Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Houguan]

侯官 (Houguan) in 福建(清) (Fujian). Contemporary Name : 福建閩侯 (Fujian Minhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (67)
陳鏘 (Chen Qiang)
陳壽彭 (Chen Shoupeng) 字逸儒 (Yiru) 其他字 、號繹如, 逸如 (Yiru, Yiru)
陳衍 (Chen Yan) 字叔伊 (Shuyi) 號石遺老人 (Shiyilaoren)
陳瑩 (Chen Ying)
丁芸 (Ding Yun) 字耕鄰 (Genglin)
高向瀛 (Gao Xiangying) 字穎生 (Yingsheng) 號鬱離 (Yuli)
龔易圖 (Gong Yitu) 字藹仁 (Airen) 號含晶 (Hanjing) 其他字 、號烏石山房主人 (Niaoshishanfangzhuren)
郭柏蔭 (Guo Boyin) 字彌廣 (Miguang) 號遠堂 (Yuantang)
郭曾炘 (Guo Zengxin) 字春榆 (Chunyu) 號匏庵 (Paoan) 其他字 、號郭曾矩﹐遯叟﹐福廬山人 (Guo Zengju, Dunsou, Fulushanren)
何振岱 (He Zhendai) 字心與 (Xinyu) 號梅生 (Meisheng) 其他字 、號覺廬、悅明,梅叟 (Juelu,Yueming,Meisou)
黃惠 (Huang Hui) 字心庵 (Xin'an)
李家瑞 (Li Jiarui) 字香苹 (Xiangping)
李景驤 (Li Jingxiang)
林黻楨 (Lin Fuzhen) 字肖蜦 (Xiaolun)
林喬蔭 (Lin Qiaoyin) 字樾亭 (Yueting) 號瓶城居士 (Pingchengjushi)
林師尚 (Lin Shishang)
林壽圖 (Lin Shoutu) 字恭三 (Gongsan) 號黃鵠山人 (Huang hu shan ren) 其他字 、號穎叔 (Yinshu)
林孝穎 (Lin Xiaoying) 字可珊 (Keshan) 號拾穗 (Shisui) 其他字 、號可山 (Keshan)
林欣榮 (Lin Xinrong) 字向其 (Xiangqi)
林則徐 (Lin Zexu) 字元撫 (Yuanfu) 號少穆 (Shaomu) 其他字 、號石麟 (Shilin)
劉家謀 (Liu Jiamou) 字芑川 (Qichuan) 其他字 、號仲為 (Zhongwei)
劉崧英 (Liu Songying) 字少文 (Shaowen) 號墨泉 (Moquan) 其他字 、號筱雲 (Xiaoyun)
宋謙 (Song Qian) 字己舟 (Jizhou)
吳曾祺 (Wu Zengqi) 字翼亭 (Yiting) 號漪香老人 (Yixiang lao ren)
薛裕昆 (Xue Yukun)
嚴復 (Yan Fu) 字又陵 (Youling) 其他字 、號幾道 (Jidao)
楊和鳴 (Yang Heming) 字笙友 (Shengyou)
張元奇 (Zhang Yuanqi) 字珍午 (Zhenwu) 其他字 、號君常 (Junchang)
鄭淑璋 (Zheng Shuzhang)
周誠孚 (Zhou Chengfu)
陳葒 (Chen Hong)
陳若蘇 (Chen Ruosu)
陳芸 (Chen Yun) 字芸仙 (Yunxian) 號淑宜 (Shuyi)
陳玉瑛 (Chen Yuying) 字蘭居 (Lanju) 號左芬侍史 (Zuofenshishi)
甘和 (Gan He) 字瑤田 (Yaotian) 其他字 、號瑤軒 (Yaoxuan)
高素芳 (Gao Sufang) 字雲馨 (Yunxin)
龔韻珊 (Gong Yunshan) 字瑤因 (Yaoyin) 號玉冊老人 (Yucelaoren )
洪龍徵 (Hong Longzheng) 字蘭士 (Lanshi) 號秋崖 (Qiuya)
金氏(李柱官妻) (Jin shi (Li Zhuguan qi)) 其他字 、號月雅 (Yueya)
李蕊馨 (Li Ruixin) 字綠卿 (Lüqing)
廖淑籌 (Liao Shuchou) 字壽竹 (Shouzhu)
林芳蕤 (Lin Fangrui)
林蕙圃 (Lin Huipu) 字蕙蘭 (Huilan)
林普晴 (Lin Puqing) 字敬紉 (Jingren)
林淑卿 (Lin Shuqing)
林瑱 (Lin Zhen) 字自芳 (Zifang) 其他字 、號林真 (Linzhen)
盧蘊玉 (Lu Yunyu)
盧蘊貞 (Lu Yunzhen) 字倩雲 (Qianyun)
沈鵲應 (Shen Queying) 字孟雅 (Mengya) 其他字 、號靜儀, 鶴應 (Jingyi, Heying)
王瓊瑛 (Wang Qiongying) 字琴史 (Qinshi)
(Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

poets from this region from all time periods: (78)

( Back )