Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Daxing]

大興 (Daxing) in 直隸(清) (Zhili). Contemporary Name : 北京大興 (Beijing Daxing) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (33)
方駿謨 (Fang Junmo)
傅栻 (Fu Shi) 字子式 (Zishi) 號戊牧 (Wumu)
胡廣祁 (Hu Guangqi) 字松溪 (Songxi)
李嘉端 (Li Jiaduan) 字吉臣 (Jichen) 號鐵梅 (Tiemei)
劉炳 (Liu Bing) 字矗峰 (Zhufeng)
劉開域 (Liu Kaiyu) 字壽岩 (Shouyan)
邵甲名 (Shao Jiaming) 字冠群 (Guanqun) 號丹畦 (Danqi)
邵泰 (Shao Tai) 字峙東 (Zhidong) 號北崖 (Beiya)
舒位 (Shu Wei) 字立人 (Liren) 號鐵雲 (Tieyun)
湯世熙 (Tang Shixi)
翁方綱 (Weng Fanggang) 字正三 (Zhengsan) 號覃谿 (Tanxi) 其他字 、號忠敘、蘇齋 (Zhongxu, Suzhai)
徐啓謨 (Xu Qimo) 字訏卿 (Xuqing)
朱秉璋 (Zhu Binzhang) 號瑗門老人 (Yuanmenlaoren)
朱珪 (Zhu Gui) 字石君 (Shijun) 號南厓 (Nanya) 其他字 、號盤陀老人 (Pantuolaoren)
朱沆 (Zhu Hang) 字達夫 (Dafu) 號浣岳 (Huanyue)
朱寯瀛 (Zhu Junying) 字芷青 (Zhiqing) 號素園老人 (Suyuanlaoren)
陳翠翹 (Chen Cuiqiao) 字秀君 (Xiujun)
陳淑英 (Chen Shuying) 號宜齋 (Yizhai)
方芬 (Fang Fen) 號采芝 (Caizhi)
傅宛 (Fu Wan) 字青儒 (Qingru)
胡慎儀 (Hu Shenyi) 字采齊 (Caiqi) 號石蘭 (Shilan) 其他字 、號鑑湖散人 (Jianhusanren)
胡相端 (Hu Xiangduan) 字智珠 (Zhizhu) 其他字 、號湘端 (Xiangduan)
黃兆蘭 (Huang Zhaolan) 字景木 (Jingmu)
蘭姬 (Lanji)
呂琴姜 (Lü Qinjiang)
蘇如蘭 (Su Rulan)
孫英 (Sun Ying) 字小妲 (Xiaoda)
孫玉樹 (Sun Yushu) 字芝香 (Zhixiang)
王桂蟾 (Wang Guichan) 字綠雲 (Lüyun)
汪燕淑 (Wang Yanshu) 字雲浣 (Yunhuan)
吳氏(吳西庚女) (Wu shi (Wu Xigeng nü))
徐應嬛 (Xu Yinghuan) 字姍若 (Shanruo)
朱韞珍 (Zhu Yunzhen) 字琬卿 (Wanqing)

poets from this region from all time periods: (34)

( Back )