書屋文集﹕二卷(清汪嫈撰)。道光甲辰(1844)刊本汪嫈 Wang Ying

353.中國國家圖書館別集Yan lou yi gao: 2 juan (by Shen Queying, Qing dynasty) 崦樓遺稿:二卷(清沈鵲應撰)。民國間(1912-1949)鉛印本沈鵲應 Shen Queying

354.中國國家圖書館別集Yan qiu ge sheng gao (by Zhao Jingshu, Qing Dynasty) 延秋閣賸藁(清趙景淑撰)。道光刻本趙景淑 Zhao Jingshu

355.中國國家圖書館別集Yan zi jian:1 juan (by Lang Xiashang, Qing Dynasty) 雁字箋:一卷(清郎霞裳撰)。郎霞裳 Lang Xiashang

356.哈佛燕京圖書館別集Yao hua ge shi cao: 1 juan, min nan za yong: 1 juan, ci: 1 juan, ci bu yi: 1 juan (by Yuan Shou, Qing dynasty) 瑤華閣詩草﹕一卷﹐閩南雜咏﹕一卷﹐詞﹕一卷﹐詞補遺﹕一卷(清袁綬撰)。清同治六年(1867)刻本。袁綬 Yuan Shou

357.中國國家圖書館別集Yao hua xian guan yi gao:1 juan (by Tang Zizhu, Qing Dynasty) 瑤華仙館遺稿:一卷(清唐紫珠撰)。清末(1851-1911)丹徒陸氏鉛印本 唐紫珠 Tang Zizhu

358.華東師範大學圖書館別集Yao Jixian nü shi shi gao:3 juan(by Yao Qiqing, Qing Dynasty) 姚吉仙女史詩稿:三卷(清姚其慶撰)。清光緒二十九年癸卯(1903)刊本姚其慶 Yao Qiqing

359.香港中文大學圖書館別集Yi guang ge za zhu: 1 juan (By Wu Shu, Qing dynasty) 儀光閣雜著:一卷(清武淑撰)。西安排印本武淑 Wu Shu

360.中國國家圖書館別集Yi hong lou shi cao: 1 juan (by Pan Shuzheng, Qing dynasty) 倚紅樓詩草:一卷(清潘淑正撰)。清光緒十七年(1891)刻本潘淑正 Pan Shuzheng

361.中國國家圖書館別集Yi qian ge yi shi: 1 juan (by Xitala Duomin, Qing dynasty) 逸蒨閣遺詩: 一卷(清喜塔臘多敏撰)。清光緒十九年(1893)刻本喜塔臘多敏 Xitala Duomin

362.中國國家圖書館別集Yi qin lou yi gao: 1 juan (by Yan Zhen, Qing dynasty) 宜琴樓遺稿:一卷(清嚴鍼撰)。清光緒二十三年(1897)刻本嚴鍼 Yan Zhen

363.華東師範大學圖書館別集Yi qiu xuan chu gao:1 juan(by Li Zhangzhu, Qing Dynasty) 怡秋軒初稿:一卷(清李掌珠撰)。清光緒三十年甲辰(1904)淮陰耕蘭堂刻本李掌珠 Li Zhangzhu

364.中國國家圖書館別集Yi qiu xuan shi chao: 1 juan, xu chao: 1 juan, shiyu: 1 juan, chidu oucun: 1 juan (by Fan Shu, Qing Dynasty) 憶秋軒詩鈔:一卷,續鈔:一卷,補遺:一卷,詩餘:一卷,尺牘偶存:一卷(清范淑撰)。清光緒十七年(1891)范履福良鄉官廨刻本范淑 Fan Shu

365.中山大學圖書館別集Yi xiao tang shi ji: 1 juan (He Chenghui, QIng dynasty) 儀孝堂詩集:一卷(清何承徽撰)。一九一七年鉛印本何承徽 He Chenghui

366.中國國家圖書館別集Yi ying ci: 1 juan (by Wen Tao, Qing Dynasty) 彝罌詞:一卷(清溫匋撰) 。民國鉛印本 溫匋 Wen Tao

367.中山大學圖書館別集Yi yu shi shi chao:1 juan (Liu Yunfang, Qing dynasty) 噫餘室詩鈔:一卷(清劉韻芳撰)。民國十年(1921)石印本劉韻芳 Liu Yunfang

368.哈佛燕京圖書館別集Yi yun ge shi cun: 3 juan, bu yi: 1 juan, shi yu cun: 3 juan (by Zhang Youshu, Qing dynasty) 倚雲閣詩存﹕三卷﹐補遺﹕一卷﹐詩餘存﹕三卷(清張友書撰)。清光緒十二年(1886)刻本。張友書 Zhang Youshu

369.中山大學圖書館別集Yi yun lou shi chao: yi juan (Qing Liu Yuejuan zhuan) 倚雲樓詩鈔:一卷(清劉月娟撰)。民國元年(1912)刻本劉月娟 Liu Yuejuan

370.中國國家圖書館別集Yi yun lou wen xuan:1 juan (by Jiang Lan, Qing Dynasty) 倚雲樓文選:一卷(清江蘭撰)。清康熙年間(1697-1722)刻本江蘭 Jiang Lan

371.中國國家圖書館別集Yifanglaoren shi cun: 2 juan (by Guo Yun, Qing dynasty) 藝芳老人詩存:二卷(清郭筠撰)。清宣統2年[1910] 長沙鉛印本郭筠 Guo Yun

372.中國國家圖書館別集Yilan yin sheng: 1 juan (by Wu Yusun, Qing dynasty) 意蘭吟剩:一卷(清吳毓蓀撰)。清光緒十七年(1891)刻本吳毓蓀 Wu Yusun

373.哈佛燕京圖書館別集Yin cui lou shi gao: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Sun Peilan, Qing dynasty) 吟翠樓詩稿﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清孫佩蘭撰)。光緖十四年(1888)刻本。孫佩蘭 Sun Peilan

374.中國國家圖書館別集Yin mei xian guan jue ju shi: 1 juan (by Fang Yunxian, Qing dynasty) 吟梅仙館絕句詩:一卷(清方韻仙撰)。清光緒間(1875-1908)刻本方韻仙 Fang Yunxian

375.中國國家圖書館別集Yin qiu ge shi cao: 1 juan, xu bian: 1 juan (by Miao Baojuan, Qing dynasty) 吟秋閣詩草:一卷, 續編:一卷(清繆寶娟撰)。清光緒間(1875-1908)鉛印本繆寶娟 Miao Baojuan

376.中國國家圖書館別集Yin xiang ge shi cao: 1 juan (by Yao Xianxia, Qing dynasty) 吟香閣詩草:一卷(清姚仙霞撰)。清光緒九年(1883)刻本姚仙霞 Yao Xianxia

377.中國國家圖書館別集Yin xiang ge shi chao:1 juan (by Dong Baohong, Qing Dynasty) 飲香閣詩鈔:一卷(清董寶鴻撰)。清光緒間(1875-1908)刻本董寶鴻 Dong Baohong

378.哈佛燕京圖書館別集Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty) 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。楊蘊輝 Yang Yunhui

379.中國國家圖書館別集Yin xiang shi yi gao: 1 juan (by Zhu Peilan, Qing dynasty) 吟香室遺詩:一卷(清朱佩蘭撰)。民國元年(1912)石印本朱佩蘭 Zhu Peilan

380.中國國家圖書館別集Yin yuan tang shi cun: 1 juan (by nee Song, Qing dynasty) 蔭遠堂詩存:一卷(清宋氏撰)。民國間鉛印本宋氏(曾昭琪母) Song shi (Zeng Zhaoqi mu)

381.中國國家圖書館別集Ying ge shi cao: 1 juan (by Xiong Mei, Qing dynasty) 映閣詩草:一卷(清熊湄撰)。清道光七年丁亥(1827)朱絲欄抄本熊湄 Xiong Mei

382.哈佛燕京圖書館別集Yong xue lou gao: 5 juan, juan shou 1 juan, fu 1 juan ( by Gan lirou, Qing dynasty) 詠雪樓稿﹕五卷,卷首一卷,附一卷(清甘立媃撰)。清道光二十三年(1843)徐心田半偈齋刻本。甘立媃 Gan Lirou

383.中國國家圖書館別集You cheng tang yin gao:1 juan, You cheng tang shi yu:1 juan (by Fang Yanzhen, Qing Dynasty) 有誠堂吟稿:一卷,有誠堂詩餘:一卷 (清方彥珍撰)。道光四年(1824)刻本方彥珍 Fang Yanzhen

384.中國國家圖書館別集You lan xuan shi xuan: 1 juan (by Zhou Yaoyun, Qing dynasty) 幽蘭軒詩選:一卷(清周曜雲撰)。民國間(1912-1949)鉛印本周氏 Zhou shi

385.華東師範大學圖書館別集Yu chuang yi gao:1 juan(by Ge Yi, Qing Dynasty) 玉窗遺稿:一卷(清葛宜撰)。清乾隆三十七年壬辰(1772)吳氏拜經樓本葛宜 Ge Yi

386.中國國家圖書館別集Yu quan kan he ke: 8 juan (by Ji Xian, Qing dynasty) 雨泉龕合刻:八卷(清季嫺撰)。清順治(1644-1661)刻本季嫺 Ji Xian

387.中山大學圖書館總集Yu tai hua shi: 5 juan, Bie lu: 1 juan (by Tang Shuyu, Qing Dynasty) 玉臺畫史:五卷,別錄:一卷(清湯漱玉輯)。清道光十一年(1831)錢塘汪氏振綺堂刻本湯漱玉 Tang Shuyu

388.中國國家圖書館別集Yuan xiang ge kun cao: 1 juan (by Xiang Huiqing, Qing dynasty) 沅香閣存草:一卷(清項蕙卿撰)。清嘉慶二年(1797)蘭陵項氏刻本項蕙卿 Xiang Huiqing

389.北京大學圖書館別集Yuan xiang shi bi ji (by Wang Peihua, Qing dynasty) 願香室筆記(清王佩華撰)。民國十年(1921)辛酉重刊本王佩華 Wang Peihua

390.中國國家圖書館別集Yuan yang she cao:1 juan (by Wang Luqing, Qing Dynasty) 鴛鴦社草:一卷(清王璐卿)。清鈔本王璐卿 Wang Luqing

391.中山大學圖書館別集Yue lou qin yu: 1 juan (by Xiao Hengzhen, Qing Dynasty) 月樓琴語: 一卷(清蕭恆貞撰)。清光緒十七年(1891)石印本蕭恆貞 Xiao Hengzhen

392.哈佛燕京圖書館別集Yue qu xuan shi cao: 1 juan, shi yu: 1 juan (by Yuan Jingrong, Qing dynasty) 月蕖軒詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(清袁鏡蓉撰)。清道光二十八年(1848)刻本。袁鏡蓉 Yuan Jingrong

393.中國國家圖書館別集Yue xiang xian guan shi cun:1 juan (by Hong Jianzhu, Qing Dynasty) 月香仙館詩存:一卷(清洪劍珠撰)。清光緒至民國間(1875-1949)抄本洪劍珠 Hong Jianzhu

394.中國國家圖書館別集Yue zhu lou yin gao: 1 juan (by Huang Lanxue, Qing Dynasty) 月珠樓吟稿:一卷(清黃蘭雪撰)。清嘉慶十一年(1806)刻本黃蘭雪 Huang Lanxue

395.中國國家圖書館別集Yun hui ge yin cao: 1 juan (by Gu Yunyu, Qing dynasty) 芸暉閣吟草:一卷(清顧韞玉撰)。清乾隆五十三年(1788)刻本顧韞玉 Gu Yunyu

396.哈佛燕京圖書館別集Yun shu ge sheng gao (by Jin Zhiyuan, Qing dynasty) 芸書閣賸稿(清金至元撰)。清乾隆八年(1743) 精刊本。金至元 Jin Zhiyuan

397.中國國家圖書館別集Yun su xuan shi ji: 11 juan, ci 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty) 蘊素軒詩集:十一卷, 詞一卷(清姚倚雲撰)。民國22年(1933)鉛印本姚倚雲 Yao Yiyun

398.哈佛燕京圖書館別集Yun xiang ge shi cao: 1 juan (by Kong Xiangshu, Qing dynasty) 韻香閣詩草﹕一卷(清孔祥淑撰)。清光緖十二年(1886)刻本。孔祥淑 Kong Xiangshu

399.哈佛燕京圖書館別集Yun xiang ge shi cao: 1 juan (by Kong Xiangshu, Qing dynasty) 韻香閣詩草﹕一卷(清孔祥淑撰)。清光緖十五年(1889)刻本。孔祥淑 Kong Xiangshu

400.中國國家圖書館別集Yun xiang ge shi gao xu ji:1 juan (by Nie Yunzhang, Qing Dynasty) 芸香閣詩稿續集:一卷(清聶雲章撰)。崑山徐氏藏鈔本聶雲章 Nie Yunzhang

401.哈佛燕京圖書館別集Yun xiang guan yi shi: 2 juan (by Naxunlan Bao, Qing dynasty) 芸香館遺詩﹕二卷(清那遜蘭保撰)。清同治十三年(1874)寫刻本。那遜蘭保 Naxunlanbao

402.中國國家圖書館別集Yun xin ge yin gao: 1 juan (by Chen Yong, Qing dynasty) 筠心閣吟稿:一卷(清陳雍撰)。清道光二年(1822)刻本陳雍 Chen Yong

403.中國國家圖書館別集Yun yu lou yi gao: 1 juan (by Xu Xianan, Qing dynasty) 韞玉樓遺稿:一卷(清徐咸安撰)。南林張氏適園民國年間(1915-1919)刻本徐咸安 Xu Xian'an

404.中山大學圖書館別集Yun zhen xuan shi chao:2 juan (by Cai Wan, Qing dynasty) 蘊真軒詩鈔:二卷(清蔡琬撰)。乾隆四十四年己亥(1799)寫刻本蔡琬 Cai Wan

405.中山大學圖書館彈詞Zai sheng yuan quan zhuan: 20 juan 80 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty) 再生緣全傳: 二十卷八十回(清侯芝改訂)。同治壬申孟春重刊侯芝 Hou Zhi

406.中國國家圖書館別集Zao xiang shan fang shi ji: 2 juan (by Xu Xiuzhen, Qing dynasty) 棗香山房詩集:二卷(清許秀貞撰)。清道光二十六年(1846)丙午刻本許秀貞 Xu Xiuzhen

407.中山大學圖書館別集Zeng ding Yi yu shi shi chao:1 juan (Liu Yunfang, Qing dynasty) 增訂噫余室詩鈔:一卷(清劉韻芳撰)。民國十一年(1922)鉛印本劉韻芳 Liu Yunfang

408.中國國家圖書館別集Zhang Shulian wen gao:1 juan (by Zhang Shulian, Qing Dynasty) 張淑蓮詩稿:一卷(清張淑蓮撰)。清抄本張淑蓮 Zhang Shulian

409.中國國家圖書館別集Zhaoru nü zi shi chao: 1 juan (by Wang Lingshu, Qing dynasty) 昭如女子詩鈔:一卷(清王麟書撰)。清光緒五年(1879)刻本王麟書 Wang Linshu

410.中國國家圖書館別集Zhen lian ge ji: 2 juan (by Dou shi, Qing dynasty) 貞奩閣集:二卷(清竇氏撰)。清康熙五十六年(1717)刻本竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)

411.中國國家圖書館別集Zhenyi nü shi yi mo: 1 juan(by Geng Shutian, Qing Dynasty) 貞一女士遺墨:一卷(清耿淑田撰) 。民國十一年(1922)國光書局鉛印本耿淑田 Geng Shutian

412.中國國家圖書館別集Zhi shi ju gu cun cao:1 juan (by Wu Lanze, Qing Dynasty) 職思居姑存草:一卷(清吳蘭澤撰)。 清光緒二十五年(1899)洪都致知書局鉛印本吳蘭澤 Wu Lanze

413.北京大學圖書館別集Zhi si zhai xue wen gao: 1 juan (by Xu Yezhao, Qing dynasty) 職思齋學文稿﹕一卷(清徐葉昭撰)。清乾隆甲寅年(1794)年刻本徐葉昭 Xu Yezhao

414.中國國家圖書館別集Zhi yu yin gao: 1 juan, Xu gao: 1 juan (by Ding Yunshen, Qing dynasty) 黹餘吟稿:一卷, 續稿:一卷(清丁蘊琛撰)。清同治七年(1868)無諸城刻本丁蘊琛 Ding Yunchen

415.中山大學圖書館別集Zhou yi yi shi yi:1 juan (by An Xuanzhu, Qing Dynasty) 周易翼釋義:一卷(清安璿珠撰)。清道光二年(1822)吳興凌氏傳經堂叢書本安璿珠 An Xuanzhu

416.中國國家圖書館別集Zhu jing xuan shi xuan: 1 juan (by Wang Naide, Qing dynasty) 竹淨軒詩選:一卷(清王迺德撰)。嘉慶十二年(1807)刻本王迺德 Wang Naide

417.中國國家圖書館別集Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty) 珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。朱萼增 Zhu Ezeng

418.中國國家圖書館別集Zi teng hua guan shi:1 juan (by Huang Xuan, Qing Dynasty) 紫藤花館詩:一卷(清黃璇撰)。光緒四年(1878)刻本黃璇 Huang Xuan

419.私人收藏別集Zi teng luo yin guan yi ji: 1 juan (by Zhang Wanyi, Qing dynasty) 紫藤蘿吟館遺集﹕一卷(清章婉儀撰)。清光緒二十一年(1895)刻本章婉儀 Zhang Wanyi

420.中國國家圖書館別集Zui mo xuan shi chao: 1 juan (by Zhou Lin, Qing dynasty) 醉墨軒詩鈔:一卷(清周琳撰)。民國十年(1921) 鉛印本周琳 Zhou Lin

421.中國國家圖書館別集zui yue xuan yin cao: er juan (by Lu Hui, Qing dynasty) 醉月軒吟草:二卷(清陸慧撰)。民國十五年(1926)丙寅鉛印本陸慧 Lu Hui

新搜尋