Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

紅鶴山莊近體詩:二卷; 紅鶴山莊二集:一卷; 紅鶴詞:一卷(清胡慎容撰)。清嘉慶三年(1798)刻本
Hong he shan zhuang shi jin ti shi: 2 juan; Hong he shan zhuang er ji: 1 juan; Hong he ci: 1 juan (by Hu Shenrong, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
襯頁 Chen ye 襯頁
書名頁 Shu ming ye 書名頁
扉頁 Fei ye 扉頁
王金英序 Wang Jinying xu文﹕序 Wen: Xu 王金英 Wang Jinying王序.1a
跋 Ba文﹕跋 Wen: Ba 王槐植 Wang Huaizhi跋.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 蔣士銓 Jiang Shiquan蔣序.1a
五言律 Wu yan lü 1.1a
望廬山 Wang Lu shan詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.1a
題望江樓 Ti Wangjiang lou詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.1a
雲海 社題 Yun hai she ti詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.1b
鳥道 Niao dao詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.1b
簾月 Lian yue詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.2a
九日 Jiu ri詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.2a
暴雨 Bao yu詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.2a
雁 Yan詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.2b
秋夜 Qiu ye詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.2b
別景素四姊 Bie Jingsu si zi詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.3a
燕 Yan詩 五言絕句 shi 五言絕句胡慎容 Hu Shenrong1.3a
蘆岸 Lu an詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.3a
病中 Bing zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.3b
久雨 Jiu yu詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.3b
臘梅 La mei詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.4a
秋雨夜別 Qiu yu ye bie詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.4a
南粵早春 Nan Yue zao chun詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.4a
山行 Shan xing詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.4b
松 Song詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.4b
壽王太夫人(二首) Shou Wang tai fu ren (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.5a
同作(二首) Tong zuo (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎儀 Hu Shenyi1.5a
孤雁 Gu yan詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.5b
初春 Chu chun詩 五言律詩 shi 五言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.5b
七言律 Qi yan lü 1.6a
古廟 Gu miao詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.6a
瀑布 Pu bu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.6a
梅花 Mei hua詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.6b
荷珠 He zhu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.6b
題望江樓 Ti Wang jiang lou詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.7a
松滋惜別 Songzi xi bie詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.7a
客途新柳 Ke tu xin liu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.7a
和韻 He yun詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎儀 Hu Shenyi1.7b
月斜 Yue xie詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.7b
雁 Yan詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.8a
新秋寄景素四姊(二首) Xin qiu ji Jingsu si zi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.8a
春殘 Chun can詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.8b
言懷(三首) Yan huai (san shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.8b
蝶影 Die ying詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.9a
吳元戎墓 Wu Yuanrong mu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.9b
畫中雪景 Hua zhong xue jing詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.9b
擬裴航攜玉杵訪藍橋 Ni Pei Hang xie yu chu fang Lan qiao詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.9b
清溪夜泊有懷景素四姊 Qingxi ye bo you huai Jingsu si zi詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.10a
風箏 Feng zheng詩 七言律詩 shi 七言律詩胡慎容 Hu Shenrong1.10a
298 items (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search