Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Jingui]

金匱 (Jingui) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇無錫 (Jiangsu Wuxi) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (36)
安詩 (An Shi) 字博齋 (Bozhai) 號仲依 (Zhongyi) 其他字 、號芝慶 (Zhiqing)
鄧恩錫 (Deng Enxi) 字晉占 (Jinzhan) 號夢史 (Mengshi)
鄧濂 (Deng Lian) 字似周 (Sizhou) 號石瞿 (Shiqu) 其他字 、號顨盦 (Xun'an)
秦緗業 (Qin Xiangye) 字澹如 (Danru)
孫爾准 (Sun Erzhun) 字平叔 (Pingshu) 號戒庵 (Jie'an) 其他字 、號萊甫 (Laifu)
王蘊章 (Wang Yunzhang) 字蒓農 (Chunnong) 號西神 (Xishen)
楊芳燦 (Yang Fangcan) 字才叔 (Caishu) 號蓉裳 (Rongchang) 其他字 、號香叔 (Xiangshu)
楊夔生 (Yang Kuisheng) 字伯夔 (Bokui) 號畹香 (Wanxiang)
章鈞 (Zhang Jun)
章鑄 (Zhang Zhu)
鄒弢 (Zou Tao) 字翰飛 (Hanfei) 號瀟湘館侍者 (Xiaoxiangguanshizhe)
安璿珠 (An Xuanzhu)
鄧瑜 (Deng Yu) 字慧玨 (Huijue) 號蕉窗主人 (Jiaochuangzhuren)
杜若 (Du Ruo) 字耀眉 (Yaomei) 號默溪 (Moxi)
堵霞 (Du Xia) 字綺齋 (Qizhai) 號蓉湖女士 (Ronghunüshi) 其他字 、號巖如 (Yanru)
顧慈 (Gu Ci) 字昭德 (Zhaode)
顧端 (Gu Duan) 字昭華 (Zhaohua)
顧含英 (Gu Hanying) 字點梅 (Dianmei)
顧蘊 (Gu Yun) 字昭輝
侯慶霞 (Hou Qingxia)
華慧空 (Hua Huikong) 字貞素 (Zhensu)
華文若 (Hua Wenruo) 字春洲 (Chunzhou)
馬鏡荷 (Ma Jinghe) 字香田 (Xiangtian)
浦安 (Pu An) 字靜來 (Jinglai)
秦楨 (Qin Zhen) 字鈺仙 (Yuxian)
王氏(顧龍光妻) (Wang shi (Gu Longguang qi))
吳如玉 (Wu Ruyu) 字溫卿 (Wenqing)
嚴氏(侯伊兼妻) (Yan shi (Hou Yijian qi))
楊琬 (Yang Wan) 字佩貞 (Peizhen)
楊芸 (Yang Yun) 字蕊淵 (Ruiyuan)
楊蘊輝 (Yang Yunhui) 字靜貞 (Jingzhen)
余碧 (Yu Bi)
俞杏貞 (Yu Xingzhen)
章婉儀 (Zhang Wanyi) 字耐卿 (Naiqing)
鄒佩蘭 (Zou Peilan) 字浣香 (Huanxiang)
鄒若瑗 (Zou Ruoyuan)

poets from this region from all time periods: (119)

( Back )