Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

喬影:一卷(清吳藻撰)。清(1820-1911)刻本
Qiao ying: 1 juan (by Wu Zao, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 襯頁
內封 Nei feng 書籤
飲酒讀離騷圖 Yin jiu du Li sao tu圖 tu 顧韶 Gu Shao飲酒讀騷圖
(題圖) (Ti tu)文﹕文 Wen: Wen 宗稷辰 Zong Jichen題詞
喬影 Qiao ying 喬影.1a
北新水令 Bei xin shui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.1a
北新水令 Bei xin shui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.1b
北新水令 Bei xin shui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.2a
北新水令 Bei xin shui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.2b
北新水令 Bei xin shui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.3a
南步步嬌 Nan bu bu jiao曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.3a
南步步嬌 Nan bu bu jiao曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.3b
北折桂令 Bei zhe gui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.4a
北折桂令 Bei zhe gui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.4b
北折桂令 Bei zhe gui ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.5a
南江兒水 Nan jiang er shui曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.5a
南江兒水 Nan jiang er shui曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.5b
南江兒水 Nan jiang er shui曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.6a
北雁兒落帶得勝令 Bei yan er luo dai de sheng ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.6a
北雁兒落帶得勝令 Bei yan er luo dai de sheng ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.6b
北雁兒落帶得勝令 Bei yan er luo dai de sheng ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.7a
北雁兒落帶得勝令 Bei yan er luo dai de sheng ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.7b
北僥僥令 Bei yao yao ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.7b
北僥僥令 Bei yao yao ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.8a
北收江南 Bei shou jiang nan曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.8b
北收江南 Bei shou jiang nan曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.9a
南園林好 Nan yuan lin hao曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.9b
南園林好 Nan yuan lin hao曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.10a
北沽美酒帶太平令 Bei gu mei jiu dai tai ping ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.10b
北沽美酒帶太平令 Bei gu mei jiu dai tai ping ling曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.11a
清江引 Qiang jiang yin曲 qu 吳藻 Wu Zao喬影.11b
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 吳載功 Wu Zaigong跋.1a
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 吳載功 Wu Zaigong跋.1b
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 吳載功 Wu Zaigong跋.2a
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 吳載功 Wu Zaigong跋.2b
題辭 Ti ci 題辭.1a
(題辭) (Ti ci)詩 七言古詩 shi 七言古詩許乃穀 Xu Naigu題辭.1a
(題辭) (Ti ci)詩 七言古詩 shi 七言古詩許乃穀 Xu Naigu題辭.1b
(題辭) (Ti ci)詩 七言古詩 shi 七言古詩許乃穀 Xu Naigu題辭.2a
(題辭) (Ti ci)詩 七言古詩 shi 七言古詩許乃穀 Xu Naigu題辭.2b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 齊彥槐 Qi Yanhuai題辭.2b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 齊彥槐 Qi Yanhuai題辭.3a
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 齊彥槐 Qi Yanhuai題辭.3b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 陳文述 Chen Wenshu題辭.3b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 陳文述 Chen Wenshu題辭.4a
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 葛慶曾 Ge Qingzeng題辭.4a
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 葛慶曾 Ge Qingzeng題辭.4b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 葛慶曾 Ge Qingzeng題辭.5a
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 葛慶曾 Ge Qingzeng題辭.5b
(題辭) (Ti ci)文﹕題辭 Wen: Ti ci 葛慶曾 Ge Qingzeng題辭.6a
57 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search