Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

泰州仲氏閨秀集合刻﹕七種(清仲蓮慶等撰)。清嘉慶十二年(1807)刻本。
Taizhou Zhong shi gui xiu ji he ke: 7 zhong (by Zhong Lianqing, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

7 titles within this collection