明淸婦女著作
明淸婦女著作

東海漁歌四卷, 補遺:一卷(清顧太清撰)。澳門曹氏芸香室油印本
Dong hai yu ge 4 juan, bu yi: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

目錄 (154 項記錄)文體詩體作者頁碼
封面 Feng mian 封面
封面 Feng mian 沒有頁碼
書名頁 Shu ming ye 扉頁
吳昌碩題辭 Wu Changshuo ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 吳昌碩 Wu Changshuo扉頁
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.1a
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.1b
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.2a
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.2b
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.3a
況周頤序 Kuang Zhouyi xu文﹕序 Wen: Xu 況周頤 Kuang Zhouyi序.3b
醉蓬萊 : 和黃山谷 Zui peng lai : He Huang Shangu詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.1a
醉蓬萊 : 和黃山谷 Zui peng lai : He Huang Shangu詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.1b
念奴嬌 : 和姜白石 Nian nu jiao : He Jiang Baishi詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.1b
念奴嬌 : 和姜白石 Nian nu jiao : He Jiang Baishi詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.2a
洞仙謌 : 和劉一止苕溪詞 Dong xian ge : He Liu Yizhi Tiao xi ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.2a
洞仙謌 : 和劉一止苕溪詞 Dong xian ge : He Liu Yizhi Tiao xi ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.2b
水調謌頭 : 和周紫芝竹坡詞 Shui diao ge tou : He Zhou Zizhi Zhu po ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.2b
水調謌頭 : 和周紫芝竹坡詞 Shui diao ge tou : He Zhou Zizhi Zhu po ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.3a
雨零鈴 : 和柳永樂章集 Yu ling ling : He Liu Yong Yue zhang ji詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.3a
雨零鈴 : 和柳永樂章集 Yu ling ling : He Liu Yong Yue zhang ji詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.3b
木蘭花慢 : 和張孝祥于湖詞 Mu lan hua man : He Zhang Xiaoxiang Yu Hu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.3b
木蘭花慢 : 和張孝祥于湖詞 Mu lan hua man : He Zhang Xiaoxiang Yu Hu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.4a
滿江紅(第二體) : 和張元幹蘆州詞 Man jiang hong (Di er ti) : He Zhang Yuangan Luzhou ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.4a
滿江紅(第二體) : 和張元幹蘆州詞 Man jiang hong (Di er ti) : He Zhang Yuangan Luzhou ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.4b
霜葉飛 : 和周邦彥片玉詞 Shuang ye fei : He Zhou Bangyan Pian yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.4b
霜葉飛 : 和周邦彥片玉詞 Shuang ye fei : He Zhou Bangyan Pian yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.5a
金縷曲 : 和吳夢窓詞 Jin lü qu : He Wu Mengchuang ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.5a
金縷曲 : 和吳夢窓詞 Jin lü qu : He Wu Mengchuang ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.5b
滿庭芳 : 和蔡伸友古詞 Man ting fang : He Cai Shenyou gu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.5b
滿庭芳 : 和蔡伸友古詞 Man ting fang : He Cai Shenyou gu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.6a
壺中天慢 : 和李清照潄玉詞 Hu zhong tian man : He Li Qingzhao Shu yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.6a
壺中天慢 : 和李清照潄玉詞 Hu zhong tian man : He Li Qingzhao Shu yu ci詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.6b
憶江南 : 題唐伯虎畫江南水村五首 Yi jiang nan : Ti Tang Bohu hua jiang nan shui cun wu shou詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.6b
憶江南 : 題唐伯虎畫江南水村五首 Yi jiang nan : Ti Tang Bohu hua jiang nan shui cun wu shou詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.7a
飛雪滿羣山 : 梨花 Fei xue man qun shan : Li hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.7a
飛雪滿羣山 : 梨花 Fei xue man qun shan : Li hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.7b
浪淘沙 : 偶成 Lang tao sha : Ou cheng詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.7b
浪淘沙 : 偶成 Lang tao sha : Ou cheng詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.8a
鷓鴣天 : 為孟文郡君寫冬花小幅並題 Zhe gu tian : Wei Meng Wenjun jun xie dong hua xiao fu bing ti詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.8a
鷓鴣天 : 為孟文郡君寫冬花小幅並題 Zhe gu tian : Wei Meng Wenjun jun xie dong hua xiao fu bing ti詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.8b
定風波 : 水仙 Ding feng bo : Shui xian詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.8b
入塞 : 盆梅 Ru sai : Pen mei詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.9a
玉連環影 : 燈下看蠟梅 Yu lian huan ying : Deng xia kan la mei詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.9a
玉連環影 : 燈下看蠟梅 Yu lian huan ying : Deng xia kan la mei詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.9b
桂殿秋 : 題畫 Gui dian qiu : Ti hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.9b
水龍吟 : 題張坤鶴老人小照用白玉蟾採藥徑韻 Shui long yin : Ti Zhang Kunhe lao ren xiao zhao yong Bai Yuchan Cai yao jing yun詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.9b
水龍吟 : 題張坤鶴老人小照用白玉蟾採藥徑韻 Shui long yin : Ti Zhang Kunhe lao ren xiao zhao yong Bai Yuchan Cai yao jing yun詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.10a
賣花聲 : 像生花 Mai hua sheng : Xiang sheng hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.10a
賣花聲 : 像生花 Mai hua sheng : Xiang sheng hua詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.10b
最高樓 : 題錢元昌山水 Zui gao lou : Ti Qian Yuanchang shan shui詞 ci 顧太清 Gu Taiqing卷一.10b
162 詩詞/文/圖 (Page 1 / 4)<< | < | > | >> 新搜尋