Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

讀史管見﹕三卷(清李晚芳撰)。日本安政三年(1856)浪華書林群玉堂翻刻本
Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (276 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
自序 zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 李晚芳 Li Wanfang自序.9a
讀史摘微 du shi zhai wei文﹕文 Wen: Wen 李晚芳 Li Wanfang自述.11a
五帝本紀贊 wu di ben ji zan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.1a
項羽本紀 xiang yu ben ji文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.3a
高祖本紀節錄 gao zu ben ji jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.26a
三代世表序 san dai shi biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.37b
六國表序 liu guo biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.39b
秦楚之際月表序 qin chu zhi ji yue biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.41b
高祖功臣年表序 gao zu gong chen nian biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.42a
封禪書 feng shan shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang1.46b
平準書 ping zhun shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.1a
曹相國世家節錄 cao xiang guo shi ji jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.19b
伯夷列傳 bo yi lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.23b
管晏列傳 guan yan lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.27b
蘇秦列傳 su qin lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.28a
白起王翦列傳節錄 bai qi wang jian lie zhuan jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.39a
信陵君列傳 xin ling jun lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.42a
范雎蔡澤列傳 fan ju cai ze lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.50a
廉藺列傳 lian lin lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.69a
魯仲連列傳 lu zhong lian lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.75a
屈原列傳 qu yuan lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang2.80a
李斯列傳 li si lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.1a
淮陰侯列傳 huai yin hou lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.14a
酈生陸賈列傳 li sheng lu jia lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.30a
魏其武安侯列傳 wei qi wu an hou lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.39a
汲鄭列傳 ji zheng lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.50a
酷吏列傳 ku li lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.58a
貨殖列傳 huo zhi lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.74a
報任少卿書 bao ren shao qing shu 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang3.88a
29 items (Page 1 of 1)New Search