Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

職思齋學文稿﹕一卷(清徐葉昭撰)。清乾隆甲寅年(1794)年刻本
Zhi si zhai xue wen gao: 1 juan (by Xu Yezhao, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
職思齋學文稿序 Zhi si zhai xue wen gao xu文﹕自序 Wen: Zi xu 徐葉昭 Xu Yezhao序.1b
目錄 Mu lu 目錄.2b
女道 Nü dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.3b
婦道 Fu dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.4b
妻道 Qi dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.5b
母道 Mu dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.6b
姑道 Gu dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.7b
繼母之道 Ji mu zhi dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.8b
正室之道 Zheng shi zhi dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.10b
主母之道 Zhu mu zhi dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.12b
妾道 Qie dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.13b
婢道 Bi dao文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.14b
先考事畧 Xian kao shi lüe文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 徐葉昭 Xu Yezhao1.18a
先母事畧 Xian mu shi lüe文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 徐葉昭 Xu Yezhao1.19a
烈女五姑母傳 Lie nü wu gu mu zhuan文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 徐葉昭 Xu Yezhao1.23a
大嫂沈貞女事序 Da sao Shen zhen nü shi xu文﹕序 Wen: Xu 徐葉昭 Xu Yezhao1.25a
夫子鶴汀先生述 Fu zi Heting xian sheng shu文﹕傳 Wen: Zhuan 徐葉昭 Xu Yezhao1.27a
節孝黃孺人述 Jie xiao Huang ru ren shu文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.30a
書烈婦雪姑事 Shu lie fu Xuegu shi文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.32a
蘭香事記 Lanxiang shi ji文﹕記 Wen: Ji 徐葉昭 Xu Yezhao1.34a
婢女王靜香小傳 Bi nü Wang Jingxiang xiao zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 徐葉昭 Xu Yezhao1.36a
母在稱哀辯 Mu zai cheng ai bian 文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.38a
婦德論 Fu de lun文﹕論 Wen: Lun 徐葉昭 Xu Yezhao1.40a
好鬼戒 Hao gui jie文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.42a
瑤仙閒話記 Yaoxian xian hua ji文﹕記 Wen: Ji 徐葉昭 Xu Yezhao1.44a
陳宜人壽序 Chen yi ren shou xu文﹕序 Wen: Xu 徐葉昭 Xu Yezhao1.46a
贈夫子許君序 Zeng fu zi Xu jun xu文﹕序 Wen: Xu 徐葉昭 Xu Yezhao1.47a
松靄吟稿序 Song ai yin gao xu文﹕序 Wen: Xu 徐葉昭 Xu Yezhao1.49a
吟香閣詩序 Yin xiang ge shi xu文﹕序 Wen: Xu 徐葉昭 Xu Yezhao1.50a
與大妹書 Yu da mei shu文﹕書信 Wen: Shu xin 徐葉昭 Xu Yezhao1.52a
寄兄敬齋書 Ji xiong Jingzhai shu文﹕書信 Wen: Shu xin 徐葉昭 Xu Yezhao1.59a
再與兄敬齋書 Zai yu xiong Jingzhai shu文﹕書信 Wen: Shu xin 徐葉昭 Xu Yezhao1.60a
與三姑娘書 Yu san gu niang shu文﹕書信 Wen: Shu xin 徐葉昭 Xu Yezhao1.61a
敬書唐宋文醇後 Jing shu Tang Song wen cun hou文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.63a
書老泉辨奸論後 Shu Laoquan Bian jian lun hou文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.64a
書清谷先生亡妻珠邨族姊行述後 Shu Qinggu xian sheng wang qi Zhuncun zu zi xing shu hou文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.67a
書詩文存稿後 Shu shi wen cun gao hou文﹕文 Wen: Wen 徐葉昭 Xu Yezhao1.69a
清渠遺稿序 Qingqu yi gao xu文﹕序 Wen: Xu 徐葉昭 Xu Yezhao附.1a
君子喻於 Jun zi yu yu 文﹕文 Wen: Wen 附.2a
父母之年 Fu mu zhi nian文﹕文 Wen: Wen 附.4a
以約失之者鮮矣 Yi yue shi zhi zhe xian yi文﹕文 Wen: Wen 附.6a
知者樂仁者壽 Zhi zhe le ren zhe shou文﹕文 Wen: Wen 附.8a
惠則足以使人 Hui ze zu yi shi ren文﹕文 Wen: Wen 附.10a
未有仁而 Wei you ren er文﹕文 Wen: Wen 附.12a
有求全之毀 You qiu quan zhi hui文﹕文 Wen: Wen 附.14a
君子矜而 Jun zi jin er文﹕文 Wen: Wen 附.16a
君子易事 Jun zi yi shi文﹕文 Wen: Wen 附.18a
希之遺文序 Xizhi yi wen xu文﹕序 Wen: Xu 徐葉昭 Xu Yezhao附2.1a
希之遺文目錄 xi zhi yi wen mu lu 附2.1b
臣事君以忠 Chen shi jun yi zhong文﹕文 Wen: Wen 附2.2a
57 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search