Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

繪圖續再生緣: 十六卷十六回(清侯芝改訂)。上海錦章圖書局石印
Hui tu Xu Zai sheng yuan: 16 juan 16 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
繪圖續再生緣封面 Hui tu xu zai sheng yuan feng mian 封面
繪圖續再生緣內封 Hui tu xu zai sheng yuan nei feng 內封a
繪圖續再生緣內封 Hui tu xu zai sheng yuan nei feng 內封b
繪圖續再生緣序 Hui tu xu zai sheng yuan xu 文﹕序 Wen: Xu 宋淑吉 Song Shuji宋淑吉序1a
繪圖續再生緣序 Hui tu xu zai sheng yuan xu 文﹕序 Wen: Xu 宋淑吉 Song Shuji宋淑吉序1b
繪圖續再生緣題詞 Hui tu xu zai sheng yuan ti ci詩 七言古詩 shi 七言古詩侯芝 Hou Zhi題詞
繪圖續再生緣目錄 Hui tu xu zai sheng yuan mu lu 目錄
繪圖續再生緣插圖(太子英宗, 帝成元, 熊起鳳) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Tai zi Yingzong, Di Chengyuan, Xiong Qifeng)圖 tu 像1a
繪圖續再生緣插圖(熊浩, 梁振麟, 孟嘉林)  Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Xiong Hao, Liang Zhenlin, Meng Jialin)圖 tu 像1b
繪圖續再生緣插圖(劉左妃, 皇太后, 蘇右妃) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Liu zuo fei, Huang tai hou, Su you fei)圖 tu 像2a
繪圖續再生緣插圖(圖瞞興復, 阮沅宰相, 馬順太監) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Tu man xing fu, Ruan yuan zhai xiang, Ma shun tai jian)圖 tu 像2b
繪圖續再生緣插圖(加祥公主, 燕國夫人, 飛鸞道姑) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Jiaxiang gong zhu, Yanguo fu ren, Feiluan dao gu)圖 tu 像3a
繪圖續再生緣插圖(霞錦梁, 飛龍, 飛鳳) Hui tu xu zai sheng yuan (Xia Jinliang, Fei long, Fei feng)圖 tu 像3b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一1a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一1b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一2a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一2b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一3a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一3b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一4a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一4b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一5a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一5b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一6a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一6b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一7a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一7b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一8a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一8b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一9a
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一9b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二1a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二1b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二2a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二2b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二3a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二3b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二4a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二4b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二5a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二5b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二6a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二6b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二7a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二7b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二8a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二8b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二9a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二9b
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二10a
28 items (Page 1 of 1)New Search