Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

錦霞閣詩集:五卷,詞集:一卷(清包蘭瑛撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本
Jin xia ge shi ji:5 juan, Ci ji:yi juan (by Bao Lanying, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
內封 Nei feng 徐題內封a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 俞樾 Yu Yue俞序1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 傅崇黻 Fu Chongfu傅序1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 胡德彝 Hu Deyi胡序1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 朱兆蓉 Zhu Zhaorong朱序1a
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 包蘭瑛 Bao Lanying自序1a
奉題芙鏡仁兄公祖世大人淑配包者香夫人錦霞閣大集率成四律即希正和 Feng ti Fujing ren xiong gong zu shi da ren shu pei Bao Zhexiang fu ren Jin xia ge da ji shuai cheng si lü ji xi zheng he詩 七言律詩 shi 七言律詩徐琪 Xu Qi題辭1a
芙鏡仁兄大人出其德配包者香夫人錦霞閣大集見示謹奉題錄呈儷政 Fujing ren xiong da ren chu qi de pei Bao Zhexiang fu ren Jin xia ge da ji jian shi jin feng ti lu cheng li zheng詩 七言律詩 shi 七言律詩崔永安 Cui Yong'an題辭2a
奉題芙鏡公祖仁兄大人淑配者香夫人錦霞閣詩詞集即請儷政(三首) Fen gti Fujing gong zu ren xiong da ren shu pei Zhexiang fu ren Jin xia ge shi ci ji ji qing li zheng (san shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 陸元鼎 Lu Yuanding題辭2b
奉題者香世嫂詩詞稿即正 Feng ti Zhexiang shi sao shi ci gao ji zheng文﹕題辭 Wen: Ti ci 楊葆光 Yang Baoguang題辭3a
杭郡舟中奉題錦霞閣吟稿即請芙鏡仁兄公祖世大人者香世嫂夫人雙正(二首) Hang jun zhou zhong feng qi Jin xia ge yin gao ji qing Fujing ren xiong gong zu shi da ren Zhexiang fu ren shuang zheng (er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 俞陛雲 Yu Biyun題辭3b
芙鏡公祖世台大人以德配吟集見眎勉成四章奉雙政 Fujing gong zu shi tai da ren yi de pei yin ji jian shi mian cheng si zhang feng shuang zheng文﹕題辭 Wen: Ti ci 陳豪 Chen Hao題辭4b
奉題芙鏡仁世兄淑配者香夫人錦霞閣吟稿即祈儷政(二首) Feng ti Fujing ren shi xiong shu pei Zhexiang fu ren Jing xia ge yin gao ji qi li zheng (er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 時慶萊 Shi Qinglai題辭5a
芙鏡仁兄世大人以其淑配包夫人錦霞閣大集屬題時值炎暑揮汗率成錄呈大吟壇郢政藉博夫人一粲(二首) Fujing ren xiong shi da ren yi qi shu pei Bao fu ren Jin xia ge da ji shu ti shi zhi yan xia hui han shuai cheng lu cheng da yin tan ying zheng jie bo fu ren yi can (er shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 徐士霖 Xu Shilin題辭5b
芙鏡姻兄淑配包者香夫人迺星南姨姪倩之女公子也著有錦霞閣詩詞集出以徵題率賦此篇應之 Fu jing yin xiong shu pei Bao Zhexiang fu ren nai Xingnan yi zhi Qian zhi nü gong zi ye zhu you Jin xia ge shi ci ji chu yi zheng ti shuai fu ci pian yin gzhi文﹕題辭 Wen: Ti ci 戴啟文 Dai Qiwen題辭6a
芙鏡司馬為同年包星南先生佳壻不相見者累年己酉之秋于役道桐懽然話舊袖中出示者香夫人大集快讀終編率題四絕寄呈雙政 Fujing si ma wei tong nian Bao Xing nan xian sheng jia xu bu xiang jian zhe lei nian yi you zhi qiu yu yi dao tong huan ran hua jiu xiu zhong chu shi Zhexiang fu ren di ji kuai du zhong pian shuai ti si jue ji cheng shuang zheng文﹕題辭 Wen: Ti ci 何士循 He Shixun題辭7a
芙鏡司馬大人出示德配者香夫人錦霞集漫成五言一章錄塵賢伉儷郢正 Fujing si ma da ren chu shi de pei Zhexiang fu ren Jin xia ge ji man cheng wu yan yi zhang lu chen xian kang li ying zheng文﹕題辭 Wen: Ti ci 秦敏樹 Qin Minshu題辭7b
奉題錦霞閣詩詞集調寄邁陂塘 Feng ti Jin xia ge shi ci ji diao ji mai po tang文﹕題辭 其他 Wen: Ti ci 其他陳栩 Chen Xu題辭8a
奉題芙鏡公祖大人德配者香夫人錦霞閣大集即請斧政(四首) Feng ti Fujing gong zu da ren dep ei Zhexiang fu ren Jin xia ge da ji ji qing fu zheng (si shou)文﹕題辭 Wen: Ti ci 傅崇黻 Fu Chongfu題辭8b
敬題芙鏡司馬仁兄大人德配包夫人錦霞閣大集七律一章即乞吟政 Jing ti Fujing si ma ren xiong da ren de pei Bao fu ren Jin xia ge da ji qi lÜ yi zhang ji qi yin zheng 文﹕題辭 Wen: Ti ci 李孝先 Li Xiaoxian題辭9b
集五言絕句八首奉題錦霞閣大集即請芙鏡姻叔大人郢政 Ji wu yan jue ju ba shou feng ti Jin xia ge da ji詩 五言絕句 shi 五言絕句鄒寶僡 Zou Baohui題辭10a
次集中見賜韻奉題芙鏡仁兄姻大人淑配者香夫人詩詞集請正 Ci ji zhong jian ci feng ti Fujing ren xiong yin da ren shu pei Zhexiang fu ren shi ci ji qing zheng詩 五言律詩 shi 五言律詩顧曾沐 Gu Zengmu題辭11a
芙鏡公祖大人見眎德配包夫人錦霞閣大集敬題金鏤曲一闋以誌傾倒錄塵正拍 : 金鏤曲 Fujing gong zu da ren ji shi de pei Bao fu ren Jin xia ge da ji jing ti jing lou qu yi que yi zhi qing dao lu chen zheng pai : jing lou qu詞 ci 陸世咸 Lu Shixian題辭11a
芙鏡公祖大人以德配包者香夫人錦霞閣詩詞集見示奇搆傑作目不暇給勉題四章弄斧班門知不免貽譏大雅耳錄呈郢政 Fujing gong zu da ren yi de pei Bao Zhexiang furen Jin xia ge shi ci jian shi qi gou jie zuo mu bu xia ji mian ti si zhang nong fu ban men zhi bu mian yi ji da ya er lu cheng ying zheng詩 七言絕句 shi 七言絕句屠惟鈺 Tu Weiyu題辭11b
調寄百字令題包者香夫人錦霞閣大集即請拍正 : 百字令 Diao ji bai zi ling Bao Zhexiang fu ren Jin xia ge da ji ji qing pai zheng : bai zi ling詞 ci 左綴芬 Zou Zhuifen閨秀題辭1a
者香仁姊夫人出示大稿率題請正(五首) Zhexiang ren jie fu ren chu shi da gao shuai ti qing zheng (wu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句胡德彝 Hu Deyi閨秀題辭1b
奉題者香姻嫂夫人錦霞閣詩詞集(三首) Feng ti Zhexiang sao fu ren Jin xia ge shi ci ji (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句龔瑞英 Gong Ruiying閨秀題辭2a
奉題芙鏡二弟德配者香賢妹錦霞閣詩詞集寄呈雙正(四首) Feng ti Fujing er di de pei Zhexiang xian mei Jin xia ge shi ci ji ji cheng shuang zheng (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩朱佩 Zhu Pei閨秀題辭2b
者香大姊大人著錦霞閣詩詞集剞劂將蕆勉成七截五章即祈吟定 Zhexiang da jie da ren zhu Jin xia ge shi ci ji ji jue xiang chan mian cheng qi jie wu zhang ji qi yin ding詩 七言絕句 shi 七言絕句包舜英 Bao Shunying閨秀題辭3a
奉題錦霞閣詩詞集(四首) Feng ti Jin xia ge shi ci ji(si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪聯璋 Wang Lianzhang閨秀題辭4a
者香仁姊大人寄示錦霞閣大集勉題四截句即希吟定 Zhexiang ren jie da ren ji shi Jin xia ge da ji mian ti si jie jue ji xi yin ding詩 七言絕句 shi 七言絕句金掌珠 Jin Zhangzhu閨秀題辭4b
園中閒步 Yuan zhong xian bu詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一1a
曝書 Pu shu詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一1a
讀放翁集 Du Fangweng ji詩 五言古詩 shi 五言古詩包蘭瑛 Bao Lanying卷一1a
納涼 Na liang詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一1b
登狼山支雲塔 Deng Liang Shan Zhi yun ta詩 七言律詩 shi 七言律詩包蘭瑛 Bao Lanying卷一2a
夏日即事 Xia ri ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一2a
憶親 Yi qin詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一2b
元旦試筆 Yuan dan shi bi詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一2b
水繪園詠牡丹 Shui hui yuan yong fu dan詩 七言律詩 shi 七言律詩包蘭瑛 Bao Lanying卷一3a
近來 Jin lai 詩 五言律詩 shi 五言律詩包蘭瑛 Bao Lanying卷一3a
詠史(八首) Yong shi(ba shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一3a
六十花並序 Liu shi hua (bing xu)詩 五言聯句 shi 五言聯句包蘭瑛 Bao Lanying卷一4a
江行口占 Jiang xing kou zhan詩 五言絕句 shi 五言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一6b
甲午送外子赴省試 Jia wu song wai zi fu shen shi詩 七言律詩 shi 七言律詩包蘭瑛 Bao Lanying卷一6b
秋月 Qiu Yue詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一7a
夕照 Xi zhao詩 七言絕句 shi 七言絕句包蘭瑛 Bao Lanying卷一7a
送詠春弟賡僖之皖江 Song Yongchun di Gengxi zhi Wan Jiang詩 五言律詩 shi 五言律詩包蘭瑛 Bao Lanying卷一7a
寄懷京都吳佑之舅氏時掌湖廣道監察御史 Ji huai jing du wu you zhi jiu shi shi zhang Hu Guang dao jian cha yu shi詩 七言律詩 shi 七言律詩包蘭瑛 Bao Lanying卷一7b
273 items (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search