Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Qi yun ge shi chao]

起雲閣詩鈔, in 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)

View digitized version

起雲閣詩鈔    
Title起雲閣詩鈔, in 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)
Title (Pinyin):Qi yun ge shi chao, in Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty)
Author:鮑之蘭 Bao Zhilan
Contributors:鮑之鍾 Bao Zhizhong (序作者)
鮑文逵 Bao Wenkui (序作者)
戴燮元 Dai Xieyuan (跋作者)
Publication Statement:清光緖八年(1882) 刻本。 
Publisher:丹徒戴氏
Publisher (Pinyin):Dantu Dai shi
Place of Publication:丹徒
Place of Publication (Pinyin):Dantu
Date:1882
Chinese Date:Dynasty: 清
Reign Period: 光緖八年
Cycle: 壬午
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 8 nian
Cycle: Renwu
New Search

( Back )