Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Qing yu ge shi chao]

清娛閣詩鈔, in 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)

View digitized version

清娛閣詩鈔    
Title清娛閣詩鈔, in 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)
Title (Pinyin):Qing yu ge shi chao, in Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)
Author:鮑之蕙 Bao Zhihui
Contributors:吳錫麒 Wu Xiqi (序作者)
法式善 Fa Shishan (序作者)
吳烜 Wu Xuan (序作者)
李錫恭 Li Xigong (序作者)
鮑之鍾 Bao Zhizhong (序作者)
鮑桂星 Bao Guixing (序作者)
袁枚 Yuan Mei (跋作者)
王文治 Wang Wenzhi (跋作者)
王嵩高 Wang Songgao (跋作者)
洪亮吉 Hong Liangji (跋作者)
法式善 Fa Shishan (跋作者)
王芑孫 Wang Qisun (跋作者)
陳超曾 Chen Chaozeng (跋作者)
胡翔雲 Hu Xiangyun (跋作者)
陸繼輅 Lu Jilu (跋作者)
顧鶴慶 Gu Heqing (跋作者)
郭琦 Guo Qi (跋作者)
茅桂芬 Mao Guifen (跋作者)
鮑之鍾 Bao Zhizhong (跋作者)
鮑之蘭 Bao Zhilan (跋作者)
鮑之芬 Bao Zhifen (跋作者)
鮑文逵 Bao Wenkui (跋作者)
張若筠 Zhang Ruoyun (跋作者)
趙懷玉 Zhao Huaiyu (題辭)
劉嗣綰 Liu Siwan (題辭)
陳燮 Chen Xie (題辭)
趙擢彤 Zhao Zhuotong (題辭)
李珍 Li Zhen (題辭)
錢之鼎 Qian Zhiding (題辭)
顧鶴慶 Gu Heqing (題辭)
郭琦 Guo Qi (題辭)
Publication Statement:清光緖八年(1882) 刻本。 
Publisher:丹徒戴氏
Publisher (Pinyin):Dantu Dai shi
Place of Publication:丹徒
Place of Publication (Pinyin):Dantu
Date:1882
Chinese Date:Dynasty: 清
Reign Period: 光緖八年
Cycle: 壬午
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 8 nian
Cycle: Renwu
New Search

( Back )