Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

儀光閣雜著:一卷(清武淑撰)。西安排印本
Yi guang ge za zhu: 1 juan (By Wu Shu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian Page 1
原封面 Yuan feng mian Page 5
襯頁 Chen ye Page 7
書名頁 Shu ming ye Page 9
牌記 Pai ji Page 10
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 武澂 Wu ChengPage 11
武淑 Wu Shu Page 13
目錄 Mu lu Page 15
孟母考 Meng mu kao文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 19
西銘解 Xi ming jie文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 20
田獲三狐解 Tian huo san hu jie文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 21
李廣程不識論 Li Guang Cheng Bushi lun文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 24
陳湯功罪論 Chen Tang gong zui lun文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 24
趙苞全城論 Zhao Bao quan cheng lun文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 27
鄭康成孔穎達論 Zheng Kangcheng Kong Yingda lun文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 29
郭子儀李光弼優劣論 Guo Ziyi Li Guangbi you lie lun文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 31
王猛論 Wang Meng lun文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 32
題鄭俠論新法進流民圖狀後 Ti Zheng Xia lun xin fa jin liu min tu zhuang hou文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 37
武塘魏于雲小傳 Wu tang Wei Yuyun xiao zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 武淑 Wu ShuPage 38
濟南為位祭先嚴文 Ji nan wei wei ji xian yan wen文﹕祭文 Wen: Ji wen 武淑 Wu ShuPage 39
小樓記 Xiao lou ji文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 41
可月亭記 Ke yue ting ji文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 43
祈晴文 Qi qing wen文﹕文 Wen: Wen 武淑 Wu ShuPage 44
擬鮑明遠舞鶴賦 Ni Bao Mingyuan wu he fu文﹕賦 Wen: Fu 武淑 Wu ShuPage 45
登萬壽閣望太華仙掌賦 Deng Wan shou Ge wang Taihua xian zhang fu文﹕賦 Wen: Fu 武淑 Wu ShuPage 47
水仙花賦 Shuixian hua fu文﹕賦 Wen: Fu 武淑 Wu ShuPage 48
太華銘 Taihua ming文﹕銘 Wen: Ming 武淑 Wu ShuPage 49
興平張母太孺人壽序 Xingping Zhang mu tai ru ren shou xu文﹕序 Wen: Xu 武淑 Wu ShuPage 50
諸葛武侯將畧非其所長論 Zhuge wuhou jiang lue fei qi suo chang lun文﹕論 Wen: Lun 武淑 Wu ShuPage 53
29 items (Page 1 of 1)New Search