Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Changzhou]

常州 (Changzhou) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇常州 (Jiangsu Changzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (9)
poets from this region from all time periods: (156)
陳森 (Chen Sen ) 字少逸 (Shaoyi)
鄧春澍 (Deng Chunshu)
丁履恒 (Ding Lüheng) 字若士 (Ruoshi)
董祐誠 (Dong Youcheng) 字方立 (Fangli)
董玉蒼 (Dong Yucang)
段紹襄 (Duan Shaoxiang)
馮光遹 (Feng Guangyu)
洪亮吉 (Hong Liangji) 字稚存 (Zhicun)
洪齮孫 (Hong Yisun)
李兆洛 (Li Zhaoluo) 字申耆 (Shenqi)
劉可毅 (Liu Keyi) 字葆真 (Baozhen )
劉嗣綰 (Liu Siwan) 字醇甫 (Chunfu)
劉印庚 (Liu Yingeng) 字尹甫 (Yinfu)
劉毓彥 (Liu Yuyan) 字星衛 (Xingwei)
劉仲釗 (Liu Zhongzhao) 字元之 (Yuanzhi)
陸黻恩 (Lu Fu'en) 字紫峰 (Zifeng)
陸繼輅 (Lu Jilu) 字祁孫 (Qisun)
呂儁孫 (Lü Junsun) 字曼叔 (Manshu)
呂耀斗 (Lü Yaodou) 字庭芷 (Tingzhi)
呂子班 (Lü Ziban) 字仲英 (Zhongying)
錢二白 (Qian Erbai) 字天逸 (Tianyi)
錢均 (Qian Jun)
孫讜 (Sun Dang)
孫劼 (Sun Jie) 字叔獻 (Shuxian)
孫星衍 (Sun Xingyan) 字伯淵 (Boyuan)
孫曾開 (Sun Zengkai) 字子成 (Zicheng)
孫曾頤 (Sun Zengyi) 字子期 (Ziqi)
孫曾愈 (Sun Zengyu) 字汝勝 (Rusheng)
湯成烈 (Tang Chenglie) 字果卿 (Guoqing)
唐鼎元 (Tang Dingyuan) 字玉虬 (Yuqiu)
湯貽汾 (Tang Yifen) 字若儀 (Ruoyi)
屠履垣 (Tu Lüyuan)
王光燮 (Wang Guangxie) 字藝山 (Yishan)
汪世進 (Wang Shijin) 字逸雲 (Yiyun)
汪元龍 (Wang Yuanlong) 字子傳 (Zichuan)
吳放 (Wu Fang) 字松完 (Songwan)
吳敬承 (Wu Jingcheng)
吳唐林 (Wu Tanglin) 字子高 (Zigao)
項本彝 (Xiang Benyi)
謝觐虞 (Xie Jinyu) 字Xie Jinyu (玉岑)
許承蒼 (Xu Chengcang) 字莪溪 (Woxi)
徐永宣 (Xu Yongxuan) 字學人 (Xueren)
徐宗浩 (Xu Zonghao) 字養吾 (Yangwu)
薛子衡 (Xue Ziheng)
楊晉藩 (Yang Jinfan) 字蕉隱 (Jiaoyin)
楊金監 (Yang Jinjian)
楊煒 (Yang Wei) 字槐瞻 (Huazhan)
郁穠 (Yu Nong) 字景溪 (Jingxi)
惲寶楨 (Yun Baozhen) 字韞石 (Yunshi)
惲炳孫 (Yun Bingsun) 字季文 (Jiwen)
(Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )