明淸婦女著作
明淸婦女著作

夢影樓詞﹕一卷 (小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。)
Meng ying lou ci: 1 juan (Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty))

閱讀原著

編目提要

102 卷名
目錄 (38 項記錄)文體詩體作者頁碼
關鍈自序 Guan Ying zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 關鍈 Guan Ying序.1a
菩薩蠻 Pu sa man詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.1a
洞僊歌 : 寄懷藹卿越中 Dong xian ge : Ji huai Aiqing Yue zhong詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.1a
惜餘春慢 : 餞春同魏滋伯謙升丈作 Xi yu chun man : Jian chun tong Wei Zibo Qiansheng zhang zuo詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.1b
金縷曲 : 和沈湘濤 Jin lü qu : He Shen Xiangtao詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.1b
邁陂塘 : 再和湘濤 Mai bei tang : Zai he Xiangtao詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.2a
梅子黃時雨 : 雨夜聯句 Mei zi huang shi yu : Yu ye lian ju詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.2b
邁陂塘 : 西谿看蘆同藹卿 Mai bei tang : Xi xi kan lu tong Aiqing詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.2b
念奴嬌 : 雪後招同沈湘佩善寶鮑玉士靚周暖妹來音李佩秋湘紉陳湘英雲僊集巢園妙吉祥室 Nian nu jiao : Xue hou zhao tong Shen Xiangpei Shanbao Bao Yushi Jing Zhou Nuanmei Laiyin Li Peiqiu Xiangren Chen Xiangying Yunxian ji Chao yuan Miao ji xiang shi詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.3a
高陽臺 : 送沈湘佩入都 Gao yang tai : Song Shen Xiangpei ru du詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.3b
洞僊歌 : 題橫山草堂圖 Dong xian ge : Ti Heng shan cao tang tu詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.4a
臺城路 : 題藕花香里填詞圖 Tai cheng lu : Ti Ou hua xiang li tian ci tu詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.4a
水龍吟 : 落葉 Shui long yin : Luo ye詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.4b
菩薩蠻 : 嚴問樵保庸索題姬人背髻小影 Pu sa man : Yan Wenqiao Baoyong suo ti ji ren bei ji xiao ying詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.4b
百字令 : 題湘濤冷月軒詩卷 Bai zi ling : Ti Xiangtao Leng yue xuan shi juan詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.5a
蜨戀花 Die lian hua詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.5a
謁金門 Ye jin men詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.5b
柳梢青 : 題畫 Liu shao qing : Ti hua詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.5b
百字令 : 晚秋湖上 Bai zi ling : Wan qiu hu shang詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.6a
高陽臺 : 夕陽 Gao yang tai : Xi yang詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.6a
蜨戀花 : 題無人庭院圖 Die lian hua : Ti Wu ren ting yuan tu詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.6b
卜算子 : 秋海棠 Bu suan zi : Qiu hai tang詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.6b
南廔令 : 題張詩舲祥河詞集 Nan lou ling : Ti Zhang Shiling Xianghe ci ji詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.7a
減蘭 : 題扶病刺花圖為黃古漁玉琨悼亡作 Jian lan : Ti Fu bing ci hua tu wei Huang Guyu Yukun dao wang zuo詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.7a
金縷曲 : 題汪玉卿叔娟曇花詞後 Jin lü qu : Ti Wang Yuqing Shujuan Tan hua ci hou詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.7b
百字令 : 送藹卿之毘陵 Bai zi ling : Song Aiqing zhi Piling詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.7b
祝英臺近 Zhu ying tai jin詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.8a
生查子 Sheng zha zi詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.8b
清平樂 Qing ping le詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.8b
河傳 : 七夕有懷藹卿客中 He chuan : Qi xi you huai Aiqing ke zhong詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.8b
南柯子 Nan ke zi詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.9a
長相思 : 仿獨木橋體 Chang xiang si : Fang du mu qiao ti詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.9a
憶江南 Yi jiang nan詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.9a
長亭怨慢 Chang ting yuan man詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.10a
清平樂 Qing ping le詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.10a
菩薩蠻 : 喜藹卿自毘陵歸 Pu sa man : Xi Aiqing zi Piling gui詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.10a
祝英臺近 : 題天寒修竹圖 Zhu ying tai jin : Ti Tian han xiu zhu tu詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.10b
卜算子 : 示藹卿 Bu suan zi : Shi Aiqing詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.10b
滿庭芳 : 餞春 Man ting fang : Jian chun詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.11a
買陂塘 : 同藹卿校程去瑕廣文瑜小紅廔詞即題後 Mai bei tang : Tong Aiqing jiao Cheng Quxia guang wen Yu Xiao hong lou ci ji ti hou詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.11b
高陽臺 : 題雙溪舴艋載愁圖 Gao yang tai : Ti Shuang xi zha meng zai chou tu詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.11b
徵招 : 湖上感秋有懷湘佩湘濤 Zheng zhao : Hu shang gan qiu you huai Xiangpei Xiangtao詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.12a
菩薩蠻 Pu sa man詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.12b
南廔令 Nan lou ling詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.12b
臺城路 : 花塢紀游同藹卿賦 Tai cheng lu : Huawu ji you tong Aiqing fu詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.13a
賣花聲 : 永興寺老楳一枝為前明馮祭酒手植花時香雪濛濛如縞衣僊人翩然塵世吟詠其下不知明月鹵斜矣 Mai hua sheng : Yong xing si lao mei yi zhi wei qian Ming Feng ji jiu shou zhi hua shi xiang xue meng meng ru gao yi xian ren pian ran chen shi yin yong qi xia bu zhi ming yue lu xie yi詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.13a
望湘人 : 簾影 Wang xiang ren : Lian ying詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.13b
一萼紅 : 鐙影 Yi e hong : Deng ying詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.14a
臺城路 : 弢光庵圖 Tai cheng lu : Tao guang an tu詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.14a
綠意 : 沈朗亭丈兆霖屬題亡室郭慧人夫人畫蜨遺幅時落花枉櫩韶華水逝披圖棖觸不勝身世之感也藹卿賦紅情余拈此調譜之 Lü yi : Shen Langting zhang Zhaolin zhu ti wang shi Guo Huiren fu ren hua die yi fu shi luo hua wang yan shao hua shui shi pi tu cheng chu bu sheng shen shi zhi gan ye Aiqing fu Hong qing yu nian ci diao pu zhi詞 ci 關鍈 Guan Ying夢影樓詞.14b
58 詩詞/文/圖 (第 1 / 2)<< | < | > | >> 新搜尋