Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Min Xian]

閩縣 (Min Xian) in 福建(明) (Fujian). Contemporary Name : 福建福州 (Fujian Fuzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (4)
poets from this region from all time periods: (69)
陳寶琛 (Chen Baochen) 字伯潛 (Boqian)
陳景曾 (Chen Jingzeng) 字陞階 (Shengjie)
程光溥 (Cheng Guangpu) 字道南 (Daonan)
董平章 (Dong Pingzhang) 字琴虞 (Qinyu)
高均儒 (Gao Junru) 字伯平 (Boping)
何森林 (He Senlin)
林蒼 (Lin Cang) 字耕煤 (Gengmei)
林昌虞 (Lin Changyu) 字洛如 (Luoru)
林紓 (Lin Shu) 字琴南 (Qinnan)
林雲銘 (Lin Yunming) 字西仲 (Xizhong)
劉元藜 (Liu Yuanli) 字啓疇 (Qichou)
王仁堪 (Wang Renkan) 字可莊 (Kezhuang)
王元穉 (Wang Yuanzhi) 字少樵 (Shaoqiao)
楊鶴鳴 (Yang Heming) 字琴友 (Qinyou)
葉大琛 (Ye Dachen)
葉觀國 (Ye Guanguo) 字毅菴 (Yian)
張經邦 (Zhang Jingbang) 字佑賢 (Youxian)
鄭錫甲 (Zheng Xijia) 字少黻 (Shaofu)
蔡捷 (Cai Jie) 字步仙 (Buxian)
蔡如珍 (Cai Ruzhen) 字梅魁 (Meikui)
陳端璧 (Chen Duanbi)
陳品金 (Chen Pinjin) 字心水 (Xinshui)
陳瑞璧 (Chen Ruibi)
程氏 (Cheng shi)
戴伯齡 (Dai Boling)
鄧鈴 (Deng Ling) 字德和 (Dehe)
鄧氏(鄒氏妻) (Deng shi (Zou shi qi))
郭仲年 (Guo Zhongnian) 字敏齋 (Minzhai)
何氏(李峻南妻) (He shi (Li Junnan qi))
黃曇生 (Huang Tansheng) 字護花 (Huhua)
江鴻禎 (Jiang Hongzhen)
姜氏(何秀嚴妻) (Jiang shi (He Xiuyan qi))
李若琛 (Li Ruochen)
李慎溶 (Li Shenrong) 字樨清 (Xiqing)
林佩芳 (Lin Peifang)
林瓊玉 (Lin Qiongyu)
林氏(郭介平妻) (Lin shi (Guo Jieping qi))
林雪 (Lin Xue)
劉薝林 (Liu Zhanlin)
裘卷珠 (Qiu Juanzhu) 字荷香 (Hexiang)
邵飛飛 (Shao Feifei)
邵梅宜 (Shao Meiyi) 字雪友 (Xueyou)
王桂英 (Wang Guiying)
王巧姐 (Wang Qiaojie)
汪氏(何恆銘妻) (Wang shi (He Hengming qi))
汪淑 (Wang Shu)
汪淑端 (Wang Shuduan)
王淑卿 (Wang Shuqing)
許德馨 (Xu Dexin)
許福祉 (Xu Fuzhi)
(Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )