Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

繪圖續再生緣: 十六卷十六回(清侯芝改訂)。上海錦章圖書局石印
Hui tu Xu Zai sheng yuan: 16 juan 16 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
繪圖續再生緣封面 Hui tu xu zai sheng yuan feng mian 封面
繪圖續再生緣內封 Hui tu xu zai sheng yuan nei feng 內封a
繪圖續再生緣序 Hui tu xu zai sheng yuan xu 文﹕序 Wen: Xu 宋淑吉 Song Shuji宋淑吉序1a
繪圖續再生緣題詞 Hui tu xu zai sheng yuan ti ci詩 七言古詩 shi 七言古詩侯芝 Hou Zhi題詞
繪圖續再生緣目錄 Hui tu xu zai sheng yuan mu lu 目錄
繪圖續再生緣插圖(太子英宗, 帝成元, 熊起鳳) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Tai zi Yingzong, Di Chengyuan, Xiong Qifeng)圖 tu 像1a
繪圖續再生緣插圖(熊浩, 梁振麟, 孟嘉林)  Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Xiong Hao, Liang Zhenlin, Meng Jialin)圖 tu 像1b
繪圖續再生緣插圖(劉左妃, 皇太后, 蘇右妃) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Liu zuo fei, Huang tai hou, Su you fei)圖 tu 像2a
繪圖續再生緣插圖(圖瞞興復, 阮沅宰相, 馬順太監) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Tu man xing fu, Ruan yuan zhai xiang, Ma shun tai jian)圖 tu 像2b
繪圖續再生緣插圖(加祥公主, 燕國夫人, 飛鸞道姑) Hui tu xu zai sheng yuan cha tu (Jiaxiang gong zhu, Yanguo fu ren, Feiluan dao gu)圖 tu 像3a
繪圖續再生緣插圖(霞錦梁, 飛龍, 飛鳳) Hui tu xu zai sheng yuan (Xia Jinliang, Fei long, Fei feng)圖 tu 像3b
第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉 Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一1a
第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽 Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷二1a
第三回 慟終天夫婦雙廬墓 憐苦節琴瑟兩參商 Di san hui Tong zhong tian fu fu shuang lu mu Lian gu jie qin se liang shen shang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷三1a
第四回 進讒語元老使遼東 設情圈國舅拘宮院 Di si hui Jin chan yu yuan lao shi liao dong She qing quan guo jiu ju gong yuan 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷四1a
第五回 臣孤寂上皇起世外 救忠良太后出南宮 Di wu hui Chen gu ji shang huang qi shi wai Jiu zhong liang tai hou chu nan gong 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷五1a
第六回 忠報國藥籠救主 義投監襁褓撫兒 Di liu hui Zhong bao guo yao long jiu zhu Yi tou jian qiang bao fu er 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷六1a
第七回 走天涯黃冠攜幼子 祭法場墨絰救忠臣 Di qi hui Zou tian ya huang guan xie you zi Ji fa chang mo die jiu zhong chen 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷七1a
第八回 絕天性南內禁親娘 愛風流東村留假女 Di ba hui Jue tian xing nan nei jin qin niang Ai feng liu dong cun liu jia nü文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷八1a
繪圖再造天第五冊封面 Hui tu xu zai zao tian di wu ce feng mian 第五冊封面
第九回 全節義簉室投河 貪財寶虔婆飼虎 Di jiu hui Quan jie yi zao shi tou he Tan cai bao qian po si hu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷九1a
第十回 離間計逆豎入圈套 反國政昆仲別青宮 Di shi hui Li jian ji ni shu ru quan tao Fan guo zheng kun zhong bie qing gong文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷十1a
第十一回 徹珠簾右后歸政 獻玉璽聖母臨朝 Di shi yi hui Che zhu lian you hou gui zheng Xian yu xi sheng mu lin chao 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷十一1a
第十二回 觀乾象漢趙起兵 奮思勇駙馬捉叛 Di shi er hui Guan qian xiang zhan zhao qi bing Fen si yong fu ma zhuo pan文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷十二1a
第十三回 擒叛逆南內小團圓 返正統金鑾人歡喜 Di shi san hui Qin pan ni nan nei xiao tuan yuan Fan zheng tong jin luan ren huan xi 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷十三1a
第十四回 戀君思白衣出品 釋宿怨黑夜昇天 Di shi si hui Lian jun si bai yi chu pin Shi su yuan hei ye sheng tian 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷十四1a
第十五回 持慧劍海外建奇功 用唇槍帳中斬叛逆 Di shi wu hui Chi hui jian hai wai jian qi gong Yong chun qiang zhang zhong zhan pan ni 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷十五1a
第十六回 斬情關一心清淨界 慶南宮重描百美圖 Di shi liu hui Zhan qing guan yi xin qing jing jie Qing nan gong chong miao bai mei tu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷十六1a
28 items (Page 1 of 1)New Search