Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Shanhua]

善化 (Shanhua) in 湖南(清) (Hunan). Contemporary Name : 湖南長沙 (Hunan Changsha) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (16)
poets from this region from all time periods: (37)
曹典初 (Cao Dianchu) 字俶甫 (Shufu)
龔鎮湘 (Gong Zhenxiang) 字子修 (Zixiu)
勞崇光 (Lao Chongguang) 字辛階 (Xinjie)
李世申 (Li Shishen) 字佑臣 (Youchen)
劉權之 (Liu Quanzhi) 字德輿 (Deyu)
湯蠖 (Tang Huo) 字叔尺 (Shuchi)
湯蟠 (Tang Pan) 字仲潛 (Zhongqian)
湯彝 (Tang Yi) 字幼尊 (Youzun)
唐仲冕 (Tang Zhongmian) 字六枳 (Liuzhi)
楊逢辰 (Yang Fengchen) 字紹陸 (Shaolu)
楊書霖 (Yang Shulin) 字商農 (Shangnong)
曾紀石 (Zeng Jishi) 字若虛 (Ruoxu)
張百熙 (Zhang Baixi) 字冶秋 (Yeqiu)
周鳴鑾 (Zhou Mingluan) 字介夫 (Jiefu)
周壽昌 (Zhou Shouchang) 字應甫 (Yingfu)
丁玉蟾 (Ding Yuchan) 字夢仙 (Mengxian)
何慧生 (He Huisheng) 字蓮因 (Lianyin)
胡錦 (Hu Jin) 字芳卿 (Fangqing)
李湘鸞 (Li Xiangluan)
劉惠叔 (Liu Huishu)
劉鑑 (Liu Jian) 字惠叔 (Huishu)
劉氏(和鼎妻) (Liu shi (He Ding qi))
羅金淑 (Luo Jinshu) 字麗生 (Lisheng)
羅淑芳 (Luo Shufang) 字佩蘭 (Peilan)
毛國姬 (Mao Guoji) 字夢瑤 (Mengyao)
歐秀松 (Ou Xiusong) 字雅川 (Yachuan)
錢衡舲 (Qian Hengling)
唐慧儀 (Tang Huiyi) 字婉珠 (Wanzhu)
汪氏 (Wang shi)
王素音 (Wang Suyin)
吳家楣 (Wu Jiamei) 字蓮齋 (Lianzhai)
許月芝 (Xu Yuezhi) 字玉清 (Yuqing)
楊書蕙 (Yang Shuhui) 字紉仙 (Renxian)
楊書蘭 (Yang Shulan) 字畹香 (Wanxiang)
趙淮妾 (Zhao Huai qie)
周傳鏡 (Zhou Chuanjing) 字蓉裳 (Rongchang)
周襲芬 (Zhou Xifen)

( Back )