Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Xiu yu xiao cao: 1 juan]

繡餘小草﹕一卷, in 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)

View digitized version

繡餘小草﹕一卷    
Title繡餘小草﹕一卷, in 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)
Title (Pinyin):Xiu yu xiao cao: 1 juan, in Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
Author:歸懋儀 Gui Maoyi
Contributors:
Publication Statement:清道光二十四年(1844)刻本。 
Publisher:
Publisher (Pinyin):
Place of Publication:
Place of Publication (Pinyin):
Date:1844
Chinese Date:Dynasty: 清
Reign Period: 道光二十四年
Cycle: 甲辰
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Daoguang 24 nian
Cycle: Jiachen
New Search

( Back )